چین دروازه اندر دریای ژاپن رزمایش خاتمه عدالت

[ad_1]

چین در دریای ژاپن رزمایش انجام داد

نیروی دریایی چین درون راستای افزایش توانمندی های نظامی ذات به سمت اجرا رزمایش مدخل سرپوش آبراهه استراتژیک دریای ژاپن سبقت کرد.

به منظور با تفسير خبرگزاری نيكي و عتاب، جريده رسمی جيش چین  امروز آدينه از انتها رزمایش این کشور مدخل سرپوش عصير حل های دریای ژاپن روايت مسند و مبتدا نقل داده و این عمل را درب راستای تمرین های نظامی و مدخل سرپوش تبعیت از قوانین بین الملل امری عادی توصیف کرد.

این داخل حالیست که تشدید تمرین های نظامی چین مدخل سرپوش عصاره های غیر سرزمینی از سوی کارشناسان به سوي ديباچه اسم بخشی از تقلا لذت بردن از زندگی
این کشور به سوي گسترش دادن توانمندی های عملیاتی ذات تعبیر می شود.

پار حتي شماره پنج فروند کشتی چینی به سمت انتها تمرین نظامی دروازه اندر عصاره های بین المللی دریای «برینگ» داخل نزدیکی آلاسکا اقدام پيشي کردند.

ارچه جريده سپاه چین از جايگاه دقیق رزمایش اخیر صحبتی به قصد میان نیاورد، موضع تقریبی ساعت را جایی مدخل سرپوش دریای ژاپن شهرت کرد.

 به مقصد براي فرموده این ژورنال، برخی انتخاب شغل ومشاوره شغلی
از کشتی های حاضر تو رزمایش دریای ژاپن به قصد موعد برگشت از رزمایش «ریم پک» آمریکا که درب هاوایی برگزار شد، به طرف طرح ملحق شدند.

دریای ژاپن آبراهی استراتژیک است که کشورهای روسیه، ژاپن، کره شمالی و کره جنوبی درب دم سهیم هستند.

چین در دریای ژاپن رزمایش انجام داد

[ad_2]

چین در دریای ژاپن رزمایش انجام داد