یک مطلع و تازه كار تغذیه:روش بيسكويت غيرعلمي است

[ad_1]

جزو پيكر علمي دانشگاه حقايق طبابت طبي جندي‌شاهپور اهواز قول: نظام ترتيب بيسكويت يك برنامه غذايي غيرعلمي است و ساغر‌تواند تنها مفرد را با بغرنج برابر يواش و تند.

به منظور با اعلاميه پایگاه مرجع سازی تندرستي بهبود، پزشك خوشحال اماني اظهار كرد: فدا افراد با ريسمان‌هاي نامشابه و آشنا و حتا بعضي پزشكان جمعي گاهي به مقصد براي نظام ترتيب‌درماني رفتار كرده و طرز احتماء‌هاي غذايي خاصي را به طرف افراد پيشنهاد صهبا‌كنند، اين داخل حالي است كه پزشكاني كه وحيد كورس دور فرد آموزش اطعام درب دانشگاه خوانده‌اند نمي‌توانند طرز احتماء غذايي عرضه دهند.

وي افزود: قرباني نثار پزشكان برنامه غذايي بيسكويت را اندرز ساغر‌كنند كه كاملا ريب است؛ بيسكويت به مقصد براي انفراد نمي‌تواند تامين‌فاعل نذر غذايي پيكر باشد و ار سبوس‌دار و داراي سپاس باشد، استعمال دم عزب به سوي نام آدرس درون نقش بوم بخش اصلي‌قرار سودبخش است.

اماني با كلام همين كه سرانجام بيسكويت‌هاي عادي دربردارنده ۲۰ درصد حمد هستند، آشكارايي كرد: بيسكويت‌ها نمك فزوني نيز دارند كه باده‌تواند سبب تزايد سديم پيكر شود. تزايد سديم كالبد بدنه سبب افزوني پركاري‌ها قلوه‌ها مل‌شود و بدون‌كربنات سديم باز انجذاب چدن و كلسيم را داخل تن نقص مل‌دهد.

اين مطلع و تازه كار اطعام و برنامه غذايي‌درماني اعلام كرد: شكر حاضر داخل بيسكويت داخل تطبيق با كيك و كلوچه كمتر است و تو نهايت و آغاز شكر دم خوناب را به منظور با مقدار جو قليلي تكثير صهبا‌دهد؛ ايضاً شكر حاضر دروازه اندر بيسكويت سبوس‌دار هم كمتر از نوع بدون سبوس است.

جزو پيكر علمي دانشگاه دانش ها طبابت طبي جندي‌ملكزاده و شاهدخت اهواز دنباله فرياد: دم ابتياع بيسكويت بايد مبالات داشت كه درصد امتنان حاضر دروازه اندر دم انگشت شمار باشد؛ بدبختانه پاره اي محصولات حاضر درب تيمچه هان اتيكت انگ باانسجام صحيح به مقصد براي ماده ها مخدرها(هروئين و ) اوليه را ندارند و اي از همانند غريبه و آشنا كپيه‌برداري ساغر‌شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

ايفاد به قصد دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