کفش بي تناسب و سلك روبيدن بي پايه؛ مزدور بااثر مهم آسیب های زانو و جرز گروه فقرات

پاسخ دهید

*