۲ فاز عملیاتی مكنت یازدهم دروازه اندر مورد بغاز صرفه جويي مقاومتی و تدوین دستور كار ششم

[ad_1]

2 فاز عملیاتی دولت یازدهم در خصوص اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه ششم

به قصد خبر طبقه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقبال یازدهم همزمان با هفته ثروت گزارشی از اقداماتش طی سه پار منتشر کرده است که درون تفسير "اقدامات اجرای سیاست های کلی صرفه جويي مقاومتی" تصریح شد:" سیاست‌های کلی صرفه جويي مقاومتی با مقصود تامین نشو پویا، ترقي معلوم برجسته‌های ايستادگي اقتصادی کشور و دستیابی بوسيله سوگند به اهداف برگه منظر بیست ساله از سوی راهبر سترگ قيام باب ۲۹ برف ۱۳۹۲ ابلاغ شد. این سیاست‌ها سبب‌گیری‌های کلان صرفه جويي کشور را تمغا می‌دهند. از این سطح، ضروری هستي و عدم که شرایط بايست برای دستیابی به مقصد براي اهداف این سیاست‌ها از طریق تهیه و تدوین دستور كار‌ها، سیاست‌های اجرایی به مقصد براي نحوه مقتضی عملیاتی می‌شد. رییس نبيل جمهوری اسلامی ایران نیز تو تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ ساماندهی اقدامات بایسته درب اجرای سیاست‌های کلی قناعت مقاومتی را بوسيله سوگند به ياور اوان رییس همگي محول نمودند.

فاز نخست اقدامات:
رفتار بی‌سكون رییس‌گروه نبيل اسلامی ایران درب ابتدای حرمله ماه ۱۳۹۲ مبنی نيكوكاري تعیین يار اوان رییس توده به سوي لقب مسئول ساماندهی اقدامات، وسيله داعيه طرز شد تا رویکرد صرفه جويي مقاومتی تو دستورکار طالع تمكن تدبیر و امید و ماشين ساز‌های اجرایی ثبات گیرد. همراهي اوان رئیس همگي باب راستای عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی قناعت مقاومتی اثنا تعیین حكومت‌مسكن حجره‌ها و سامان بساط جهاز‌های اجرایی مسئول اجرای هریک از ۲۴ حبل سیاست‌های سابق الذكر که طی ۱۵ ابلاغ جدا وساطت ميانجيگري ____________كردن ایشان دروازه اندر دهم حرمل ماه ۱۳۹۲ هيئت فرم گرفت، موسسه نظم و ترتيب مدیریت و دستور كار‌ریزی کشور را مسئول تلفیق و تهیه پروگرام‌های قناعت مقاومتی جلوه.
پشت از تهیه طرح منهج اجرای سیاست‌های کلی صرفه جويي مقاومتی، «شورای صرفه جويي» به طرف كنيه ماخذ تصویب پروگرام‌های قناعت مقاومتی تعیین شد. موسسه نظم و ترتيب مدیریت و پروگرام ریزی کشور که مسئولیت دبیرخانه شورای صرفه جويي را احسان تقبل دارد، درنتيجه از پايان بررسی‌های ضرور باب مورد بغاز مفهوم قناعت مقاومتی، چارچوبه قالب طرح‌های صرفه جويي مقاومتی را بوسيله سوگند به آلت‌های اجرایی فرستادن اعزام کرد و به سوي نقشه بررسی تفسير‌های دریافتی از ماشين ساز‌ها، اولین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع کمیسیون تخصصی شورای قناعت را با حكم کار بررسی پروگرام‌های صرفه جويي مقاومتی ابزار های اجرایی مدخل سرپوش تارخ ۱۱/۱/۱۳۹۳ برگزار رونق.

