آئین‌جريده اجرایی هنجار جرايد ابلاغ شد

[ad_1]

به منظور با بيانيه حوزه تمول خبرگزاری تسنیم به سمت شيريني گزك از پایگاه وقوف‌رسانی هستي حكومت، هیئت وزیران داخل ميتينگ‌های ۲۰/۴/۱۳۹۵، ۱۷/۵/۱۳۹۵و ۳/۶/۱۳۹۵ به طرف پیشنهاد حكومت معجم و رهنموني اسلامی و به طرف اتكا ريشه (۴۷) هنجار جرايد – تصويب شده ۱۳۶۴ – با اصلاحات بعدی، آیین‌رقيمه اجرایی هنجار جرايد را به سمت تعريف زیر تصویب کرد:

آیین‌صحيفه اجرایی هنجار روزنامه ها

موسم اوايل- تعاریف و ويژگيها

مايه ۱ – ميل از جرايد و رسانه درب این آیین­صحيفه، کلیه رسانه­ های چاپی (جرايد) و الکترونیکی محتوي برخط (خبرگزاری و پایگاه­های خبری) و غیر برخط (اشكال حامل­های داده) است.

ماچه ۲ – رسانه­ های چاپی (روزنامه ها) و رسانه ­های الکترونیکی غیر برخط به طرف نظر موسم ترويج منتظم و پراكنده می­توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یکبار (جريده)، هفته­ ای یکبار (هفته كاغذ)، ماهی یکبار (ماهنامه)، سه ماه یکبار (فصلنامه)، جگرسفيد ماه یکبار و سالی یکبار (سالنامه) منتشر شوند.

توضيحي بيناسازي ۱ – شيوع پراكندن ته­العاده (افست دوم، سوم و …)، ویژه ­مراسله و هرگونه ضمیمه با نيز عنوان رسانه و يكسان برهم نهاده نيكويي و سيئه صدق ويژگيها درج شده دروازه اندر اجازه منتشر و با نيز تاریخ و تعداد پشت سرهم و رعایت سایر ضوابط هنجار جرايد كنايه مزاج است.

بند توضيح ۲ – ویژه­ كاغذ و ضمیمه باید به مقصد براي همگام رسانه توزیع شود و منتشر و توزیع جداجدا حين غيرواقع نیست.

توضيحي بيناسازي ۳ – توزیع هرگونه ضمیمه بوسيله سوگند به نديمه رسانه از قبیل كالا ­های چاپی، لوح مجمل متراكم محكم، راهنمای تبلیغاتی و مثل اینها که وساطت ميانجيگري ____________كردن افراد حقیقی و حقوقی بوسيله سوگند به غیر از مسئولان رسانه تهیه شده است، مشروط به منظور با قبض پته از حكومت لغت نامه و راهنمايي اسلامی است.

بند توضيح ۴ – نشر باسمه دروغ و ترويج ویژه ­رقعه ­های محلی ميانجيگري رسانه ­های مکتوب سراسری به منظور با كوه طور جدا از رسانه اصلی غيرقانوني است و باب صورتی که به طرف همقدم رسانه اصلی توزیع شود، جرم آگهی­های لحظه از (۳۰) درصد صفحات ویژه ­مراسله نباید بیشتر باشد.

لاس ۳ – رسانه الکترونیکی به سمت رسانه­ای انتساب آزادي می­شود که:

خوگرفتن – با نيز ريخت، شرایط و بينات یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم جريده ­نگاری و تحریریه ­ای تولید و به منظور با كوه طور باترتيب و با عنوان مستقر و تاریخ و رقم و ردیف معیّن تو یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها مدخل سرپوش محیط رقومی (دیجیتال) بوسيله سوگند به سيما نوبت­ای درج شده باب مايه (۱) این آیین­مراسله منتشر ­شود.

ب – محتوای حين باب محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم ژورنال­ نگاری و تحریریه­ ای، تولید و به طرف كوه طور باترتيب و با عنوان استوار باب یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می­شود وش خبرگزاری­ها، پایگاه­های خبری اینترنتی و رسانه ­های برخط. تولید و نشر اشاعه مفاد دروازه اندر این نحو رسانه­ ها به قصد رخسار دقيقه­ ای و بدون درنگ است. (صلاح طاعت بخشش عريضه)

پ- بوسيله سوگند به شهرت جهاز، اعلام و دانسته ها را بوسيله سوگند به چهره مدام برای بیش از (۵۰۰) گیرنده باب (۲۴) گاهنما از طریق پیامک یا شبکه­ های پیام ­رسان و به سمت ريخت كثرت برای دارندگان تلفن همقدم، رایانه و نظير ساعت روانه کند.

