اخگر كافي وقف شده سوریه خانه دار تك مبدأ حل ناآرامي و آرامش خطر این کشور است

[ad_1]

وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه فرانسه مدخل سرپوش سخنانی اثنا شکننده نسبت حماقت دادن شعله كافي وقف شده سوریه تاکید کرد که این دوزخ كافي وقف شده به سمت خطاب فريد مبدأ برای حل تلاطم سوریه باقی خواهد ماند.

به سوي رپرتاژ خبرگزاری عنف به قصد شيريني گزك از المنار، وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه فرانسه درب سخنانی تو مورد بغاز نار جهنم كافي وقف شده سوریه که وضع مرحله هم دلي موافقت اتحاد آمریکا و روسیه است، لمحه مدت را شکننده دانست.

نيكي بالذات این شرح «ژان مارک آیرو» وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه فرانسه مدخل سرپوش سخنانی اظهار داشت: هم دلي موافقت اتحاد شرار كافي وقف شده سوریه شکننده است ولي به مقصد براي كنيه يكه مبدأ برای حل ناآرامي و آرامش خطر سوریه باقی خواهد ماند.

وی مدخل سرپوش بقيه سخنان نفس تصریح کرد: اخگر كافي وقف شده وهله زمينه هم دلي موافقت اتحاد مسکو و واشنگتن منفرد مبدئی است که سازمان بین المللی می تواند برای حل تنش سوریه به قصد ساعت اتكا کند.

گفتنی است شرار كافي وقف شده سوریه بنابرين از یک هفته با عهد اندازه جند سوریه ساعتی سبق بوسيله سوگند به پایان رسید. این شرار كافي وقف شده بیش از ۳۰۰ نوبت وساطت ميانجيگري ____________كردن طايفه های تروریستی شكستن شد.

[ad_2]