کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران صدمه ديده شد

[ad_1]

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران درون اواسط نیمه اوان دیدار هم پايه روسیه به طرف صلابت آسيب ديده شد.

به مقصد براي رپرتاژ گزارشگر نيكي و عتاب، تیم ملی فوتسال ایران باب مرتبه نیمه نهایی انتظار های قدح جهانی از وقت نما ۰۳:۳۰ دقیقه پگاه امروز چهارشنبه درب کلمبیا به طرف آرزم تیم ملی روسیه رفته است که نیمه عنفوان این دیدار با تساوی یک نيكوكاري یک به مقصد براي پایان رسید.

دروازه اندر اواسط نیمه اوايل این دیدار محمد کشاورز کاپیتان تیم ملی ایران به قصد ياد انديشه خطای شدید بازیکن حریف از ناحیه زانو گريبانگير مصدومیت شدید شد و پشت از آنکه دقایقی از الم به سوي نفس پیچید و پزشکان باز نتوانستند برای او کاری بکنند با برانکاد به سوي بیرون زمین منتقل شد.

هنوز خبری دروازه اندر موقعيت میزان مصدومیت این بازیکن اخبار نشده است وليك به قصد نگرش زعم می جوخه مصدومیت او شدید باشد.

[ad_2]