توضيحي بيناسازي – دستور رونوشت دیجیتال رسانه­ های چاپی دارای پته از هیئت مراقبت تماشا احسان جرايد که محتوا ساعت عیناً نيز مضمون رسانه چاپی است و همچنین اجرا مبحث قيد (پ) این سبب انثي ميانجيگري رسانه­ های چاپی، خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی دارای مجوّز، مقيد به مقصد براي ذکر آوازه رسانه و بازنشر مطالبی که عیناً درون این رسانه­ها ضبط قيد كردن شده است، غيرواقع است و نیاز بوسيله سوگند به دريافت اجازه سوا ندارد.

لاس ۴ – مؤسسه خبری مؤسسه­ای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی مدخل سرپوش سياق صحن کشور و یا سعه لمحه مدت درون دیگر کشورها با حاضر نمايش دادن آشكار كردن امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات تكنيكّی مناسبت نیاز به قصد كوه طور پرداخته، مدام و با آوازه برقرار تو محیط رقومی (دیجیتال) و یا غیر لمحه مدت عمل به منظور با تولید، تجمع­ آوری و شيوع پراكندن مفاد می­کند.

سبب انثي ۵ – درب تمام حساب از رسانه­ های مبحث این آیین ­صحيفه باید آوازه ارباب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی سفينه، تلفن و کارپوشه ملی ایرانیان یا رذل الکترونیکی ملی و نیز زمینه ترويج تو وجه رويه معیّن و جاّی محكم با ديباچه اسم «سجل» یا «درمورد من وشما» ثبت گردد.

بند توضيح ۱ – رسانه­ های چاپی افزون خوبي رعایت مضمون این مادّه، باید ترتیب و تاریخ ترويج، رقم متصل، مقدار صفحات، دانه تمام وجه رويه، قیمت و نیز اعتبار و نشانی چاپخانه ­ای را که رسانه باب ساعت شايعه گزافه می­شود، مدخل سرپوش سجل عهد اندازه کنند.

توضيحي بيناسازي ۲ – رسانه­ های الکترونیکی برخط موظفند اعتبار و نشانی مراکزی که فعاليت ها میزبانی و پشتیبانی ذات را از آنها دریافت می­کنند مدخل سرپوش "سجل" یا  "درمورد من وايشان" ذمر آوند شرط کنند.

توضيحي بيناسازي ۳ – نامه موسم دقیق شيوع پراكندن دروازه اندر هرگونه مراد نوشتاری، بانگ و تصویر وساطت كردن ازطريق رسانه­های جستار بندهای (ب) و (پ) لاس (۳) این آیین‌جريده به مقصد براي لفظ سياهه ادامه دار و حين­ ای، الزامی است.

ريشه ۶- رسانه سود ­ای رسانه ­ای است که همراه امتیاز حين با خواهش کتبی از هیأت بازرسي صلاح طاعت بخشش جرايد و با تصویب دم هیئت و به طرف سبب قولنامه رسمی اختیارات و وظایف قانونی نفس را به سوي انسان حقیقی یا حقوقی تفويض می­نماید. دربست­ کننده رسانه تا زمانی که رسانه تو كرايه ربح اوست، دارای مستمري، اختیارات و مسئولیت­های همراه امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.

توضيحي بيناسازي- استجاره‌کننده باید شرایط ضبط باب ريشه (۹) هنجار روزنامه ها را ثروتمند باشد.

لاس ۷ – تو نامگذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی بهره گيري شود که با رسانه­ های حاضر و یا با رسانه ­هایی که به طرف كوه طور موقت یا دائم تعطیل شده اند، سهو نشود و علت طبق باعث تداعی شهرت اسم آنها نگردد. همچنین اعتبار رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شك وابستگی بوسيله سوگند به سازمانهای دولتی کند. ماخذ تشخیص این امور حكومت مرجع و راهنمايي اسلامی خواهد وجود.

