ژاپن میزبان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ شد

[ad_1]

با تصویب اعضای هیات اجرایی شورای المپیک آسیا امتیاز میزبانی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ به سمت ژاپنی ها داده شد.

به طرف رپرتاژ خبرگزاری عنف، ،  دروازه اندر حاشیه پنجمین نوبت بازی های ساحلی آسیا که درب دانانگ ویتنام جریان دارد و درون جریان  سی و پنجمین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع حلقه عمومی شورای المپیک آسیا، فصل فقره میزبانی ژاپن برای بازی های آسیایی ۲۰۲۶ وضع مرحله بررسی فراغت گرفت که طی حين و با وفاق اعضای هیات اجرایی شورای المپیک آسیا، برگزاری این موسم بازی ها تو این کشور به سمت تصویب رسید.

نيكوكاري این بالذات بازی های ساحلی ۲۰۲۶ به قصد میزبانی ژاپن و همزمان تو خيز شهر ناگویا و آیچی برگزار خواهد شد. این میزبانی درب حالی به مقصد براي تصویب رسید که ژاپن درون عام های ۱۹۵۸ و ۱۹۹۴ نیز برگزار کننده بازی های آسیایی هستي و عدم. 

زمان پیش بازی های آسیایی تو اینچئون کره جنوبی برگزار شد. تاخت هنگام دنيا آتی این بازی ها نیز به سمت ترتیب درب واحد زمان ( روز های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ دروازه اندر اندونزی و چین برگزار خواهد شد. 

[ad_2]