نسل احمر سعود درون مسیر سپرده استقراريافتن به سوي پاي پوش‌های تاریخ صبر عبوس است

[ad_1]

باشليق یدالله جوانی، ياري سابق سیاسی جيش پاسداران ناآرامي اسلامی و رايزن عالی نماینده ولی‌فقیه تو گند پاسداران تحول اسلامی درون قول‌وگو با گزارشگر خبرگزاری تسنیم، درب فقره احضار سرخ سعود از منافقین برای روبرو داخل رسوم حركت، با حكم به سمت آشکارسازی روابط سعودی‌ها با منافقین اظهار داشت: سیاست اولاد سعود از ابتدای پیروزی تنش اسلامی تا به طرف امروز تو قاب حيطه سیاست‌های صف‌ای آمریکا، مواجهه ضديت با شورش اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بوده است. خوبي همین بالذات نگاره اثر تبار سعود درون بسیاری از تباني‌هایی که علیه جمهوری اسلامی طراحی و اجرایی شده، غیرقابل‌انکار است؛ منتها برخی از ارتباطات سعودی‌ها با مخالفان اغتشاش اسلامی دروازه اندر سن‌های اخیر خصوصاً درون ماه‌های ماضي آشکارتر و مبرز‌تازه و پلاسيده شده است.

وی با ارزیابی آشکارسازی ارتباطات سعودی‌ها با منافقین افزود: این‌متد نیست که سعودی‌ها فاز جدیدی را علیه جمهوری اسلامی مقدمه کرده باشند، به سمت مشاهده می‌دسته این روابط که داخل قبل به منظور با شکل پنهانی و غیررسمی بوده، الآن آشکار می‌شود. به طرف‌شهرت همانند سعودی‌ها از سالیان قديم با صهیونیست‌ها درون حوزه‌های نامشابه و آشنا تماس و همکاری داشتند. آنها درون کنار صهیونیست‌ها و علیه جریان استقامت داخل كارزار كشت وكار كاسبي‌های ۳۳ صوم امساك، ۲۲ صوم امساك، ۸ صوم امساك و ۵۱ صوم امساك کاملاً ایفای تصوير می‌کردند.

هم دستي سابق سیاسی جند پاسداران اغتشاش اسلامی رفتار سعودی‌ها را حاکی از استیصال توصیف کرد و بیان داشت: سعودی‌ها با طايفه‌های عكس قيام که باب ایران اقدامات خرابکارانه خاتمه می‌دادند، پيوستگي داشتند که این روابط درون زمان حال و ماضي حاضر آشکار می‌شود. بخش منافقین نیز از همین نوع سرشت صنف است. طايفه سعود با جریان شقاق نیز از پيش ارتباطاتی داشته وليك اکنون آشکار شده است. به مقصد براي تماشا می‌گروه بهره استیصال و گرفتاری‌های سلاله سعود خصوصاً بعد از كارزار كشت وكار كاسبي علیه یمن دلیل اصلی آشکارسازی این روابط است؛ بنابراين سبك عربستان موضعی فعالانه و ابتکارانه نیست، بلکه اقدامی منفعلانه مدخل سرپوش ازاء مسائل تيمچه به قصد ویژه جمهوری اسلامی ایران است.

وی مدخل سرپوش لبيك اجر به سوي این سؤال که «مدعیان حمایت از ماهانه آدمي زاده و دموکراسی با حمایت نفس از گروهکهایی مثل وقتي منافقین چاهك توجیهی خوبي این عمل دارند؟» حرف: امروز یکسری از واقعیتها برخلاف این ادعاها لياقت و عدم دارد. آمریکایی‌ها رايت تدافع از شهريه مردم را مختفي کرده‌اند؛ وليك بیشترین جنایت را صلاح طاعت بخشش روی کره زمین مرتکب می‌شوند.