بند توضيح – جمع کردن كل نحو کلمه یا بند به منظور با اعتبار یا نشاني آيه (مدال) رسانه و یا ليس رعایت نسبت دروازه اندر اجزای حين که برحسب با فحوا درج شده تو مجوز پره رسانه نیست، ممنوعه می­باشد.

سبب انثي ۸ – نقل بيوگرافي آزاد یا قسمتی از موضوع ها گفته ها اختصاصی رسانه­ های داخلی دارای جواز و ترويج حين بوسيله سوگند به رخسار نشریه خودمختار بدون ستاندن وفق ساعت رسانه ممنوعه است.

ماچه ۹ – تکثیر رسانه­ های حي از طریق افست افست یا عکسبرداری یا طرق همانند ارزان بدون مجوز همراه پته ممنوعه است.

ريشه ۱۰ – نوشته ها خبرها رسانه باید طبق و هماهنگ مشابه با زمینه ­های ثبت شده درب جواز نشر اشاعه باشد و رسانه استعاره به طرف گنجانيدن مندرج طومار مطلب ها و محتوای داخله تحصيلات عالي حوزوي از زمینه­ های مذکور که نيكويي و سيئه صدق الفبا مشی کلی رسانه تأثیر بگذارد، نمی­باشد.

ريشه ۱۱- بوسيله سوگند به ميل افزايش دادن رويه بام و عمق مساحت و حجم حد آگاهی­های ملت منطقه ها نامشابه و آشنا کشور، رسانه­ های محلی، استانی یا ناحيه رده بازار­ای موظفند داخل رعایت ماچه (۲) هنجار روزنامه ها باب زمینه تصويب شده، لااقل و حداكثر (۵۰) درصد گزارش ها قضايا ذات را پيوسته با عرصه توزیع ضبط درب فرمان ترويج خويش ضبط قيد كردن نمایند.

لاج ۱۲- شيريني گزك گزارش ها قضايا از رسانه­ ها و احزاب و توده­های فاسد و مدعي اسلام (داخلی و خارجی) به مقصد براي نيت بررسی، تحقیق، سكه و پي مطلب ها بلامانع است.

توضيحي بيناسازي – مصرف شيريني گزك لمحه مدت بخت از داستان ها، نوشته ها خبرها یا تصاویر رسانه‌ها که علت طبق باعث توقیف، مزخرف پته و یا پالایش (فیلتر) آنها گردیده است، غيرمجاز است.

ماچه ۱۳ – تغییر دروازه اندر ويژگيها ثبت شده داخل جواز رسانه بدون شناسايي و تصویب هیئت مراقبت تماشا خوبي روزنامه ها منع شده است. تغییر باب سایر موردها غيراز تو امور آشكار تو هنجار و آنچه که مدخل سرپوش حوزه اختیارات و مسئولیت­های هیئت سرپرستي نيكوكاري جرايد باشد، با تأیید حكومت لغت نامه و رهنموني اسلامی بلامانع است.

‌بند توضيح – هیئت مباشرت خوبي جرايد باید حداکثر كاسه آوند سه ماه به منظور با تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و ذمر آوند شرط‌مشاهده کند.

گاه دوم – شرایط اصدار اجازه ترويج رسانه

لاج ۱۴ – متقاضیان پته شيوع پراكندن رسانه باید استدعا نفس را به مقصد براي متحد پرسشنامه­ای که حاوی ويژگيها فردی، گذشته ها اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به مقصد براي پيوست مدارک زیر از طریق دستگاه نظام الکترونیکی ذی‌پيوند، بارگذاری و دانه (کد) رهگیری دریافت کنند:

خوگرفتن – عکس پرسنلی

ب – تصویر كارت شناسايي از آزاد صفحات

پ – تصویر کارت شرابّی

ت- تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به طرف تأیید مراکز ذی‌نيكي آشتي رسیده باشد.

ث – تصویر آگهی تأسیس بابا حقوقی درب ژورنال رسمی (برای كسان حقوقی)

بند توضيح – تشخیص صلاحیت متقاضیان به طرف تقبل هیأت سرپرستي نيكي روزنامه ها است.

جرم ۱۵ – اگر متقاضی گواهي منتشر رسانه، انسان حقوقی باشد، تقاضای اصدار مجوز پره متفق با معرفی تك دارا شرایط به مقصد براي ديباچه اسم مدیر مسئول باید با معرفی کتبی بالاترین نشيم اشل انسان حقوقی باشد.

