به چه طريق زایمان طبیعی بدون رنج داشته باشید؟

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > اعلام دائره المعارف عافيت بهروزي > بارداری > چسان زایمان طبیعی بدون مرض داشته باشید؟
ته چيرگي زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز قول: ارتقای چستي زنان غش دار باب زمینه تعلم زایمان طبیعی تو کاهش داء زایمان بدون سود از داروی بی حسی بسیار اثرگذار است.

به منظور با بيانيه روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز، دکتر کبری شجاعی اظهارکرد: یک ام حامله باثمر به سوي راحتی می تواند با ارتكاب یک سری اقدامات و تمرین های شاق بي آلايش از تالم زایمان ذات بکاهد.

وی افزود: خاتمه تمرین های کششی و كس آرامی و حذاقت استنشاق یکی از این اقدامات است که داخل ناپديد استقراريافتن سوز کمر و مشکلات گوارشی و ادراری تاثيرگذار است. همچنین ننه مغشوش می تواند زمان سوز درب وضعیت های نامشابه و آشنا مثل نشسته، خوابیده، ایستاده یا ممر روبيدن به سوي طوری که درك رضایت و خشنودی کند، فراغت بگیرد تا ازبين بردن خستگی کند.

بالا كارداني زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی راهنما خمینی(ره) اهواز اذن زاويه اجازه دادن به طرف آوای كتاب الله فرقان كلام الله را سبب تنه آرایی و کاهش عاطفه حس الم دانست و گفتار: تمرکز و فکر کردن بوسيله سوگند به شرایطی غیر از شرایط زایمان مثل ذكرخير و قدح کردن، نظاره کردن به سوي یک عکس، یادآوری خاطره ها نيك و خاتمه حرکات صحیح استنشاق، تالم را کم می کند.

شجاعی بیان کرد: تغییرات موقت مغزی نديم با بیهوشی(هیپنوتیزم) علت افزایش قوه تلقین می شود که این قضا كار جريان صلح جسمی، فکری، افزایش تمرکز، کنترل حرج دم خوناب و تپش تقلبي و تو نهایت کاهش تالم زایمان را به طرف ريح خواهد داشت.

وی اظهارکرد: از دیگر اقدامات سهل یک زوجه مغشوش برای کاهش عارضه زایمان، روش اجازه دادن بطری آبگرم یا حوله نمناك و حار درون پایین شکم و میانه گذرگاه و کمر است که علت افزایش جریان دم خوناب و کاهش كسالت می شود. همچنین درب مواردی بهره گيري از کیسه عرق یخ احسان روی کمر و نشيمن و فايده ستاني و زيان از پوشش خنک درون زمانی که بيگم حامله باثمر درك گرمي و برودت می کند، راحتی واحد جدا ديار را مهيا می کند. سرما با کاهش پايه گرمي علت کاهش مرض و گرفتگی اعضای تنه می شود.

تحت ويژگي خبرگي زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی قايد خمینی(ره) اهواز كنيه کرد: حرفه پزشكي درمان سوزنی، اجرا ماساژهای نامشابه و آشنا باب ناحیه تباني ها، پاها، کمر و كفل و همچنین بهره وري از پيه اسطو خودس، بابونق، پودنه و مریم گلی از طریق پرخور، شميم کردن منديل اسير آميخته بوسيله سوگند به این پيه ها و مالش و مالیدن به سمت ظهر کمر، سبب افزایش راحت و کاهش غمناك دوره زایمان می شود.

روانه به سوي دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*