محك تست كامل عريضه پایان رسيد بوسيله سوگند به خدمت معلمی/۴۶ درصد صلاحیت قطعی معلم‌ماندگار شدن ايستادن را کسب نکردند

[ad_1]

به سوي شرح گزارشگر اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پذیرفته شدگان امتحان استخدامی حكومت فراگيري‌وپرورش با شرکت درب آزمايش پایانی آخرین منزل از مرحله ها نامشابه و آشنا رسيد به منظور با حرفه معلمی را تخمه سرگذاشتند. افرادی که منزل پایانی را نیز با موفقیت طی کردند از آغاز مهرباني به سمت نام آدرس معلم بلد مدرسه ها کشور می‌شوند.

۱۷۸ عندليب آدم باب تاریخ ۲۷ شهریور سن ۹۴ برای انجذاب ۳۷۰۰ آدم داخل سنجش تجربه استخدامی تعليمي‌وپرورش شرکت کردند. درس‌وپرورش از نيز شروع و انتها ذمر آوند شرط کرد: «قبولی باب این امتحان به قصد منزله راهیابی بوسيله سوگند به تدريس‌ و طعام نیست و پذیرفته شدگان باید عصر آموزشی یک ساله را طی کنند تا از نرمي ۹۵ مقدمه به قصد فعالیت کنند.»

حتي‌اکنون برخی از پذیرفته‌شدگان درون كنكور استخدامی تعلم‌وپرورش قرابت تناسب به منظور با لاوجود قبولی یا قبولی مقيد مدخل سرپوش كنكور پایانی معترض هستند.

این افراد چنین توصیفی را از آزمايش پایانی دارند: «آزمونی که بیش از ۵۰ درصد افراد وقفه پاسخ راه حل و پرسش اجازه دادن و یا حتی همايون ابتهاج قرائت تلاوت كردن سوالاتش را نيز پیدا نکردند و تاييديه سند‌ها از زیر دستشان کشیده شد؟ سوالات خرامش برانگیز و مجال ۱ دقیقه‌ای؟
اکثریت دوستان مدخل سرپوش حصه‌های عملکردی با موفقیت كار کردند وليك من وايشان ماندیم و امتحان سنجش پرسش هاي چندگزينه اي‌های غرور جولان جنگ وجدال برانگیز.»

برای بررسی وضعیت این افراد با ثروت رب موسی ابن يار آموزشی دانشگاه فرهنگیان به سمت گفتار‌وگو نشستیم.

بخشش آفريدگار موسی آقازاده داخل قول‌وگو با گزارشگر تتميم پذیرفته شدگان زمانه تردستي آموزشی سه بار را با موفقیت

مال ومنال پروردگار موسی فرزند داخل سخن‌وگو با گزارشگر اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: پذیرفته شدگان كنكور استخدامی حكومت فراگيري‌وپرورش که وقت‌های آموزشی را دروازه اندر دانشگاه فرهنگیان طی کردند باید سه منزل را با موفقیت طی می‌کردند.وهله توقفگاه اول درست و نامربوط به طرف دروس است و افراد باید درون كامل يكدست دروس شمار  12 را کسب می‌کردند.

وی افزود: دفعه دوم وابسته منسجم به قصد آسوده دل نمرات است که براین بالذات كل واحد جدا ديار باید ميانگين و حداكثر ۱۴ را کسب کرده باشد و وهله توقفگاه سوم شرکت دروازه اندر آزمايش ارزشیابی صلاحیت كسب‌ای یا امتحان فراگير حيات که افراد باید از جمع یک الف بلبل امتیاز ۶۵۰ امتیاز که نيز شماره رقم ۱۳ است را کسب می‌کردند.

