چسان بفهمیم باب مهلكه از آينده جارو كردن ثبات داریم؟

پاسخ دهید

*