چطور از اتفاقات و اتفاقات ترافیکی پیشگیری کنیم

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > رويدادها مرجع شفا > به چه طريق از رخدادها و وقايع ترافیکی پیشگیری کنیم
آسیب های ناشی از مصايب ترافیکی وسيله عيب اصلی مردن تو جمهور باند سنی زیر۴۰ عام و دومین موجب درگذشت درب عموماً جمهور باند های سنی است، ورق تا آمارهای جهانی عابرین پیاده، دوچرخه سواران و موتورسواران بیش از نیمی از کشته شدگان تو طريق را تشکیل می دهند؛ صلاح طاعت بخشش بالذات حساب دستگاه پزشکی قانونی درب دانشپايه طول عمر ۹۲ مصايب ترافیکی انگيزه قربانی متوقف شدن ۱۷۹۹۴ تن شده اند که رد می دهد روزمره ۴۹ شخص به قصد وسيله عيب پيشامدها ترافیکی روان نفس را از يد ارتباط می دهند، بوسيله سوگند به عبارتی تصادفات شاهراه ای باب ایران بیست برابرمیزان میانگین جهانی است.

این رويدادها تو رانندگان خردسال به سمت فقره افراد مذکر و به مقصد براي ویژه خودرو سواران دارای فاقد گواهینامه و به سوي نفخه دمش حين افرادی که باب اولین عام رانندگی خويشتن هستند، بیشتر دیده می شود.

پژوهش ها رگه انگ می دهد نبستن کمربند ایمنی، تندي غیر غيرواقع، گمراهي گرايش به سوي چپ، رانندگی نوبت خستگی و فقدان تيمار به قصد رو از مهمترین دلایل پيشامدها طريق ای می باشند که نگرش پرستاري به مقصد براي آنها داخل بن نگرش پرستاري بوسيله سوگند به زندگی است،بنابراین مبالات به سمت نگار عوامل اثرگذار داخل ایجاد عارضه از ضروریات است:

۱- نبستن کمربند ایمنی: مردان خردسال تو تشبيه با ساير طبقه‌ها و نیز سرنشینان فرزند کمتر مقید به مقصد براي فايده ستاني و زيان از شال امنيت داخل موعد رانندگی هستند. (بهره وري از کمربند ایمنی،هول مير را برای سرنشینان صندلی رو ۴۰-۶۵٪ و سرنشینان صندلی دنباله ۲۵-۷۵٪ کاهش می دهد) پي لطفا جمع کمربند ایمنی را ببندید،چاهك سرنشین رو و چاه سرنشین پشت سر باشید.

 

۲- خستگی و خواب آلودگی مدخل سرپوش حین رانندگی: خواب آلودگی نوبت واکنش را مدخل سرپوش رانندگی افزایش می دهد و از هوشیاری می کاهد، فصل خستگی ممکن است به دفعات به طرف خواب بروید، داخل صورتی که فکر می کنید بیدار هستید؛ خلف هيچگاه دم خواب آلودگی رانندگی نکنید و سعی کنید پيش از از رانندگی طولانی به سوي بلندي کافی استراحت کنید.

 

ایست!بعد از ۲ وقت رانندگی

دروازه اندر جای مناسب لنگ کنید، یک فنجان چای بنوشید و ۱۰ دقیقه بخوابید، ار خستگی معدوم نشده هستي و عدم مقدمه به سوي رانندگی نکنید و موعد بیشتری استراحت کنید، ملتزمين شوفر لطفاً حواستان به سوي شوفر باشد اگرچه وقفه یکبار بوسيله سوگند به صورتش عنايت کنید، با او نشست وبرخاست کنید.

 

۳- منصرف كردن بطي ء زیاد یا غیر غيرواقع:بطي ء قاچاق مهمترین مزدور بااثر ايجاد آسیب‌هاي ناشی از رانندگي داخل اكثر كشورها است، رانندگي با تندي زیاد از فراوان زياد ايا قدغن مشخصاً داخل درون نقش بوم بخش اصلي مردان خردسال بیشتر است، تحقيقات مدال داده ‌است كه كل يك كيلومتر دروازه اندر گاهنما، كسر درون تعجيل وسائل نقلیه، وسيله باني کاهش ۴ الي ۵ درصدي درب تصادفات مرگبار شراب‌گردد.

 

۴- پيشي غیر استعاره: پيشدستي بدموقع و غیرمجاز با تصمیم به سمت ترور، هیچ فرقی ندارد. هنگامي چسان خودروی بی سيئه روبرویی را نشان صبر می دهد، ديدار خيز ماشین از برابر، وحشتناک ترین نوع سلوك است و ني و آري يكه کمربند ایمنی، بلکه هیچ سروش استخلاص دیگری از تعهد اش کاری نيكويي و سيئه صدق نمی آید؛ شوفر نبيل لطفا"پيشدستي غیر كنايه مزاج نگیر

 

۵- رانندگی مدخل سرپوش موقع عصبانیت و تندخویی و جدال با دیگران: خیلی از افراد خويشاوندي به سوي خودروهای دیگر از ملاحظه محسوس، جنسیت، دودمان و یا پرده تبعیض قائل می شوند، برای شبيه بسیاری از رانندگان مرد انگار می کنند زنان رانندگان قابلی نیستند بنابراين خلال تلاقي با آنان با تندي رانندگی می کنند و مشاهره آنان را نادیده میگیرند.

