چسان بفهمیم باب مهلكه از آينده جارو كردن ثبات داریم؟

دیدگاهتان را بنویسید

*