تاسیس شرکتهای سهامی عام

اقداماتی که موسسین شرکتهای سهامی عام قبل از ثبت قطعی شرکت باید انجام دهند: موسسین شرکتهای سهامی عام یعنی صاحبان سهام که قصد تشکیل شرکت سهامی عام را داشته و حداقل۲۰% کل سرمایه را متقبل و پرداخت نمایند باید قبل از ثبت قطعی شرکت اقدامات ذیل را انجام دهند:

۱-  اخذ مجوز برای تاسیس شرکت در مورد موضوع شرکت

۲- طرح و تهیه مقدماتی اساسنامه شرکت

۳- طرح و تهیه اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

۴- تعهد بر پرداخت حداقل ۲۰% سرمایه شرکت و پرداخت حداقل۳۵% از مبلغ تعهد شده به حسابی که بنام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک های کشور افتتاح شده و دریافت گواهینامه از بانک مربوطه مبنی بر واریز مبلغ تعهد شده توسط موسسین

۵- دریافت نام برای شرکت از اداره ثبت شرکتها

۶- ارائه کلیه اسناد و مدارک بالا به اداره ثبت شرکتها همراه با تنظیم اظهارنامه

۷- انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالنتشاری که آگهی های شرکت را تا قبل از مجمع عمومی موسس منتشر می سازد، (پس از دریافت مجوز جهت انتشار اعلامیه پذیره نویسی از اداره ثبت شرکتها)

۸- تشکیل مجمع عمومی موسس

vanaknet.com