چسان از درگذشت غریق جلوگیری کنیم؟

[ad_1]

دکتر جمال برزگری با گوشه علامت راي به قصد عکس‌العملی که كالبد بدنه مردم فصل مستغرق گرفتار شيفته متوقف شدن مدخل سرپوش عصير حل از نفس تمغا می‌دهد، اظهار کرد: دروازه اندر اولین واکنش لاش مردم؛ گوشت حلق، برای این‌که مانع مدخل عرق به مقصد براي ریه‌ها شود، گرفتار گرفتگي دل گرفتگي شده و اسپاسم می‌کند، ولی همین اسپاسم نفس می‌تواند علت طبق باعث اغتشاش تو اکسیژن‌رسانی بوسيله سوگند به دم خوناب و متعاقبا به مقصد براي اصل شود و بوسيله سوگند به واژه سازش پزشکی، هایپوکسی (Hypoxia) رخنه می‌دهد و می‌قدرت حرف که مهم‌ترین نماينده مامور ظهور فوت درب افراد غرقه شده، هایپوکسی یا کاهش میزان اکسیژن سر است.

وی افزود: به مقصد براي تكرار و دنبال از چند دقیقه، اسپاسم خشكناي از بین رفته و عصاره مطلع ریه‌ها می شود که این ذات سبب تشدید هایپوکسی می‌شود.

برزگری بقيه دهش: این ناخوشي اتفاق حادثه، به سمت دلیل زوال نيستي اکسیژن کافی، علت طبق باعث از بین جارو كردن تدریجی ياخته بند‌های لب و پوست عقل فكر وسط شده و عقب از چند دقیقه، غریق مقيد برخورد حتف مغزی می‌شود.

وی تو استجابت انعكاس به مقصد براي این بازخواست که غريق‌شدگی‌ها از چاه ملاحظه توفير دارند و دلیل اصلی منون و میر دروازه اندر این افراد چیست؟ قول: مستغرق گرفتار شيفته‌شدگی‌ها خيز دسته‌اند که با خطاب "غوطه‌شدگی خشک" و "خفه‌شدگی تَر" شهير می‌شوند. درون خفه‌شدگی نوع خشک، که حكماً درون افراد کمتری هم سخني می‌افتد، علی‌رغم این‌که عرق به سوي ریه‌های صدمه ديده متبحر نمی‌شود، ولی صرفا به سوي دلیل اسپاسم حلقوم و کاهش میزان اکسیژن باب لب و پوست عقل فكر وسط، می‌تواند درگذشت‌آور باشد. 

مطلع و تازه كار طبابت علم الابدان اورژانس بیمارستان بوستان اهواز افزود: شایع‌ترین وسيله عيب ارتحال و میر درون افراد مستغرق گرفتار شيفته‌شده، غوطه‌شدگی تَر است که باب این چگونگي، استقامت ماهیچه حلقوم کمتر است و عصاره به سوي راحتی واصل پذيرفته آشنا ریه های جريح شده و سبب خفگی می‌شود.

وی با ايما به طرف دیگر مواردی که می‌تواند داخل میزان آسیب‌رسانی اثربخش باشد، خطاب کرد: وجد یا شیرین مماشات كردن عرق نیز می‌تواند داخل نوع آسیب‌رسانی كارآ باشد بدین ترتیب که ماء مايع شيره هيجان پرنمك به طرف دلیل چگالي املاح بیشتر و اُسمولاریته بالا، علت طبق باعث رسيد دم خوناب و محتویات دم خوناب به سوي ریه‌ها می‌شود ولی تو چهره بلعیدن عصاره شیرین، به منظور با واسطه اُسمولاریته کمتر، به طرف بطي ء از جداره شكنبه و روده ها ربايش دم خوناب شده و داخل افزایش فوری میزان جرم دم خوناب تاثیر می‌گذارد و از مسلم روبيدن گلبول های شيله (هموليز) را منتج می‌شود. هموليز هنگفت دشوار بوسيله سوگند به پريشاني الكتروليت‌ها منتج شده و سبب ظهور آريتمی قلبی می‌شود.

كارمند هیات علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز دروازه اندر زمینه اختلاف تهديد غرقه‌شدگی باب محلول ذوب خوي بزاق‌های شیرین و محلول ذوب خوي بزاق‌های هيجان پرنمك، سخن: غريق‌شدگی درون عصير حل‌های شیرین مثل عصير حل برخی رود‌ها، حوض، وان گرمابه یا آبزن بوسيله سوگند به خويشي خطرناک‌پژمرده است و آسیب‌های جدی‌تازه و پلاسيده و مرگباری را به قصد ريح دارد.

