کفش بي تناسب و سلك روبيدن بي پايه؛ مزدور بااثر مهم آسیب های زانو و جرز گروه فقرات

دیدگاهتان را بنویسید

*