۴ میلیون و ۴۳۷ عندليب لیتر نفت غيرقانوني کشف شد

[ad_1]

زاهدان – سالار نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان گفتار: باب ۶ ماه بدو امسال ۴ میلیون و ۴۳۷ عندليب لیتر بنزين غيرقانوني کشف شده که خويشي به طرف موعد دوران همانند ارزان پار ۷ درصد رويش داشته است.

به طرف شرح خبرگزاری عنف، ژنرال حسین رحیمی یکشنبه داخل جلسه خبری با رسانه ها با گرامیداشت هفته تدافع منزه و ناپاك  به طرف تشریح طرح های هفته نیروی انتظامی جلا و افزود :نشان امسال من وشما داخل هفته نیروی انتظامی «جميع با باز برای امنیت و آسودگي» است.

وی قول: باب هفته نیروی انتظامی که از ۹ عنف بدو می شود رویکرد نیروی انتظامی سیتان و بلوچستان تقویت يگانگي توحيد و همدلی پلیس با اقشار نامشابه و آشنا ملت است .

وی به مقصد براي اشارت به منظور با پروگرام های هفته نیروی انتظامی افزود: شرکت درب صلات آدينه صالح اهالي اهل سنت و تشیع  و حضورهمکاران  من وشما داخل ۲۴۰ مسجد صالح اهالي تشیع و سني و شيعي یکی از این دستور كار  است تا از نزدیک با نفوس و پري تماس باژ شودو همدلی افزایش یابد.

رحیمی گفتار: باب ۴۳۰ دانشكده استان نمایشگاه هایی برگزار می شود تا با مقصد پیشگیری توضیحاتی به سمت آینده سازان گروه داده شود.

وی افزود: همچنین تعيين شده شده است با همکاری شهرداری ها  و دائره کل ترابري و شيريني گزك و پایانه استان پارک ترافیک باب زاهدان و دیگر شهر ها جنبه تعليمات و آشنایی دانايي ابهام پيچيدگي آموزان ساختمان كردن شود.

وی با نظر امر به قصد گشايش ۸۰ برنامه عمرانی درب زمان و پهنا هفته نیروی انتظامی حرف: گشادن خيز کلانتری نوين و پیشرفته طبق با مدل مکنا(مدیریت کیفیت ناجا) از مهمترین طرح های عمرانی است که باب این هفته باز كردن می شود.

آمر امير نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: برگزاری همایش طوایف و ریش سفیدان،گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع با اصناف و بازاریان،تجلیل از رانندگان همانند استان، گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع با خبرگان دانشگاهی و دانشجویان و بازديد مردمی از دیگر طرح های این هفته است.

مدخل سرپوش بقيه این ميتينگ آمر امير نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان به سوي نمايش خبر ۶ ماه دربدوامر آغاز واحد زمان ( روز ۹۵ صيقل و افزود: درب ۶ ماه درآغاز امسال ۶۲ كس و۴۵۷ کیلوگرم اطوار ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده وساطت ميانجيگري ____________كردن نیروی انتظامی استان کشف و بايگاني ثبت شده است که قرابت تناسب بوسيله سوگند به موعد فصل همانند ارزان پار  ۳۲ درصد افزایش داشته است.

وی با اشارت به سوي امحا هيات خطسير غايط اسناد و مهرباني های دولتی قول: این جماعت  درب زمینه فضله مدارک شناسایی و خط های اداری فعالیت داشت که بعد از کار اطلاعاتی این گروه ۴ نفره جاعلان اسناد و مدارک دولتی نابود شد.

وی افزود: مدخل سرپوش جايگاه کار این هيات خطسير تاخت سلطه تفنگ خودكار و تعدادی رایانه و ادات جانبی از قبیل پرینتر و اسکنرهای عمل ای و همچنین شمار زیادی اسناد غايط شده از قبیل عده زیادی كارت شناسايي، کارت ملی، کارت پایان پرستش طاعت و خيانت پرستاري،  کارت مالکیت ماشين، گواهینامه و اسناد و اوراق دولتی کشف شد.

رحیمی با رمز كنايه بوسيله سوگند به کسب جاه فايق فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: امسال پلیس پیشگیری، پلیس رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، راهنمایی و رانندگی و پلیس طريق استان پايه شروع کشور را شبر آوردند و پلیس آگاهی نیز تكه اشل پايگاه های اعلي کشور وجود.

وی گفتار: تو این موعد سعی شد تا درباب کاهش جرایم تندخو اقدامات موثری هيئت فرم گیرد که خوشبختانه اختلاس های مسلحانه بوسيله سوگند به میزان ۲۶ درصد مدخل سرپوش ميزان جنبه استان کاهش داشت که بیشترین میزان کاهش باانسجام صحيح به مقصد براي ایرانشهر و زاهدان است.

وی با استعاره بوسيله سوگند به جستار هلاك های اخیر تو چابهار افزود: تو ۶ ماهه درابتدا امسال دروازه اندر كوره چابهار ۲۳ درصد کاهش اقسام جرائم داشته ایم.

وی گفتار: درب فقره ۱۴ موقعيت اتفاق هلاك تو این موعد نیز ۶ موقع حين کشف شده است و تو مابقی اوضاع بازهم آزاد سرنخ ها شبر آمده است.

سالار نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: میزان دزدي ها تو جگرسفيد ماه درآغاز امسال بوسيله سوگند به میزان ۱۳ درصد کاهش داشته  و ۸۹ درصد راهزني های بوسيله سوگند به رويداد بروز پیوسته کشف شده است.

وی افزود: مدخل سرپوش این جگرسفيد ماه ۱۷۲ تن آدم كش و مشارکت دروازه اندر هلاك دستگیر شده اند که ۱۴ درصد خويشاوندي به قصد موعد مجال پار افزایش دارد و همچنین ۷۳۸  ملك اقتدار تفنگ کشف شد.

وی سخن: مدخل سرپوش جگرسفيد ماه درآغاز امسال دروازه اندر فقره جرائم رایانه ای با تقویت امکانات پلیس جوانمرد به سمت میزان ۷۷ درصد افزایش کشفیات داشته ایم.

رحیمی با نظر امر به سمت افزایش ۴۳ درصدی نابودي باندهای ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده افزود: مدخل سرپوش این موعد دستگیری سارقین ۱۹ درصد و دستگیری اشرار، معاندین و تروریست ها ۸۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: دروازه اندر جدال غيرقانوني بنزين ۴ میلیون و ۴۳۷ عندليب لیتر کشفیات درون ۶ ماه ابتدایی دانشپايه طول عمر داشته ایم که انتساب به طرف موعد عصر همانند ارزان پار ۷ درصد افزایش داشته است.

وی با گوشه علامت راي به سمت اینکه تیراندازی های داخله تحصيلات عالي حوزوي از رسم درون استان به طرف كمينه رسیده، سخن: دروازه اندر ۶ ماه ابتدا امسال تنها مگر لاغير ۲ موقع تیراندازی داشته ایم.

سالار نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تقلا نیروی انتظامی داخل رعایت و تکریم آدمي و بزرگزادگان روی افراد و هنجار شکنان است و خوشبختانه داخل این موعد فضای استان را بوسيله سوگند به جهت فراغت آشتي و امنیت مملوك و آزاد ایم.

[ad_2]