شعله سوزی تو بيشه‌های ایلام و کرمانشاه لگام شد

[ad_1]

آتش سوزی در جنگل‌های ایلام و کرمانشاه مهار شد

کرمانشاه- مدیر کل منبع ها طبیعی استان کرمانشاه حرف: آذر سوزی بيشه‌های مشترک استان‌های ایلام و کرمانشاه به طرف كوه طور کامل خطام شد.

به قصد رپرتاژ گزارشگر نيكي و عتاب، اخگر سوزی وسیع باب سياق صحن بيشه‌های بلوط کرمانشاه و ایلام از نيمروز امروز یکشنبه مقدمه شد.

نيكويي و سيئه صدق پایه این اعلام دوزخ سوزی داخل بهر‌هایی از بيشه‌های مشترک استان‌های ایلام و کرمانشاه رخنه غريو. این تو حالی است که تو ساعاتی از نهار ماضي نیز درب این سوق رده شرار سوزی به منظور با رخداد پیوست.

مدیر کل منبع ها طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه درب محاوره با گزارشگر عنف، درون عهد اندازه پالاهنگ آذر سوزی امروز مدخل سرپوش بيشه‌های مشترک ایلام و کرمانشاه حرف: شعله سوزی امروز حوالی گاهنما ۱۳ به قصد من وتو وقوف داده شد و با تقلا بابركت و کمک نیروهای مردمی گاهنما ۱۹ آذر به قصد كوه طور کامل پلاهنگ شد و بدبختانه بیش از ۶ هکتار جامه (زنان هندي) جنگلی وابسته منسجم بوسيله سوگند به استان من وتو خوردني حریق شد.

شیخ ویسی با گوشه علامت راي عمدی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن سبب پيدايش این آذر سوزی افزود: دیروز نیز تو این صف حوالی نيمروز مثال حدوث شرر سوزی بودیم که بقه شد و امروز نیز مجدد تعداد‌ای غرض ورز بيشه‌ها را به قصد نار جهنم کشیدند.

وی  بیان کرد: دوزخ سوزی تو بيشه‌های استان کرمانشاه اتحاد افتاد و به سوي بيشه‌های استان ایلام باز سرایت کرد.

شیخ ویسی افزود: تو شرر سوزی دیروز نیز قریب به منظور با ۲۵ هکتار جامه (زنان هندي) جنگلی غذا حریق شد و نار جهنم گاهنما ۲۲ صامت شد.

مدیر کل منبع ها طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه بیان کرد: من وشما حتی پیشنهاد دادیم که كورس دور مراقب از اهالی تيمچه برای حراست از بيشه‌ها پیشقدم شوند.

آتش سوزی در جنگل‌های ایلام و کرمانشاه مهار شد

[ad_2]

آتش سوزی در جنگل‌های ایلام و کرمانشاه مهار شد