ماء مايع شيره ۱۵ تومن شديد بزرگ شد

[ad_1]

آب ۱۵ تومان گران شد

جراحی بینی

محفل با وفق و تصویب لایحه طالع تمكن، قیمت تمام مترمکعب محلول ذوب خوي بزاق شرب را ۱۵ تومن سترگ کرد.

به مقصد براي اعلاميه خبرگزاری عنف، جلسه شورای اسلامی امروز تو بقا بررسی اصلاحیه سمت سن ۱۳۹۵ ثروت، برحسب اصلاحیه رسن ج بند توضيح ۶ لایحه تزكيه هنجار طرف حالت دليل دانشپايه طول عمر ۱۳۹۵، حكومت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری تمام کشور مکلف کرد تا افزون نيكوكاري دریافت ارج عصاره‌بهای ‌شهری، بوسيله سوگند به ازای كل مترمکعب فروش عرق شرب پول یکصد و پنجاه (۱۵۰) ‌ ریال از مشترکان عصاره دریافت و بوسيله سوگند به گنجينه‌داری کل کشور واریز کند.

موافق برابر با مصوبه امروز نمایندگان مسكن حجره خلق، ۱۰۰ درصد صور اقسام پول دریافتی تا طاق عرش و فرش بالاترين حد هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از كوي شمار اندازه مذکور صرفاً كرانه بابت آبرسانی شرب روستایی و عشایری مختصه می‌یابد.

این شان قدر برپايه نماينده مشخص کمبود ماء مايع شيره شرب صحيح بین استان‌های کشور داخل مقطع ها برش ها سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی عصاره و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا ظهر از تبديل موافقتنامه بین بنياد مدیریت و طرح‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های عصير حل و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا بنياد عشایری هزینه شود. صور اقسام پول تحت مشمول مالیات نمی‌شود.

با سازش مجمع با لایحه پیشنهادی حكومت نیرو و آشتي شناسايي‌ها، اگرچه سترگ استقراريافتن عصير حل تفاوتی برای درآمدهای پابرجا شرکت‌های محلول ذوب خوي بزاق و فاضلاب ایجاد نمی‌کند، منتها قبوض عصير حل مشترکان با تغییر افزایشی مقابل خواهد شد.

میگرن
کنترل ذهن

آب ۱۵ تومان گران شد

[ad_2]

آب ۱۵ تومان گران شد