عنفوان به طرف کار شیفت دوم مراکز معاینه فنی مدخل سرپوش پایتخت

[ad_1]

مدیرعامل مركز مرکزی معاینه فنی تهران از آغار به قصد کار شیفت دوم مراکز معاینه فنی شايعه جيغ.

به سمت اعلان خبرگزاری نرمي، سیدنواب حسینی داب با بیان اینکه با مراقبت به سمت تراکم بازگشت برای دریافت معاینه فنی از گاه پيش (شنبه سوم مهر) تمامی مراکز معاینه فنی تهران بوسيله سوگند به ريخت كورس دور شیفت فعاليت ها رسانی می کنند، قول: تمامی مراکز درب دوشیفت ٨ تا ١٦ و ١٦ تا ٢٤ فعالیت خواهند کرد. این عمل مدخل سرپوش سمت کاهش تراکم بازگشت به سوي مراکز روي محزون است.

وی با تاکید صلاح طاعت بخشش افزایش چند صد برابری بازگشت به قصد مراکز معاینه فنی تصریح کرد: يوم دوره ديرين تا پایان وقت نما کاری (٢٤بامداد) جوان نيكويي و سيئه صدق ٦٤٠٠ كاميون مدخل سرپوش مراکز معاینه فنی تهران پذیرش شده اند.

مدیرعامل قرارگاه مرکزی معاینه فنی با نظر امر به سمت اینکه اجرای نقش کاهش از ابتدای مهر قول: درون يوم دوره آدينه دوم مهر بیش از ٤٢٠٠ كاميون و داخل وقت و شب پنج شنبه يكم و آخر مهر بیش از ٤٦٠٠ ماشين مدخل سرپوش مراکز معاینه فنی پذیرش شده اند.

وی بابیان اینکه به طرف رغم تکرار مکرر و تاکید نيكي اجرای نگاره گرده نقاشي کاهش از ابتدای مهر، بدبختانه بنلاد عظیمی از شهروندان  بازگشت به طرف معاینه فنی را به سمت دقیقه ٩٠ انداخته و مراکز معاینه فنی تراکم احاله دارد، تصریح کرد: مرکز بیهقی و چراغ آكنده تراکم ترین مرکز معاینه فنی طی هفته اخیر بوده اند، این داخل حالیست که شهروندان می توانند راس یک را به قصد ۲۰۰۰۱۱۲ پیامک کنند تا از مراکز معاینه فنی خلوت آگاه شوند.

[ad_2]