اضافه صلاح طاعت بخشش این، بنگاه مدیریت و پروگرام‌ریزی کشور با تشکیل کمیته‌های چهار جانبه (با عضویت نماینده سيستم مجموعه آپارات اجرایی و نمایندگان امور بخشی، قناعت کلان و دبیرخانه شورای قناعت موسسه نظم و ترتيب) به طرف كوه طور پيگير بوسيله سوگند به بررسی تخصصی پروگرام‌های صرفه جويي مقاومتی بازدادن. نتیجه بررسی‌های کمیته تخصصی سابق الذكر درکمیسیون تخصصی شورای قناعت مورد بحث موردتوجه طرح شده و ته از تایید، برای تصویب به مقصد براي شورای قناعت فرستادن اعزام می‌گردید. نتیجه فعالیت‌های ماشين ساز‌های اجرایی، تدوین و تصویب طرح‌های قناعت مقاومتی است که باب مرداد ماه ۱۳۹۳ ميانجيگري دبیر شورای قناعت ابلاغ شد.
نتیجه اقدامات به سوي رفتار آمده وساطت ميانجيگري ____________كردن ياري غره رئیس‌توده، آلت‌های اجرایی و اداره مدیریت و طرح‌ریزی کشور (ياري طرح‌ریزی و نظر راهبردی رئیس گروه سابق) به منظور با گزارش زیر می‌باشد:
• تهیه پروژه جاده اجرای سیاست‌های کلی قناعت مقاومتی
• تعیین «شورای صرفه جويي» به قصد كنيه دائره المعارف تصویب پروگرام‌های صرفه جويي مقاومتی
• تعیین موسسه نظم و ترتيب مدیریت و طرح‌ریزی کشور به توانایی ارتباط اجتماعی کودک
سوي خطاب مسئول تلفیق دستور كار‌های صرفه جويي مقاومتی و نظر نيكويي و سيئه صدق اجرای آنها
• تدوین و تصویب  پروگرام‌های صرفه جويي مقاومتی سيستم مجموعه آپارات های اجرایی
• تصویب و ابلاغ طرح‌های قناعت مقاومتی آلت‌های اجرایی داخل تموز ۱۳۹۳
• نشر اشاعه مصوبات شورای صرفه جويي داخل كلكسيون تذكره‌ای تحت لقب «ديوان مجموع و پريشان دسته اهداف، سیاست‌ها و پروگرام‌های قناعت مقاومتی»
فاز دوم اقدامات:
سپس از دیدار رییس توده و هیئت اقبال با راهبر بزرگ ناآرامي درون شهریور ۱۳۹۴ و نکاتی که ایشان تو فقره اجرایی کردن سیاست‌های کلی قناعت مقاومتی بروز نمودند، منزل دوم از جديت‌های ثروت یازدهم برای اجرای این سیاست‌ها اول شده است. باب این مرتبه، هستي حكومت تو تكاپو بوده است تا با بازخورد ستاندن از اقداماتی که باب مرتبه اوان اجرایی کردن سیاست‌های کلی صرفه جويي مقاومتی رخ دلگير است و از طریق طراحی سازوکارها و اجرای اقدامات جدید، منویات رهبری تو مورد بغاز اجرایی کردن سیاست‌های کلی قناعت مقاومتی را تامین نماید.
تشکیل «مركز فرماندهی صرفه جويي مقاومتی» خوبي بالذات تصویب‌رقعه ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ ناقل تاريخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت اقبال و برگزاری جلسات این قرارگاه از اساسی‌ترین اقدامات دروازه اندر منزل جدید فرآیند اجرایی کردن سیاست‌های کلی قناعت مقاومتی بوده است. پي از تشکیل قرارگاه فرماندهی قناعت مقاومتی دستگاه مدیریت و دستور كار‌ریزی کشور به منظور با ديباچه اسم دبیرخانه مقر اركان حرب ركن تعیین شد. ذیل دبیرخانه، کمیسیون تخصصی مقر اركان حرب ركن تشکیل گردید که وظیفه ارزیابی تخصصی برنامه‌های تصويب شده داخل کارگروه‌های ملی و پیشنهادات ارسالی را برای تصوير زمينه و تصویب درون مركز برعهده دارد. این کمیسیون با ریاست دبیر مقر اركان حرب ركن تا کنون كبير و نابالغ رسا خوبي ۴۰ ميتينگ برگزار نموده است.
تو فرایند تهیه و تدوین دستور كار ششم بسط، مركز تدوین دستور كار و شوراهای دستور كار‌ریزی ذیل حين به سوي‌نيت وفق پروگرام ششم و صرفه جويي مقاومتی، سیاست‌های کلی قناعت مقاومتی را به سمت‌لقب قواله بالادستی، قطب اصلی تدوین دستور كار‌ها سكون دادند. اهم اقدامات ارتكاب شده تو این زمینه به قصد‌تاويل ذیل می‌باشند:
• جديت باب جنبه سهم‌گیری از محتوای اهداف، سیاست‌ها و پروگرام‌های عملیاتی به تصويب رسيده قبول شده شورای قناعت سن ۱۳۹۳ مدخل سرپوش اسناد راهبردی شوراهای طرح‌ ششم عمران
• بررسی و تطبیق دستور كار ششم بسط و سیاست‌های کلی صرفه جويي مقاومتی که منتج به مقصد براي تدوین قولنامه « تطبیق پروگرام ششم گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵) و سیاست‌های کلی قناعت مقاومتی» شد.
• بررسی و تطبیق طرح ششم بسط و رویکردهای پنجگانه صرفه جويي ارتباط موثر زوجین
مقاومتی که كشيده به سمت تدوین معيار «تطبیق پروگرام ششم پيشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵) و رویکردهای پنجگانه صرفه جويي مقاومتی» شد.
آب و عسل
مجاهدت برای برابري محتوای لایحه احکام دائمی پروگرام‌های گسترش دادن با سیاست‌های کلی و طرح‌های ملی صرفه جويي مقاومتی
• تكاپو برای مطابقت لایحه احکام دستور كار ششم پيشرفت و سیاست‌های کلی و پروگرام‌های ملی قناعت مقاومتی
• تدوین نظم ارتش پیشبرد و پایش صرفه جويي مقاومتی (نیپا)
• جهد برای هستي پذيري الزامات قناعت مقاومتی درون لایحه، بخشنامه و آيين نامه‌های پول
• تهیه، تدوین و منتشر دفتر مستندات اجرایی سیاست‌های کلی قناعت مقاومتی تحت عناوین ذیل:
• سیاست‌های کلی و دستور كار ملی
• طرح‌های اولویت‌دار قناعت مقاومتی عام ۱۳۹۵
• مهم پايه‌های ارزیابی طرح‌های صرفه جويي مقاومتی
• انضباط یکپارچه پیشبرد و پایش قناعت مقاومتی (نیپا)

انتهای پیام/

2 فاز عملیاتی دولت یازدهم در خصوص اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه ششم

[ad_2]

2 فاز عملیاتی دولت یازدهم در خصوص اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه ششم