بند توضيح ۱ – بالاترین نشيم اشل التماس ­کننده پته باید دارنده توانگر کلیه شرایط ثبت شده دروازه اندر سبب انثي (۹) هنجار جرايد باشد.

بند توضيح ۲ – دنباله فعالیت رسانه مدخل سرپوش قيافه تغییر بالاترین سمت فرد حقوقی و هرگونه تغییر درب زمینه فعالیت و حدود جغرافیایی فعالیت فرد حقوقی باید با تصویب هیئت بررسي صلاح طاعت بخشش جرايد باشد.

توضيحي بيناسازي ۳- دنباله ترويج رسانه دروازه اندر هيئت فرم زوال كس حقوقی كنايه مزاج نیست.

ماچه ۱۶- احزاب، دستگاه­ها و جمعیت­های سیاسی تو صورتی می­توانند تقاضای اصدار فرمان ترويج رسانه نمایند که مجوز فعالیت قانونی را از كران حكومت کشور توانگر بوده و منبع محل رجوع عالم صلاحیت­دار قضایی رأی بوسيله سوگند به تعطيل آنها نداده باشد.

سبب انثي ۱۷- حكومت واژه نامه آداب داني و دلالت اسلامی برای اصدار گواهي نشر اشاعه رسانه اداره­های غیردولتی غیر ایرانی باب قاب حيطه ضوابط مرتبط منوط به قصد خارجیان مقیم ایران با کسب سازش حكومت امورخارجه، استخبار از مراکز ذی­پيوند و دریافت مدارک موقع نیاز بررسی و رفتار بايسته را به سوي كردار می­آورد.

‌سبب انثي ۱۸- ‌شيوع پراكندن رسانه داخلی یک موسسه نظم و ترتيب، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی مربوط به سوي کسب پروانه از ‌حكومت معجم و رهنموني اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:

خوگرفتن – تمنا شيوع پراكندن رسانه و معرفی مدیر مسؤول پیشنهادی از سوی بالاترین مرتبه مسؤول حين مرکز باشد.

ب – موضوع ها گفته ها و رويدادها عمدتاً درب تماس با اهداف و توضيح وظایف مرکز استدعا‌کننده و تنها مگر لاغير برای كاربرد بهره جويي کارکنان ‌باشد.

پ – فاقد تمام مشي آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به قصد غيراز آگهی­های پيوسته با مخدوم امتیاز باشد.

ت – رایگان باشد.

‌بند توضيح ۱ – ‌به مقصد براي یک مرکز و واحدهای تابعه حين تنها مگر لاغير اجازت نشر اشاعه یک نشریه داخلی داده می‌شود.

‌بند توضيح ۲ – اصدار پته ترويج نشریات داخلی اداره­های دولتی با رعایت سایر قوانین مرتبط منوط خواهد حيات.

مادينه ۱۹ – لاوجود رعایت ضوابط ثبت شده درون هيولي اصل (۲) هنجار جرايد و این آیین­عريضه از سوی رسانه داخلی سامان بساط جهاز­های اجرایی و پاره خصوصی كشيده بوسيله سوگند به فرستادن سينه ها و ادخال تذکر کتبی و داخل وجه تکرار رويگرداني، علت طبق باعث باطل پته خواهد شد.

مادينه ۲۰- حكومت واژگان و تربيت اسلامی برای مولا خداوند امتیاز، جواز ترويج و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می‌کند.

مونث ۲۱- حكومت مرجع و راهنمايي اسلامی می­تواند برای اجرای ريشه (۱۱) هنجار جرايد، تحقیقات ضرور را به سمت ادا آورده و مدخل سرپوش اختیار هیئت بررسي خوبي جرايد نهاد استقرار دهد. وزارتخانه­ ها و اداره­های ذی­اتصال موظفند همکاری ملزم را بوسيله سوگند به كردار آورند.

مونث ۲۲- حكومت واژه نامه آداب داني و راهنمايي اسلامی مقيد است باب روي حاجت متقاضی، كاسه آوند (۱۵) زمان دلایل خصومت هیئت نظر نيكويي و سيئه صدق روزنامه ها با تقاضای نشر اشاعه رسانه را به منظور با كوه طور کتبی به مقصد براي متقاضی
عهد اندازه کند.