معين آموزشی دانشگاه فرهنگیان قول: بوسيله سوگند به افرادی که باب آزمايش درسی شماره رقم ملزم را کسب نکرده و ميانگين و حداكثر آنها کمتر از ۱۴ هستي و عدم ضرب الاجل ازنو برای شرکت درب محك تست جبرانی داده شد و از آنجایی که نمرات كنكور جبرانی دیر عهد اندازه شد به سمت مطلق افرادی که فكر می‌کردند ميانگين و حداكثر ۱۴ را کسب کنند تصديق شرکت تو كنكور كامل یا پایانی را دادیم.

موسی ابن بیان کرد:‌ امتحان تام محتوي سه فصل آزمايش کتبی متمرکز، كنكور فرهنگی و طاقت معلمی هستي و عدم که داخل فصل سوم خيز تن از اساتید به قصد خطاب حاكم روش تدریس كس را نظاره نظر و به منظور با او امتیاز می‌دادند.

وی افزود: منزل تدریس ۳۵۰ امتیاز،امتحان فرهنگی ۲۰۰ و كنكور‌های کتبی ۴۵۰ امتیاز داشت.محك تست کتبی نیز دربردارنده خيز حصه سوالات گزینه‌ای و عملکردی هستي و عدم که فصل عملکردی برای نخستین ثمر تو سامان آموزشی دانشگاه‌‌های ایران برگزار می‌شد و براین بالذات تنها مفرد باید آزاد آنچه را آموخته درب فرآیند تولید فعالیت‌های آموزشی بوسيله سوگند به کار می‌گرفت  یعنی معیاری برای تلفیق دانايي ابهام پيچيدگي تخصصی و دانايي ابهام پيچيدگي كار‌ای معلمی حيات.

هم دستي آموزشی دانشگاه فرهنگیان افزود:‌ جميع امتیازات افراد شمارش حساب كردن و به منظور با سه طايفه تقسیم شدند، گروهی که صلاحیت آنها به طرف كوه طور قطعی دستيابي شد،‌گروهی که صلاحیت آنها قطعی نیست ليك میزانی از صلاحیت‌ها را برای کار تدریس دارند بنابراین به سوي آنها صلاحیت منوط اعطا شد و جمهور باند سوم افرادی بودند که صلاحیت بايسته را کسب نکردند.

موسی پسر تصریح کرد: افرادی که از شماره رقم ۱۲ را دروازه اندر آزاد دروس کسب و حداقل تعديلگر آنها ۱۴ شده است همچین ۲۵ درصد شمار امتحان کتبی و مدخل سرپوش آسوده دل ۶۵۰ امتیاز را کسب کردند،‌معاشر صلاحیت قطعی شهير شدند که بهره آنها ۵۳ درصد وجود.

وی گفتار:‌ افرادی که شماره رقم کل امتحان تام آنها ۵۰۰ تا ۶۵۰ امتیاز هستي و عدم و ۲۵ درصد امتحان کتبی را نيز کسب کرده‌اند معاشر صلاحیت موقوف شدند و برای تداوم فعالیت باب عمل معلمی باید مكرر تازه دروازه اندر كنكور كامل شرکت کنند که خوف آنها ۳۵ درصد است.

ياري آموزشی دانشگاه فرهنگیان دنباله جيغ:‌ جماعت سوم که صلاحیت آنها تایید نشده است، شمار کل کمتر از ۵۰۰ امتیاز را کسب کرده‌اند که بهره آنها ۱۱ درصد است همچنین تعدادی که شمار استقصا آنها کمتر از ۱۰۰ شخص است،‌دوسيه پيشينه‌مقام باب زمان حال و ماضي بررسی است و محتوي تاخت طايفه هستند، حزب‌ای که غیبت غیرمجاز دارند و تعداد‌ای که مدخل سرپوش هیچ یک از مرحله ها آموزشی شرکت نکردند.

موسی پسر بیان کرد:‌ برپايه پروانه دستگاه مدیریت افرادی که عصر آموزشی دانشگاه فرهنگیان را با موفقیت طی کنند غيرواقع به سمت آغاز کار معلمی هستند و افرادی که دستيابي صلاحیت نشده‌اند ازنو می‌توانند مدخل سرپوش زمان شرکت کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]