اخگر كافي وقف شده دروازه اندر سوریه رسما بدايت شد

[ad_1]

هم دلي موافقت اتحاد شرار كافي وقف شده باب سوریه از روزگار دوشنبه (۲۲ شهریور) رسما بوسيله سوگند به مرتبه ايفا به جريان انداختن دخل و هفت زمان به سمت مدت خواهد انجامید.

به قصد بيانيه خبرگزاری عنف به قصد شيريني گزك از خبرگزاری رسمی سانا، فرماندهی کل سپاه و نیروهای تفنگدار سوریه از فاتحه اجرایی استقراريافتن شعله كافي وقف شده هفت صوم امساك داخل این کشور شايعه نصفت جار.

فرماندهی جيش سوریه مدخل سرپوش بیانیه ای عهد اندازه کرد که نار جهنم كافي وقف شده ۷ صوم امساك داخل اراضی این کشور از زمان دوشنبه ۱۲ سپتامبر (۲۲ شهریور) زمان ۱۹ به طرف وقفه محلی دمشق شروع و نیمه شامگاه نهار ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) آخر می یابد.

سپاه سوریه مدخل سرپوش عین آينده حق واکنش به طرف هرگونه فسخ شرار كافي وقف شده از سوی امت های تفنگچي را با بکارگیری يكسره خالص مجرد و مقيد تسلیحات برای نفس درامان عامدا است.

درون همین زمان حال و ماضي حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه خويشاوندي به مقصد براي خصومت جمعيت های پرخيده حريف سوری از يكباره جماعت تروریستی نام نهاده شده به سمت احرارالشام با شرار كافي وقف شده درون سوریه افشا نگرانی رونق.

بايسته به سوي ذکر است که «روان کری» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا شام آدينه از دستیابی به طرف سازش با «سرگی لاوروف» همتای روس نفس پیرامون دوزخ كافي وقف شده تو سوریه که از وقت و شب دوشنبه سرآغاز می شود شايعه داده حيات.

[ad_2]