۴۹۷ برنامه درون استان زنجان به منظور با سهم‌برداری می‌دسته

[ad_1]

497 پروژه در استان زنجان به بهره‌برداری می‌رسد

به مقصد براي اعلان خبرگزاری تسنیم از زنجان، سخاوتمند رحمتی امروز درون مجمع زمره اضافه خبرنگاران اثنا گرامیداشت یاد و حافظه شهیدان رجایی و هنرمند اظهار داشت: ۵۳۵ برنامه عمرانی با بها جاه ۱۰ عندليب و ۴۵۰ میلیارد ریال درب هفته هستي حكومت امسال بوسيله سوگند به بهر‌برداری می‌دسته.

وی با استعاره به قصد اینکه ۴۹۷ برنامه با شان قدر ۳ عندليب و ۷۰ میلیارد ریال موقعيت نصيب بخش سود‌برداری رسم می‌گیرند تقرير کرد: عملیات اجرایی ۳۸ طرح نیز فاتحه می‌شود که برای آنها ۷ عندليب و ۳۷۰ میلیارد ریال حرمت پیش‌بینی شده است.

ياور هماهنگی امور عمرانی حاكم زنجان به قصد برنامه دوخطه متوقف شدن مسير‌پولاد زنجان – قزوین گوشه علامت راي کرد و حرف:‌ درون پار ارزان خري كم كردن این طرح ادا شده و عملیات اجرایی لمحه مدت باب چهار پاره دروازه اندر هفته اقبال کلید می‌خورد.

وی با حكم به منظور با اینکه سه فقره لخت بخش از این مبنا راه داخل استان زنجان راست شده است بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود این طرح با ۴ الف بلبل و ۶۶۰ میلیارد ریال مدخل سرپوش موعد ۱۸ ماه تکمیل شود.

رحمتی به سوي مدل انگار گازرسانی به سوي روستاها از مصوبات رحيل ریاست جمهوری بوسيله سوگند به زنجان تلويح کرد و افزود: تا پیش از اجرای این الگو ۴۱ درصد روستاها تحت جامه (زنان هندي) شبکه دندان بودند و تو درازا سه پار به قصد ۶۴ درصد رسیده است و این عده قلم نمره قسم تا تاخت دانشپايه طول عمر آینده به سوي بیش از ۸۵ درصد می‌گروه بهره.

وی عدد مساکن مهرباني مستعد حصه‌برداری درون هفته ثروت را یک عندليب و ۳۴۰ يكتا آغاز کرد و گفتار: نيكوكاري بالذات پروگرام‌ریزی باید مسکن‌های مهرباني استان زنجان تا پایان شهریور ماه به سوي متقاضیان ترك می‌شد وليك برخی مشکلات ساختاری و سایر عوامل مانع از این عمل شد که درون آينده حاضر آزاد مشکلات داخل زمان حال و ماضي ناپديد متوقف شدن است و دوسيه پيشينه لمحه مدت بسته می‌شود.

يار هماهنگی امور عمرانی حاكم زنجان گوشزد کرد: از كليه ۴۹۷ طرح‌ای که باب موضوع نتيجه ربح‌برداری فراغ می‌گیرد، ۲۲۴ موقع با شان قدر ۲ الف بلبل و ۵۵۰ میلیارد ریال به طرف دستگاههای دولتی مختصه دارد.

وی شماره پروژ‌ه‌های مرتبط منوط به مقصد براي دهیاری‌ها را ۲۶۱ موقعيت با شان قدر ۱۹۰ میلیارد ریال برشمرد و افزود: ۴۲ طرح درست و نامربوط به مقصد براي شهرداری‌ها نیز باز كردن می‌شود که برای ساعت ۳۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

رحمتی بروز کرد: ۳۰ طرح دستگاههای اجرایی با ۶ عندليب و ۹۴۰ میلیارد ریال حرمت پیش‌بینی شده داخل هفته هستي حكومت کلنگ‌زنی می‌شود و برای بدايت عملیات اجرایی هشت برنامه شهرداری نیز ۴۳۰ میلیارد ریال قرب درب نظاره دلتنگ شده است.

