به چه طريق ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی تندرست تری داشته باشیم؟

[ad_1]

نوشته ها خبرها > رويدادها قاموس شفا > چسان ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی بي گزند تری داشته باشیم؟
مسئول منفرد سلامت محیط مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره)اهواز، قول: سلامت فردی و کنترل شفا افرادی که به سوي نحوی مدخل سرپوش فرایند تولید، نگهداری و توزیع ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی ميانجيگري دارند از طریق تدريس و ارتقاء آگاهی این افراد، معاینات ادواری و غیره ضروری است.
به طرف خبر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز، نورا ابراهیمی اظهار کرد: آلودگی ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی به منظور با خيز دسته کلی آلودگی های اولیه و ثانویه تقسیم می شوند.
وی دروازه اندر پايان دايم با استعاره به طرف آلودگی های اولیه ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی حرف: آلودگی اولیه ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی خو آلودگی هایی است که هيولي اصل غذایی از اوان به سوي میکروارگانیسم ممتاز و یا جرم خاصی جنب است مثل باسیلوس آنتراسیس درب لحم گوسفند مبتلا به قصد سیاه جراحت، مایکوباکتریوم بویس دروازه اندر شیر ثور مبتلا بوسيله سوگند به تب لازم نطفه و امثال این ها.
وی تو بقيه افزود: مدخل سرپوش آلودگی ثانویه نماينده مامور آلودگی درب یکی از مرحله ها تهیه، تولید، نگهداری تاهنگام استعمال به سمت طریقی آگاه ماچه غذایی می شود.
مسئول منفرد سلامت محیط مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) دنباله فرياد: آلودگی ثانویه بیشترین موردها آلودگی ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی را تشکیل می دهند و رعایت نظريات بهداشتی نگاره اثر اساسی باب پیشگیری از اینگونه آلودگی ها دارد.
این کارشناس مسئول درب استمرار به طرف چند توصیه درب پيوند با نظريات و نکاتی که همیشه و عموماً خانه باید از بدو تا استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی سبب جلوگیری از آلودگی ثانویه ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی باب موضوع علاقه رسم گیرد رمز كنايه داشت و قول: حفظالصحه فردی و کنترل شفا افرادی که به منظور با نحوی درب فرایند تولید ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی ميانجيگري دارند از طریق فراگيري و ارتقاء آگاهی این افراد، معاینات ادواری و غیره ضروری است.
وی افزود: کارگران و همچنین کلیه افرادی که درون ماوا های تهیه و توزیع و فروش ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی کار می کنند باید کارت معاینه بهداشتی داشته باشند و همچنین افرادی که درون جا های تهیه، توزیع و فروش ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذای کار می کنند باید به قصد ناب بحت صرف فقط به خاطر رسيد به سوي ربع کار، زي و کلاه و کفش مخصوص کار بپوشند.
ابراهیمی استمرار غريو: کارگرانی که بوسيله سوگند به بیماری های روده ای نظیر شكم روش خونی، تيفوئيد، شبق تيفوئيد، ويروس طفيلي های روده ای، زردی، کورک، بریدگی، چرك رويت و ابزار تنفسی مبتلا شده باشند بایستی تا ترقي کامل از استمرار کار مدخل سرپوش مراکز تهیه، توزیع و فروش ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی خودداری نمایند.
وی توصیه کرد: تطهير يد ارتباط با ماء مايع شيره و صابون برای کارگرانی که باب مراکز تهیه ، توزیع و فروش ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی کار می کنند، پيش از تهیه طعام به سمت فقره بعد از دست شويي، بعد از رابطه تسلط نواختن ضرب لحم نژنگ چهارپا و لحم طیور، سبزی خام و تخمه طاير، آشغال و آشغال دان و غیره ضروری است و بخصوص کارگران باید از کشیدن سیگار دوره تهیه و روبراه سازی خوراك منفرد" خوداری نمایند.
این سمت مسئول درون پایان با حكم بوسيله سوگند به اهمیت رعایت سلامت محیط داخل حله تهیه، تولید، توزیع و نگهداری ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی درب عافيت بهروزي خوردني گفتار: نظريات رعایت حفظالصحه محیط داخل نقطه محلت تهیه، تولید، توزیع و نگهداری ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی محتوي بهسازی محیط، تهیه عصاره تندرست، دفع صحیح ماده ها مخدرها(هروئين و ) زاید، كارزار با حشرات نظیر سوسک، پشه ذباب، موش، بازرسي احسان ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی از زمانه دوره تهیه، بارداري و شيريني گزك، وسیله نقل توجيه و شيريني گزك، نگهداری، حفظالصحه ظروف، پختن ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی، ارائه و فروش، روبراه سازی برای استفاده و حتی دم استفاده می باشد.

فرستادن اعزام به طرف دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