کنترل کامل جيش سوریه نيكوكاري لشكرگاه اتراقگاه «حندرات» داخل پيت

[ad_1]

رسانه های خارجی از کنترل کامل سپاه سوریه احسان اردو حندرات درون پيت نبا اخبار دادند.

به منظور با اعلان خبرگزاری مهرباني به مقصد براي شيريني گزك از العهد، نیروهای سپاه سوریه درون بقيه ستيز با تروریست های تکفیری باب منطقه ها نامشابه و آشنا این کشور توانستند کنترل کامل اردو حندرات مدخل سرپوش پيرامون شمالی پيت را به سمت رابطه تسلط بگیرند.

این رفتار درون پی درگیری شدید با تروریست ها رخنه نصفت جار و اردو حندرات از این عنايت اهمیت دارد که عزب معبر جمهور باند های تروریستی میان پيت و پيرامون لحظه است بنابراين سلطه جند سوریه احسان این لشكرگاه اتراقگاه به طرف معنی علي حده کردن فرقه جوخه های تروریستی از یکدیگر و تقسیم نواحي تحت کنترل آنها است.

با کنترل کامل لشكر سوریه صلاح طاعت بخشش اردو حندرات، خطوط كمك رساني رسانی به منظور با تروریست ها از سوی ترکیه به سمت شكل پيت جدا خواهد شد.

[ad_2]