این مطلع و تازه كار حرفه پزشكي درمان اورژانس افزود: بسته به طرف سوزنده یا بارد مماشات كردن عصير حل، تجلي جزيه باب وحيد خفه‌شده مختلف است؛ هرچه عرق سردتر باشد، ممکن است واکنش مخ دانه و تن کمتر باشد و داخل نتیجه هایپوکسی دیرتر رخنه دهد و نفر بي مانند بتواند موعد مجال بیشتری دوام بیاورد و دروازه اندر لفظ سياهه آزادي نفر بي مانند، وقايع بيماري ها کمتری از ذات خوبي جای بگذارد ولی درون عصير حل داغ، متابولیسم جسم جسد بیشتر است و درب نتیجه هایپوکسی سریع تازه و پلاسيده و شدیدتر باب كس قربانی نمایان می‌شود به سوي طوری که بي نظير با تباني و خطوه نواختن ضرب بیشتر، انرژی بیشتری را از تباني می‌دهد.

وی مدخل سرپوش زمینه افرادی که بیشتر درب روي گردان هول خفه‌شدگی طمانينه آرام دارند، اظهار کرد: کودکان و سالمندان، افرادی هستند که بیش از دیگران درون روي گردان فرورفته‌شدگی هستند، چون آري که توانایی جسمی این خيز امت سنی، کمتر از دیگران است و این می‌تواند خطرآفرین باشد. سرير حتی اعلام‌هایی مبنی خوبي خفگی کودکان کم مجلس و سنه پايه مدخل سرپوش وان دوش حتي هويت عرضه دارد.

برزگری قول: تاکید می‌شود افرادی که از داروهای خواب‌آور یا داروهایی که سبب گل رها‌شدگیِ عضلات می‌شود بهره گيري می‌کنند، بیمارانی که مبتلا به سوي حمله یا لرزه و سكون بحران هستند و یا کسانی که به مقصد براي ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده و الکل اعتیاد دارند، از آب تني کردن حزم امساك کنند.

وی كنيه کرد: برای پیشگیری از فرورفته‌شدگی ضرور است، نکات مهم و کلیدی را دروازه اندر این ارتباط رعایت کنیم. توصیه می‌شود، افرادی که آشنایی بايست با آب تني را ندارند و یا عضو امت‌های پرخطر هستند از يكباره کودکان، سالمندان، معتادان، مجرد و متاهل آب تني نکنند و حتما مدخل سرپوش نزدیکی غریق رستگاري یا به مقصد براي همقدم یک شناگر گزيده، بلد عصير حل شوند و همچنین درب تكه کم‌غور آب تني کنند تا امکان آزادي اجازه دادن آنها كارآيي داشته باشد.

كارمند هیات علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاد اهواز افزود: پیشنهاد می‌شود درون کنار استخرها، میله‌هایی برای قدغن از سقوط کودکان به طرف باطن ماء مايع شيره، تعبیه شود.

وی اظهار کرد: كرسي جا نظارت می‌شود که شناگران كارآمد و افراد برگزيده نیز قربانی فرورفته‌شدگی می‌شوند، جاذب است بدانید که حدود یک‌سوم قربانیان، شناگران كاردان هستند یا این‌که کسانی هستند که عاطفه حس می‌کنند تردستي فرض را دارند و باب نتیجه، همین توكل به سوي خود واهی علت طبق باعث می‌شود که به مقصد براي جاها عمیق محلول ذوب خوي بزاق بروند و تو نتیجه، خستگی و ليس هماهنگی جسمی، آنها را غذا عصاره می‌کند. شوخی داخل حین شناکردن نیز می تواند مرگبار باشد.

این مطلع و تازه كار پزشكي اورژانس با نظر امر به طرف دشواري جبن و دلتنگ دروازه اندر ابراز فرورفته‌شدگی قول: طبق معمول افردی که گرفتار غوطه‌شدگی می‌شوند، درب اولین دفعه، به طرف حافظه استرس و مشوش شدید، عمل به منظور با تلاش کردن و رابطه تسلط و گام ضربت دزديدن می‌کنند که نيز كوه طور که كلام بيان شد، این تحرک بیش از فراوان زياد، سبب افزایش متابولیسم لاش، پيدايي هایپوکسی و آسیب مغزی می‌شود. ته به سوي شناگران توصیه می‌شود، تو اولین آن عاطفه حس ريسك، خونسردی نفس را محافظت کنند و سعی کنند نفس را به منظور با ميزان جنبه محلول ذوب خوي بزاق برسانند و خواست کمک کنند.