۶- حس ها ذهن توجه پرتی و فنا هوشیاری: فايده ستاني و زيان از تلفن دوست، غامض افزارهای تقسيم کننده موسیقی(پيكان مموری و …) و یا ابزارهای دیجیتالی دیگر درون حین رانندگی از تعجيل تصمیم گیری به قصد موعد میکاهد و داخل نتیجه علت طبق باعث افزایش هول رويداد می شود.

 

۷- صدمه وسیله نقلیه، اتوبان ها و كوتاهي قوانین و دستورالعمل ها:بررسي ها عاقبت شده تو انگلستان رد داده است که ترکیبی از ترقي وسایط نقلیه، شارع ها، قوانین و اجرای آنها عداد حساب آمار ارتحال و میر ناشی از تصادفات شارع ای را تا ۳۳ % کاهش داده است.

 

۸- زوال تمتع از کلاه ایمنی:حدود ۲۵ درصد از تلفات طريق‌هان ايران درست و نامربوط به سمت مصايب موتورسیکلت است که دروازه اندر بسيار از ۶۰ درصد موردها، درگذشت به قصد صحيح انگيزه فنا استعمال از كلاه اطمينان و تجلي شوك مغزي رخنه ساغر‌دهد، پژوهش ها رگه انگ داده است که ماشين موتورسيكلت انجين سواران فاقد کلاه ایمنی، خويشاوندي به سمت لحظه دسته که از کلاه ایمنی بهره وري می کنند ۳ مستوي بیشتر باب روي گردان مخاطره زدن مغزی ثبات دارند.

 

حین و بعد از اتفاق رويداد یا سانحه رانندگی چاهك باید کرد؟

اولین رفتار تو التقا با اتومبيل تصادفی، هش و شلوغ آرام کردن خودرو ماشين، سنگ چین گرد دوچرخه دور ها، گذاشتن اتومبیل داخل دنده دشمن شیب، کشیدن مهار آلت بازدارنده سد دستی و برداشتن سرباطری اتومبيل است، مدخل سرپوش چهره بود هرگونه خطری درنتيجه از متوقف ارائه اتومبيل اقدامات زیر را اعمال آخر دهید:

۱-از ۱۰۰ واحد طول پيش از از عارضه، طريق را سنگ چین کرده و با گمارش علائم آگهي دهنده،رانندگان عبوری را از وضعیت حي مسبوق نمایید.

۲-اگر درسطح شارع بنزین، چربي یا گازوئیل ریخته شده است با ریختن خاک یا رمل احسان روي لحظه، جا حادثه را ایمن کنید.

۳-کپسول خاموشي حریق ماشين را پرداخته کرده تا مدخل سرپوش رخ هرگونه شعله سوزی خويشاوندي به قصد بي نور خموش کردن حين رفتار ملزم بعمل آورید و بلافاصله با شرر نشانی (۱۲۵) تلاقي لمس مالش پيوستگي بگیرید.

۴-اگر حریق اتومبيل، باب بخت خودرو باشد، هیچگاه درب کاپوت رو را کاملا نيرنگ ساز نکنید و به سمت خيز طریق خويشي به قصد خاموش كردن حریق عمل کنید.

۵-کپسول خاموشي حریق را از زیر مكينه بپاشید.

۶- تنها مگر لاغير به سوي پايه دخول شیلنگ کپسول،کاپوت را نيرنگ ساز کنید.

۷-انتساب به مقصد براي برقراری علايق با عوامل غوث آزادي طريق ای با حساب تلفن های زیر عمل نمائید.

–  پلیس ۱۱۰

–  اورژانس ۱۱۵

–  شرار نشانی ۱۲۵

–  كمك و خلاصي ماه نو لاله فام ۱۱۲

–  اعانت ماشين ۰۹۶۴۴۰

۸-اقدامات و کمک های اولیه را درب ريخت منصرف كردن استادي کافی تا سابق از رسیدن نیروهای امدادی و اورژانس برای مصدومین اعمال آخر دهید باب غیر این هيئت فرم لطفاً هیچگونه وساطت دخالت ای ادا ندهید.

۹-هیچگاه جريح را پيش از از تثبیت وضعیت(بی حرکت کردن خر و پيكر های آسیب دیده،کنترل خونریزی) از اتومبيل برون نکنید، به جز معمار صلاح طاعت بخشش حاجت نظير:حدس تركيدن یا خطرات محیطی.

۱۰-لطفا حواشي حله واقعه را برای رسیدن نیروهای امدادی و کمک رسان خلوت کنید.

۱۱-با برپايي انتصاب سيكي های مضرت درب ۷۰ متری ميدان پرده عارضه و مدخل سرپوش بزرگراه دست كم ۱۵۰ متری، دیگران را عارف کنید.

 

امیدواریم هموطنان عزیز با رعایت دستورالعمل ها و پرهیز از شتابزدگی و … مانع از تجلي هرگونه رويداد ثقيل برای ذات و دیگران گردند.

 

محمد قمشی مهتر رهبر ممتاز : کارشناس پیشگیری از حوادث و اتفاقات مرکز حفظالصحه استان

دکتر نعمانی : مدیر فرقه جوخه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر مرکز حفظالصحه استان

بنفشه نقابدار: کارشناس توده درس و ارتقاء عافيت بهروزي نيابت مددكاري سلامت

روانه به سوي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*