لاس ۲۳ – متقاضیانی که صلاحیت ترويج رسانه وساطت ميانجيگري ____________كردن آنان صلاح طاعت بخشش بالذات گير پيوند (۴) و یا بند توضيح (۵) لاج (۹) هنجار روزنامه ها، باب موضوع تأیید هیئت مباشرت صلاح طاعت بخشش جرايد فراغ نگرفته است، نمی­توانند مجدداً تقاضا شيوع پراكندن رسانه کنند.

مايه ۲۴ – تاریخ رسمی مندرج كتابت حاجت حكم ترويج رسانه، زمانی است که مدارک وهله زمينه نیاز،از سوی حاجت­کننده ارایه شده باشد.

لاس ۲۵ – مدخل سرپوش لفظ سياهه مردن مخدوم امتیاز، وراث قانونی حائز شرایط وی دروازه اندر استدعا اصدار امتیاز رسانه ارث گذار و ارث بر ذات، حق سبق دارند، غير اینکه فاقد شرایط ضروري باشند. اگر وراث درون فرصت قانونی مذکور دروازه اندر ريشه (۱۶) هنجار جرايد از حاجت نقل سرايت احاله امتیاز خودداری کنند و یا درنتيجه از اصدار امتیاز عمل به مقصد براي ترويج رسانه نکنند، پته ترويج پوچ می­گردد.

دوران سوم – وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه­ ها

مايه ۲۶ – رسانه­ها موظفند جايگاه فعالیت خويش را برای ترويج و دسترسی همگان باب اختیار حكومت قاموس و دلالت اسلامی فراغت دهند.

بند توضيح – مخدوم امتیاز رسانه مكلف است باب وجه تغییر نشانی كوي فعالیت رسانه، مراحل را به مقصد براي نحوی که حكومت واژه نامه آداب داني و دلالت اسلامی تعيين شده می­دارد، معرفت رسانی کند.

مونث ۲۷ – مکاتبات رسانه­ها با امضای همنشين آقا امتیاز یا مدیر مسئول رسانه یا انسان دیگری که از پیش وساطت ميانجيگري ____________كردن مدیرمسئول به منظور با كوه طور کتبی به سمت حكومت معجم و تربيت اسلامی معرفی شده باشد، باحيثيت گرانمايه است. مکاتبات نماینده مدیر مسئول درب مواردی که هنجار روزنامه ها و این آیین­رقعه، حين را از وظایف همنشين آقا امتیاز و یا مدیر مسئول آشنا بنام است، فاقد قرب خواهد حيات.

بند توضيح – درب صورتی که مخدوم امتیاز، فرد حقوقی باشد، محتوا این لاج، بيدار بالاترین مرتبه مسئول فرد حقوقی است.

مونث ۲۸ – مدیران مسئول رسانه­ هایی که به مقصد براي رخ چاپی یا لوح مجمل متراكم محكم منتشر می­شود موظفند بلافاصله دنبال از افست یا تکثیر كل رقم رسانه و همزمان با قيام تمام عده رسانه از چاپخانه یا مرکز تکثیر، كورس دور تجويز را درب تهران به طرف حكومت مرجع و دلالت اسلامی و تو شهرستانها بوسيله سوگند به تمشيت کل لغت نامه و دلالت اسلامی استان درست و نامربوط فرستادن اعزام و بوسيله سوگند به رخسار الکترونیک، گواهی رسید دریافت کنند.

توضيحي بيناسازي ۱- مدیران چاپخانه­‌ها یا مراکز تکثیر باید بلافاصله عقب از نشر باسمه دروغ كل دانه رسانه ارتباط بوسيله سوگند به بارگذاری تجويز الکترونیکی دم مدخل سرپوش تارنمایی که حكومت معجم و تربيت اسلامی ذمر آوند شرط می­کند،رفتار نمایند.

توضيحي بيناسازي ۲- رعایت فحوا این مونث برای ناشران رسانه‌­های داخلی بنگاه­ها و مؤسسات دولتی، عمومی و بهر خصوصی نیز الزامی است.

ماچه ۲۹- دروازه اندر سيما بيهوده گويي حكم ترويج رسانه وساطت ميانجيگري ____________كردن دادگستري یا هیئت بررسي نيكي جرايد، با عهد اندازه کتبی حكومت واژگان و تربيت اسلامی، معاشر امتیاز مكلف است مدارک دریافتی از قبیل حكم منتشر و کارت مدیر مسئولی را كاسه آوند ديه زمان به سوي حكومت معجم و تربيت اسلامی پس داده شده نماید. با بد كاربرد بهره جويي­‌کنندگان از این مدارک هم پايه هنجار حركت خواهد شد.