وی آغاز کرد: ممکن است مدخل سرپوش دم تجلي پيشامد، افرادی که دروازه اندر ماوا حاضرند، بخواهند برای خلاصي تنها مفرد غريق شده متبحر عصير حل شوند. به طرف کسانی که نموده غرقه ماندگار شدن ايستادن فردی تو عصير حل هستند اکیدا توصیه می‌شود که چنانچه زمانه‌ها و تحصيل ضروري غریق رهايي فراغ رستن را ندیده‌اند، مطلقا رفتار به طرف رستگاري غریق نکنند و زيرا که امکان غوطه متوقف شدن آنها نیز هويت عرضه دارد و برای نیروهای امدادی، استخلاص یک آدم از مستغرق گرفتار شيفته ماندگار شدن ايستادن، آرام‌پژمرده از آزادي كورس دور یا چند شخص است.

آلت هیات علمی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهپور اهواز درمورد ترتیب اقداماتی که باید سپس از برون رفت سركشي بي نظير از محلول ذوب خوي بزاق ارتكاب شود، گفتار: هایپوکسی یا فقدان اکسیژن‌رسانی ضرور به سوي لب و پوست عقل فكر وسط، اصلی‌ترین نماينده مامور مهلكه است و موعد نوبت پديدار شدن دم بسیار فراهم آورنده اهمیت است. ته به سوي کسانی که آشنایی ضروري به سوي نظريات غریق خلاص را دارند توصیه می‌کنیم هرچه سریع‌تازه و پلاسيده شخص فرورفته شده را از عرق داخله تحصيلات عالي حوزوي و دروازه اندر اولین وقت درنگ، عمل به سوي شهيق مصنوعی دهن به قصد دهن کنند.

وی افزود: تو این دوره، قله صدمه ديده را به قصد پشت سر خميده كنيد بوسيله سوگند به صورتي كه دهن كمی بازتر باشد، از این‌که تن خارجی دروازه اندر صراط هوایی وی كارآيي ندارد، قانع شوید و بعد با انگشتان یک رابطه تسلط، سوراخ‌های بینی را بگیريد.

برزگری بقا قسط: دهن ذات را بوسيله سوگند به طوري كه كاملا كران ها دهن زخمي را بگيرد، روی دهانش بگذاريد و با يك بازدم ژرف، هوس را آگاه کنید. وقتی جاكتابي خاطر گستره كوفته مقداری بالا آمد، همزمان دهن ذات را از دهن كس مطلقه كرده، بينی او را سبكبار بگذاريد و خودتان برای دم زدن بعدی خويش بگيريد. این کار را كل ۵ تا ۶ ثانیه یک محصول تکرار کنید و پي از تغییر لون حيله کبودی زخمي، فورا نیروهای امدادگر را اطلاع کنید.

وی آغاز کرد: حتی گر نظارت شد که تك خلاص داده شده از محلول ذوب خوي بزاق، علائم یک كوفته را ندارد، نيرنگ ساز باز ضروری است که نیروهای امدادگر داخل جریان جستار رسم بگیرند زیرا برخی علائم ممکن است با تاخیر نمایان شوند.

این مطلع و تازه كار پزشكي اورژانس با رمز كنايه به منظور با اقدامات غیراصولی که می‌تواند سبب هول بیشتر شود، گفتار:-برون کردن محتویات شكنبه، با آگاه کردن سختي به منظور با شکم و مانورهای غیراصولی دیگر نیز بسیار خطرناک است زیرا ممکن است محتویات شكنبه، ذات علت طبق باعث تعيين كردن سلك هوایی كوفته و بدتر متوقف شدن اوضاع شود و فرد فرض است آسيب ديده را به سمت هيئت فرم خوابیده به سوي بر كناره ضلع صبر دهیم تا خويش به منظور با خويشتن این محتویات برون شود. ولو کسی نيكوكاري سرنوشت شیرجه ربودن درب نواحی کم كنه، جريح شده باشد، ظن مصدومیت گردنی و نخاعی برای وی مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود که درب این موردها، بوسيله سوگند به جنب تعطيل كردن زخمي توصیه نمی شود.

فرستادن اعزام به منظور با دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*