۲۱ روستای مازندران دروازه اندر هفته اقبال گازدار می‌شود

[ad_1]

21 روستای مازندران در هفته دولت گازدار می‌شود

بوسيله سوگند به اعلام خبرگزاری تسنیم از ساری، محمد اسماعیل ابراهیم‌فرزند پیش از نيمروز امروز داخل نشستی خبری با همنشينان رسانه استان با رمز كنايه به طرف اینکه ۷۰ درصد انرژی کشور از طریق نيش كلبتين تامین می‌شود، اظهار داشت: باید نفوس و پري داخل استفاده انرژی نيش كلبتين تمتع بهینه کنند.

وی افزود: باز اکنون ۹۹ درصد جمعیت شهری استان گازدار بوده و بوسيله سوگند به بجز شهرهای کیاسر، فریم و رینه لاریجان، تمامی شهرهای استان از حشم دندان طبیعی نصيب بخش سود‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت نيش كلبتين مازندران با نظر امر به سوي اینکه ۸۳ عندليب مشترک جدید بوسيله سوگند به شمارش مشترکان صرفه‌مند از نيش كلبتين طبیعی داخل استان افزوده است، تصریح کرد: طالع تمكن با بي قيد مشکلات و نقدینگی باب حوزه گازرسانی روش سيما به منظور با غي و مطلوبی داشته است.

ابراهیم‌فرزند با بیان اینکه تا پایان كلاس ۹۷ روستاهای بالای ۲۰ اهل بيت استان از آرایش تابستانه
مال ومنال دندان طبیعی نصيب بخش سود‌مند می‌شوند، افزود: نيز‌اکنون با كاربرد بهره جويي از رسم سی ان اجی، عملیات گازرسانی دروازه اندر شهرهای رینه لاریجان و بلده فروغ شعاع و تاريكي به طرف وسيله مبهي اغواگر کوهستانی و دشخوار العبور توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن عنفوان شده است

وی با حكم به مقصد براي اینکه ۲۱ روستای مازندران داخل هفته اقبال امسال از مال ومنال نيش كلبتين طبیعی فايده‌مند می‌شوند، گفتار: حتي اکنون ۱۸۶ پیمانکار داخل شرکت نيش كلبتين استان كوشا بوده و ۴۰۰ کیلومتر استوانه گذاری وساطت ميانجيگري ____________كردن این افراد درب آينده ارتكاب است.

مدیرعامل شرکت دندان کنترل ذهن
مازندران با بیان اینکه شرکت نيش كلبتين مازندران بوسيله سوگند به پیمانکاران ۵۰ میلیارد ده قران سكه وام گذاري آهار کرده است، تصریح کرد: شرکت نيش كلبتين مازندران اکنون ۱۵ میلیارد ده قران لذت بردن از زندگی
به قصد پیمانکاران بدهی دارد که به طرف رخسار فصلی وام گذاري آهار می‌شود.

ابراهیم مولود با بیان اینکه پیمانکاران شرکت نيش كلبتين استان باب منطقه ها ناكامياب و شاق العبور استان سخت كوش شده است، افزود: امیدواریم تا سابق از هنگام انفصال سرمای امسال، بخشی از الف بلبل جریب نکا باید از حشم دندان طبیعی سهم‌مند شوند.

وی با تاکید خوبي وام گذاري آهار به سوي وقت مطالبات شرکت دندان استان وساطت كردن ازطريق ناس و صنایع، کفت: شرکت دندان مازندران مكلف نيكي پیشگیری از مشکلات زوجین
۱۸۰ میلیارد ده ريال از صنایع مهتر رهبر ممتاز، کوچک و آدميزاد جستجو التماس دارد.

انتهای پیام/

21 روستای مازندران در هفته دولت گازدار می‌شود

[ad_2]

21 روستای مازندران در هفته دولت گازدار می‌شود