کارشناس مرکز حفظالصحه خوزستان: شیوع پوکی پايه نژاد درون زنان چهار رويارو مردان است

[ad_1]

مطلب ها > وقايع احاديث دائره المعارف شفا > کارشناس مرکز سلامت خوزستان: شیوع پوکی پايه نژاد درون زنان چهار هم پايه مردان است
پوکی عظم اصل بوسيله سوگند به معنای کاهش تلمبار استخوانی بوسيله سوگند به معنای ضعیف استقراريافتن و موثق ضعيف متوقف شدن منسوج سلول پايه نژاد است

کارشناس بیماری های غیرواگیر مرکز سلامت خوزستان با مراقبت به منظور با شكل جنسیت باب ابراز بیماری پوکی پايه نژاد گفتار: شیوع این بیماری مدخل سرپوش زنان چهار مقابل مردان است.

فریبا عالی پوراظهار کرد: گمان ترديد مبتلا متوقف شدن به سوي بیماری پوکی استه درب زنان ظهر از یائسگی یعنی از حادثه ۵۰ تا ۵۵ سالگی بیشتر است و مردان طبق معمول از مجلس ۶۵ واحد زمان ( روز به منظور با بالا به قصد این بیماری مبتلا می شوند.
وی افزود: ورا آنگاه از یائسگی زنان، تولید استروژن از تخمک ها متوقف شده و دروازه اندر نتیجه تراکم نسج بافته استخوانی کاهش و كس به سمت بیماری پوکی پايه نژاد مبتلا می شود.
عالی پسر حرف: پوکی عظم اصل هیچ نمود واضحی ندارد و تنها مگر لاغير از طریق ماليات پيامدها لمحه مدت، از نيستي بیماری شناسا می شویم.
این کارشناس مرکز حفظالصحه خوزستان بوسيله سوگند به جزيه بیماری اشارت کرد و بقا عربده: بیمار مبتلا با کوچکترین شوك به طرف ویژه باب ناحیه کمر، آبدستان و بند دست يد ارتباط دستخوش شکستگی می شود و ناخوشي شدید کمر، كوهان عقب استقراريافتن، کوتاه ماندگار شدن ايستادن قامت ارتباط بوسيله سوگند به زمان جوانی از يكسره عبارت زمره جزيه ابتلا به قصد این بیماری است.
وی قول: جنسیت یعنی شیوع بیشتر باب زنان، پرونده خانوادگی، نوع پايه نژاد بندی به سمت وِیژه پايه نژاد های ظریف و کوچک، كم جثه توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن، کوتاه مماشات كردن بالا، نوع عرق( اروپای شمالی و آسیای نيمروز جهات شرقی از يكباره کشور ایران بیشتر مدخل سرپوش روي گردان مخافت هستند)، ابتلا به سوي برخی بیماری ها همال پرکاری تیروئید، بیماری های غدد جنسی و غدد تحت کلیوی از كاملاً عوامل ابراز این بیماری هستند.
عالی آقازاده جمع کرد: زنانی که پیش از ۴۵ سالگی یائسه می شوند یا زنانی که پیش از این مجلس تخمدان ذات را نيكويي و سيئه صدق می دارند نیز بیشتر مدخل سرپوش روي گردان مهلكه ابتلا به طرف پوکی پايه نژاد هستند.
کارشناس بیماری های غیر واگیر مرکز حفظالصحه خوزستان به سوي سبيل های پیشگیری از این بیماری گوشه علامت راي کرد و سخن: کنترل مناسب وزن، منصرف كردن تغذیه مناسب یعنی استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی حاوی کلسیم و ویتامین D، فعالیت بدنی (لااقل و حداكثر ۳۰ دقیقه پیاده روی مدخل سرپوش زمان)، کنترل صرف داروهایی نظير وارونه ناجور تنش و کورتون ها از همه شاهراه های پیشگیری هستند.
وی با استعاره به طرف اینکه این بیماری علاج قطعی ندارد حالي کرد: استفاده داروهای ویتامین Dو کلسیم، تاني و پیاده روی و تعذیه مناسب از تمام سبيل های کنترل بیماری و کاهش رنج می باشند.
عالی فرزند اظهار کرد: بیماری پوکی استه، نظم ارتش ترصد نظير بیماری هایی از يكباره ضيق اختناق دم خوناب ندارد داخل نتیجه آماری نیز از مقدار مبتلایان به منظور با این بیماری مدخل سرپوش توانايي نیست.
وی داخل پایان بیان بروز: باز اکنون مرکز حفظالصحه خوزستان به مقصد براي سيما آموزشی مدخل سرپوش زمینه کنترل این بیماری به طرف ویژه داخل مدرسه ها فعالیت می کند.

فرستادن اعزام به مقصد براي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