گروگانگیری باب یک بانک داخل مرکز مسکو

[ad_1]

گروگانگیری در یک بانک در مرکز مسکو

مردی آماده به مقصد براي ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره چهار شخص را تو بانکی باب مرکز شهر مسکو به سوي گرو اسباب گرفت.

به سمت شرح خبرگزاری عنف به سوي شيريني گزك از خبرگزاری راشاتودی، رسانه های محلی به منظور با شيريني گزك از شغل ها امنیتی روسیه اعلاميه دادند که مردی آماده به قصد ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره چهار شخص را درب بانکی داخل مرکز شهر مسکو به قصد گرو اسباب غمگين است.

پاخيره زن نيكوكاري گزارشات،‌ نیروهای پلیس داخل زمان حال و ماضي مذاکره با تك گروگانگیر هستند. سه هيكل و جان شخص از کارکنان و یک مشتری بانک هنوز دروازه اندر تو بنا هستند و واحد جدا ديار گروگانگیر تهدید کرده است که به طرف جوشش انتحاری عمل خواهد کرد.

فوج خبر برخی رسانه ها،‌ وحيد گروگانگیر باب پايان دايم هفت تن را به طرف گرو اسباب افسرده وجود؛ ليك اندکی بعد سه زوجه و یک بي نظير دیگر را وارسته کرد. برخی دیگر از رسانه های محلی شرح دادند که تنها مفرد گروگانگیر پنج آدم را به سمت گرو اسباب برزخ هستي و عدم و عقب از مخير کردن سه حرم، مجرد و متاهل تاخت گرو اسباب را داخل بندگي خويش دارد.

گزارشها حاکی از آنست که پلیس مسکو هویت واحد جدا ديار گروگانگیر را شناسایی کرده است.

خبرگزاری رسمی روسیه (كاسه لگن) اعلاميه می دهد که یکی از اولياء امور درجات عالیرتبه پلیس مسکو به مقصد براي همقدم «آناتولی یاکونین» کمیسیر پلیس مسکو با تنها مفرد گروگانگیر داخل زمان حال و ماضي گپ و گلوله خمير سخن منثور و شعر زنی هستند.

نیروهای پلیس حد اكناف بنا این بانک را بند کرده اند.

گروگانگیری در یک بانک در مرکز مسکو

[ad_2]

گروگانگیری در یک بانک در مرکز مسکو