مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (فصلنامه)

دارای رتبه علمی – پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور

e-ISSN: 2008-4080           p-ISSN: 1562-4765

با دسترسی آزاد – دانلود رايگان مقالات

دارای ايندکس ۲

عنوان مخفف مجله : J Gorgan Uni Med Sci

 

 

  صاحب امتياز : دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 ناشر : معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه

 مدير مسؤول : دکتر شهريار سمنانی

 سردبير : دکتر محمدجعفر گلعلی پور

 مشاور آمار : دکتر محمدعلی وکيلی 

 ويراستار انگليسی : دکتر آزادرضا منصوريان

  مدير اجرايی : لاله شريفی

 کارشناس مجله : مرضيه نعمتی و دانيال باقری