بانک‌های خصوصی هیچ اطلاعاتی از پرداخت تسهیلات خود ارائه نمی‌دهند/ سپرده‌گذاری صنایع خراسان‌شمالی در بانک‌های خصوصی

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان‌شمالی گفت: بانک‌های خصوصی استان در زمینه پرداخت تسهیلات و نسبت مصارف به منابع خود هیچ…

Read More