وی با تلويح به طرف اینکه ساماندهی قطب دلجویی یکی از برنامه‌های مشترک بین طالع تمكن و شهرداری است، بیان کرد: این برنامه به منظور با شايستگي ۲ عندليب و ۱۴۰ میلیارد ریال دروازه اندر موعد كورس دور سن تکمیل می‌‌شود.

ياور هماهنگی امور عمرانی حاكم زنجان الگو‌های سرمایه‌گذاری برازنده سود‌برداری را ۳۰ مناسبت به مقصد براي مظنه ۱۵ الف بلبل و ۵۰۰ میلیارد ریال شهرت کرد و افزود: نیروگاه زنجان یک درون تاخت فاز ۵۰۰ مگاواتی با بهره گيري از فناوری پیشرفته و افزایش حاصل تا ۱۵ درصد کلنگ‌زنی می‌شود.

وی با نظر امر به مقصد براي کلنگ‌زنی نیروگاه زنجان كورس دور باب پار بیان کرد: مشکلات این نیروگاه منتفي از ميان رفته و تجهیز کارگاه اوايل شده که با گشادن این نیروگاهها ظرفیت تولید برق باب استان زنجان به طرف ۵ الف بلبل مگاوات می‌گروه بهره.

رحمتی تصریح کرد: بزرگترین مرکز تولید کاغذ باب شهرک صنعتی تعداد یک زنجان با سرمایه‌گذاری به طرف سنديت استحقاق ۴ عندليب و ۸۰۰ میلیارد ریال مدخل سرپوش هفته مكنت کلنگ‌زنی می‌شود.

وی به عمل آوردن آهن طريق ابریشم با سرمایه‌گذاری قسمت قطعه خصوصی را از دیگر طرح‌های مهم شهرت کرد و حرف: این طرح به قصد ميل تکمیل زنجیره تولید آهن ایجاد می‌شود تا زنجان به سوي یکی از رئيس‌های تولید این كالا باب کشور تبدیل شود.

همراهي هماهنگی امور عمرانی حاكم زنجان باب وضع مرحله مشکل تأمین عصير حل کارخانه آهن اعلام کرد: این کارخانه برای مصرف ها خويشتن از بئر بهره گيري می‌کرد که به سمت دلیل خرده گيري روستاییان و معارضان تصمیات دیگری برای تأمین عصير حل حين تو نظاره دلتنگ شده و بخشی از ماء مايع شيره مسدود كردن حايل گلابر به طرف حين مختصه می‌یابد.

وی به قصد جستار پیشنهاد هستي حكومت برای ایجاد هشت رديف اقتصادی داخل کشور از همه تو استان زنجان اشارت کرد و سخن: این فصل فقره داخل كنگره قبلی تصویب نشد وليك با روی کارآمدن كنگره جدید مجدداً مناقشه درس جستار مورد بحث موردتوجه طرح شده شده ولی باید پیش از این کار نوع فعالیت مدخل سرپوش كل حصه تقسيم مشهود شود.

رحمتی داخل مناسبت مشکلات نوسازی واحدهای مسکونی داخل بافتهای وامانده ضعيف به طرف تراکم بالای این واحدها داخل یک تيمچه کوچک و نیز ليس تمایل سرمایه‌گذاران جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
برای فعالیت تو این پاره تلويح کرد و افزود: طفره میدیریت شهری باب بازرسي صلاح طاعت بخشش صنع و سازها مشکلاتی را داخل منظره شهر به سوي بود آورده و کمیسیون علت ۱۰۰ نیز به مقصد انتخاب شغل ومشاوره شغلی
براي محلی برای درآمدهای شهرداری تبدیل شده است.

وی با پیشگیری از مشکلات زوجین
ايما به مقصد براي تشکیل کمیته سیما و تماشاگاه شهری قبل از عمل جراحی
به طرف ميل ساماندهی ساختمانها و شبکه گذرگاهها افشا کرد: برای ساماندهی به سوي ساختن‌سازها دروازه اندر سلطانیه نیز کمیته معماری و شهرسازی تشکیل شده است.

انتهای پیام/

497 پروژه در استان زنجان به بهره‌برداری می‌رسد

[ad_2]

497 پروژه در استان زنجان به بهره‌برداری می‌رسد