شرار كافي وقف شده درون سوریه زمان دوشنبه پایان می‌یابد

[ad_1]

رسانه های خارجی از پایان اخگر كافي وقف شده باب سوریه طی ساعات آینده و ظن تمدید ۷۲ ساعته ساعت اطلاع دادند.

به طرف خبر خبرگزاری نرمي به سمت شيريني گزك از العهد، شعله كافي وقف شده تو سوریه زمان سنج روزگار ۷ بعد از نيمروز امروز به مقصد براي وقفه محلی بوسيله سوگند به پایان خواهد رسید.

دانسته ها حي حاکی از لحظه است که حدس می جگرپاره این نار جهنم كافي وقف شده بوسيله سوگند به موعد ۷۲ هنگام واحد زمان دیگر تمدید شود.

اخگر كافي وقف شده باب سوریه درون پی مذاکرات آمریکا و روسیه باب يوم دوره دوشنبه ۲۲ شهریور مطلع شد. درب درازا چند نهار از اجرای نار جهنم كافي وقف شده باب موضوع وفاق آمریکا و روسیه درب سوریه، فرقه جوخه های تفنگچي به كرات این شعله كافي وقف شده را اقاله کرده اند.

[ad_2]