امتحان داوري سن ۹۵ برگزار شد

[ad_1]

محك تست سراسری حكم  دانشپايه طول عمر ۹۵ پگاه امروز (آدينه) نهم مهر برگزار شد.

بوسيله سوگند به خبر گزارشگر عنف،  امتحان دادرسي داوطلبان دانشگاهی لنگه در گروه طريقت دانشپايه طول عمر‌های پيش تاخت وهله توقفگاه‌ای (تستی و تشریحی) است و وهله توقفگاه ابتدا آزمايش استخدامی قضات امروز به سمت رخ تستی برگزار شد. خلف از دم پذیرفته شدگان نهایی به منظور با مرتبه گفتگو مصاحبت علمی شفاهی مسير می یابند.

آزمايش پايگاه دادرسي ویژه داوطلبان حوزوی سنه پايه ۹۵ نیز زمان آدينه دوم مهر برگزار شد.

سبب الاسلام والمسلمین علیرضا امینی ياور منبع ها انسانی زور قضاییه صباح امروز(آدينه) نهم مهر از ماوا حوزه امتحانی امتحان داوري درون دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بازدید کرد.

[ad_2]