علت ۳۰- خبرگزاری‌­ها و نشریات الکترونیکی موظفند جواب اجابت‌­ها و توضیحات بخش مونث (۲۳) هنجار روزنامه ها را اگر درب تاخير (۳۰) صوم امساك دریافت نموده باشند پشت از نيل، حداکثر بشقاب درخلال (۲۴) زمان منتشر نمایند. توضيحي بيناسازي‌­های هيولي اصل (۲۳) هنجار یادشده برای خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی نیز الزامی است.

لاس ۳۱- مدیران مسئول رسانه‌­ها موظفند کلیه کارکنان رسانه را بیمه کنند، مدخل سرپوش غیر این وجه اضافه احسان مسئولیت مدخل سرپوش ____________روبرو عواقب قانونی، از تسهیلات و حمایت‌های مادی و معنوی حكومت مرجع و رهنموني اسلامی معرا خواهند شد.

وقت چهارم – سایر آيين نامه ها       

سبب انثي ۳۲- حكومت لغت نامه و رهنموني اسلامی دروازه اندر بررسی و ارزیابی رسانه­‌ها می­تواند از همکاری كسان و مراکز ذی­نيكي آشتي تمتع کند.

ماچه ۳۳- حكومت واژه نامه آداب داني و تربيت اسلامی سه ماه سبق از پایان عصر مسئولیت نماینده مدیران مسئول روزنامه ها دروازه اندر هیئت بررسي نيكويي و سيئه صدق روزنامه ها، داخل گنجانيدن مندرج طومار آگهی دروازه اندر رسانه­‌های سراسری، عهد اندازه نامزدی مدیران مسئول رسانه‌­های دارای پروانه از هیئت بررسي احسان جرايد را دریافت نموده و پشت از تأیید صلاحیت نامزدها ميانجيگري هیئت بخش بند توضيح (۴) سبب انثي (۱۰) هنجار روزنامه ها از کلیه مدیران مسئول برای برگزاری انتخابات فراخواني خواندن می­کند. گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع تعيين نماینده مدیران مسئول با برابر اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می­یابد و ستاندن رأی به مقصد براي رخسار مخفی خواهد حيات و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را بوسيله سوگند به تباني آورد.

توضيحي بيناسازي ۱- اگر درب دفعه نخست، حد اکثریت مطلق مدیران مسئول دستيابي نشود، گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع بعد عقب از كورس دور هفته با كل شمار از مدیران مسئول تشکیل می­شود و نماینده آنان با رأی اکثریت حاضران گلچين برگزيدن می­گردد.

‌بند توضيح ۲- ‌كل مدیر مسئول حتی ولو مدیر مسؤول بیش از یک رسانه باشد، شخصاً درب گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع عند می‌­یابد و دارای یک رأی خواهد حيات.

توضيحي بيناسازي ۳- حكومت دائره المعارف و دلالت اسلامی مسئول است بشقاب درخلال یک سنه پايه سپس از دربايست­الاجرا ماندگار شدن ايستادن این آیین‌­صحيفه، تمهیدات بايسته برای الکترونیکی استقراريافتن انتخابات مدیران مسئول را آماده آورد.

توضيحي بيناسازي ۴ – مدیران مسئولی که فرمان منتشر رسانه آنها به قصد دلیل حکم قطعی عدليه و یا لاس (۱۶) هنجار جرايد وساطت ميانجيگري ____________كردن هیئت بررسي نيكي روزنامه ها عاطل نشده باشد، و همچنین رسانه آنها مساوي ترتیب نشر اشاعه ثبت شده درون پته صادره از سوی هیئت مباشرت صلاح طاعت بخشش روزنامه ها به مقصد براي كوه طور نابسامان منتشر شده باشد، می­توانند داخل انتخابات شرکت کنند.

لاس ۳۴ – اگر تمام یک از اعضای هیئت مراقبت تماشا نيكوكاري روزنامه ها و حكومت معجم و راهنمايي اسلامی یا سایر ماخذ رسمی داخل مناسبت جستار توضيحي بيناسازي (۸) مادينه (۹) هنجار روزنامه ها ادّعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خويش را به سوي آگاهي هیئت بررسي خوبي روزنامه ها می­رسانند.

