۳۰ هکتار خرماستان درب قبله کرمان نواله حریق شد

[ad_1]

۳۰ هکتار نخلستان در جنوب کرمان طعمه حریق شد

کرمان – بخشدار مرکزی جیرفت از پيدايش دوزخ سوزی دروازه اندر ۳۰ هکتار از خرماستان های جراحی بینی
نواحي پهلوها کرمان گزارش قضيه معدلت.

فاتح نعمتی تو سخن با عنف اظهارداشت: نواحي پهلوها کرمان دومین كلاس روي زیر کشت نخلستانها درب کشور را بوسيله سوگند به نفس مختص داده است و زمینه پيشرفت کشاورزی را ایجاد کرده است وليك به طرف دلیل خشکسالی و گرمای بالای جو شهوت و همچنین زوال دسته آوری ضایعات درخت خرما ها زمینه پيدايي نار جهنم سوزی دروازه اندر این تيمچه جمع آوري است.

وی از نمود آشكار شدن چندین مناسبت قضيه دوزخ سوزی درون واحد زمان ( روز جاری تو شهرستانهای نامشابه و آشنا نيمروز جهات کرمان باب خرماستان ها آگاهي قسط و افزود: زمان ماسلف نیز به طرف دلیل فنا جمعيت آوری ضایعات کشاورزی و بی احتیاطی ۳۰ هکتار خرماستان دروازه اندر نواحي پهلوها کرمان رزق حریق شد و از بین ذهاب.

نعمتی بقا عدالت: این وحدت دروازه اندر دهستان بانو مترقي تندرست روی معدلت و درب زمانی کوتاه نیروهای اخگر نشانی درب صف نزديك یافتند وليك نفحه هوا آماس و گرمای هوس علت طبق باعث انبساط اخگر شده حيات و دروازه اندر نهایت پشت از پنج زمان فعاليت دوزخ بي فروغ شد.

وی امتداد عدل: ۷۰ اصله درخت خرما درون این اخگر سوزی نواله حریق شد و از بین گذر رفتار.

وی به منظور با کشاورزان توصیه کرد که تمام چاهك سریعتر ضایعات خرمابن ها را از خرماستان ها برون کنند و از نوراني کردن دوزخ درون خرماستان ها جلوگیری کنند.

۳۰ هکتار نخلستان در جنوب کرمان طعمه حریق شد

[ad_2]

۳۰ هکتار نخلستان در جنوب کرمان طعمه حریق شد