اقدام پژوهی چیست؟

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی و یا پژوهش در عمل، فرایندی است که معلمان مشکلات و مسائل مدرسه و یا دانش آموزان را به صورت عملی مورد بررسی قرار می دهند. اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی، در مقطع متوسطه اول و در مقطع متوسطه دوم قابل اجرا است. حتی علاوه بر اقدام پژوهی معلمان ابتدایی در سال های اخیر اقدام پژوهی برایی  مدیر، معاون، خدمتگزار، مربی بهداشت و معلم ورزش نیز در حال اجراست.

اقدام پژوهی
اقدام پژوهی

پیشینه اقدام پژوهی

نزدیک به ده سال است که در تمام دنیا اهمیت خاصی برای اقدام پژوهی و پژوهش در عمل قائل شده اند. به طوری که ضرورت اقدام پژوهی در تمام دنیا و مخصوصا در ایران قابل مشاهده است.

اهداف اقدام پژوهی

هدف اصلی اقدام پژوهی تغییر وضعیت موجود (نامطبوب) در کلاس درس به وضعیت مطلوب توسط معلمان وپست های مختلف در نظام آموزشی می باشد. در اقدام پژوهی معلم پژوهنده می کوشد با توجه به ضرورت موضوع و استفاده از منابع راهکار های خود را به صورت عملی به مرحله اجرا در بیاورد.

اقدام پژوهی
اقدام پژوهی

الگوی نگارش اقدام پژوهی

در این مرحله می بایست در ابتدا موضوع اقدام پژوهی توسط معلم پژوهنده مشخص گردد. در رابطه با لیست موضوعات و لیست عناوین اقدام پژوهی می توان به بعضی از سایت ها از جمله کانون تخصصی دانشجو مراجعه کرد. در این سایت ها گاهی نمونه اقدام پژوهی رایگان به چشم می خورد. این موضوعات باید از حساسیت خاصیی برخوردار باشند. و ارزش و اهمیت پژوهش در عمل را داشته باشند. به این ترتیب شروع به نوشتن پژوهش در عمل نموده و با استفاده از منابع، مراحل اقدام پژوهی راا آغاز می کنیم. قالب کلی اقدام پژوهی در زیر آمده است.

اقدام پژوهی
اقدام پژوهی

فهرست متداول اقدام پژوهی

فهرست متداول اقدام پژوهی و مراحل اقدام پژوهی به صورت زیر است:

چکیده –مقدمه-بیان مسئله-توصیف وضعیت موجود-گرد آوری اطلاعات-گرد آوری شواهد یک-تجزیه و تحلیل داده ها-راه حل های پیشنهادی –راه حل اجرایی-گرد آوری شواهد دو-نتیجه گیری-پیشنهادات-منابع و ماخذ

دیدگاهتان را بنویسید

*