هیئت یادشده دروازه اندر رخ دستيابي تمرد، به سمت مولا خداوند امتیاز و مدیر مسئول ابلاغ می­دهد. درب روي فنا مدافعه حل اشتباه، مبحث برای رسیدگی به سمت دادگستري پارسا دادگستری محول می­شود.

توضيحي بيناسازي – متخلف تو سيما محکومیت تا پایان موعد محکومیت از فعالیت مطبوعاتی عاري خواهد حيات.

لاج ۳۵ – مصوبات شورای عالی امنیت شرابّی و کمیته سیاست گذاری تبلیغات شورا برای رسانه ­ها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دسته‌­بندی رسانه‌های موقع نظاره از طریق حكومت مرجع و دلالت اسلامی ابلاغ می­‌شود و صرفاً برای اسامی و دسته­‌های تعیین شده مسئولیت قانونی دارد.

هيولي اصل ۳۶- حكومت قاموس و رهنموني اسلامی مدخل سرپوش اجرای بند توضيح مادينه(۲) و ماده ها مخدرها(هروئين و ) (۶) و (۴۵) هنجار روزنامه ها مقيد است نيكويي و سيئه صدق عملکرد رسانه­‌ها مراقبت تماشا دقیق داشته باشد و باب وجه تجاوز از هنجار یادشده، درجات را داخل هیئت بازرسي خوبي روزنامه ها مورد بحث موردتوجه طرح شده کند.

مايه ۳۷- حكومت ارتباطات و فناوری داده ها مسئول است تو روي اصدار و ابلاغ رأی قطعی عدليه و یا عهد اندازه رأی هیئت نظر نيكوكاري روزنامه ها مبنی احسان توقیف یا عاطل جواز یا پالایش(فیلتر) موقت كل یک از خبرگزاری­‌ها و رسانه­‌های الکترونیکی، خويشي به قصد پالایش(فیلتر) عرضه كردن آنها عمل کند. رسانه­‌های چاپی مدخل سرپوش صورتی ­که توقیف یا بيهوده جواز شوند پایگاه­‌های خبری آنان نیز سد خواهد شد.

علت ۳۸- مراکز نمايش فعاليت ها دیجیتال و میزبانی، استعاره به مقصد براي ضبط گستره انتها و میزبانی خبرگزاری­‌ها و رسانه­‌های الکترونیکی که فاقد پته فعالیت بوده و یا فعالیت آنها به طرف علت طبق باعث رأی دادسرا پرهيزگار یا رأی هیئت بررسي احسان جرايد، مغایر با نظريات ضبط تو هنجار روزنامه ها و این آیین­مراسله تشخیصداده شوند، نمی‌­باشند. 

مايه ۳۹ – آیین‌رقيمه اجرایی هنجار روزنامه ها مبحث تصویب­‌كاغذ عدد ۱۱۱۶۴۸/ت۴۹ تاريخدان ۵/۲/۱۳۶۵ و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی بخش تصویب­‌دستخط‌های رقم ۴۶۹۴۰/ت۵۲۲ ناقل تاريخ ۵/۷/۱۳۶۶، عدد ۱۲۲۰۲۳/ت۱۷۵۸۹هـ ناقل تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۵، تعداد ۷۲۷۹۰/ت۲۰۷۸۳هـ تاريخ نويس ۱۸/۱۱/۱۳۷۷، رقم ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴هـ ناقل تاريخ ۴/۵/۱۳۷۹، رقم ۳۲۱۸۷/ت۲۳۰۳۷هـ تاريخ نويس ۶/۷/۱۳۸۱، رقم ۱۷۱۵/ت۳۰۳۴۶هـ تاريخدان ۲۲/۱/۱۳۸۳، شماره۶۳۶۴۲/ت۳۲۰۸۵هـ مورخ۱/۱۱/۱۳۸۳ و عده ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ تاريخ نگار ۲۸/۱/۱۳۹۱ باطل می­‌گردد.

اسحاق جهانگیری ياور اوايل رئیس­‌توده این آئین‌صحيفه را داخل تاریخ ۸/۶/۱۳۹۵ برای ايفا به جريان انداختن به منظور با وزارتخانه‌های کشور و واژه نامه آداب داني و رهنموني اسلامی ابلاغ کرده است.

انتهای پیام/

[ad_2]