مشار عالی نماینده ولی‌فقیه دروازه اندر خيل پاسداران تحول اسلامی آشکارسازی روابط منافقین و سعودی‌ها را سبب رسوایی بیش‌ازپیش آنها دانست و بقيه عدل: امروزه آشکار ماندگار شدن ايستادن این ارتباطات یک رسوایی مهتر رهبر ممتاز حتي برای خويشتن منافقین و بازهم برای خاندان سعود است. منافقین کارشان به منظور با‌جایی رسیده که با نشان تدافع از ماهانه شريعت ایران با یک جریان ضال، دیکتاتور و خويش به سوي رژیم صهیونیستی و آمریکا تماس باژ می‌کنند؛ بنابراين منافقین این روابط را از مخ و پا استیصال آشکار می‌کنند. از كران دیگر اولاد سعود نیز روابط خويش را با گروهی آشکار می‌کند که نزد روش ایران منفورترین قبيله جمع است.

وی با نظر امر به سوي جنایتها و خیانتهای شايگان منافقین حرف: منافقین از سالهای نخستین تنش اسلامی جنایتهایی را داخل حق دين ایران جايز داشته‌اند. آنها با نزد درون برخی از عملیات‌های عراق خیانتهایی را تو كارزار كشت وكار كاسبي علیه ایران داشتند و درب کنار صدام علیه قوم خويش مشارکت کردند. منافقین درون اردو‌های رژیم بعثی آزادگان را موقع شکنجه صبر می‌دادند. آنها ترورهای زیادی را به طرف ارتكاب رساندند.

جوانی مورد بحث موردتوجه طرح شده‌بي حركت ماندن آرام شدن دموکراسی از سوی سعودی‌ها را نیز تكه طنزهای زمان خواند و گوشه علامت راي داشت: سرخ سعود یک رژیم دودمانی و خاندانی است و اساساً دموکراسی دروازه اندر عربستان لفظ ندارد. آنهایی که دم از مشاهره شهروندی و حق گزينش ملتها می‌زنند، به سمت رژیمی ربط شده‌اند که از فاسدترین، مستبدترین و خويش‌ترین رژیم‌ها داخل سوق رده است. جرايد و رسانه‌های مختار، انتخابات و انجمن درون عربستان فنا ندارد و پيك نيك قدرتی روي نمی‌گیرد. یک خانواده اشرافی حکومت را از روستا‌ها پار دروازه اندر اختیار دلگير و یک كيفيت موروثی دارد. مورد بحث موردتوجه طرح شده‌بي حركت ماندن آرام شدن مناقشه درس جستار رستاد مردم و دموکراسی از سوی آنها تكه طنزهای ايام است؛ بنابراين مدخل سرپوش ورای این توقع باید واقعیتها را ديد کرد.

وی سلسله سعود و منافقین را مزدوران آمریکا و صهیونیستها خواند و شهرت کرد: دودمان سعود امروزه یک اسلام آمریکایی را كنار و بازدم گرمي پف می‌کند و جریان منافقین نیز یک جماعت ضاله است. كل تاخت به قصد‌نوعی خويش به طرف آمریکا و صهیونیستها هستند. حکام سعودی به طرف تعبیر پست بزرگ رهبری گمراهان روسیاهی هستند که بقای خويش را دروازه اندر ربط با آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها می‌بینند. منافقین نیز چنین وضعیتی دارند. آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها درب نتيجه دشوار طايفه سعود و منافقین روش دارند. این مزدوران سیاست‌های آنها را به منظور با پیش می‌برند. سعودی‌ها داخل كالبد حاکمیت یک سرزمین را ضبط کرده‌اند و این حاکمیت غاصبانه امروزه بزرگترین مشکل داخل كره ارض اسلام محسوب می‌شود. منافقین نیز درب تن یک صنف، اقدامی غیر از مزدوری عاقبت نداده‌اند.

مواسات سابق سیاسی قشون پاسداران قيام اسلامی باب استجابت انعكاس بوسيله سوگند به این سؤال که «دلایل اصلی به طرف‌کارگیری منافقین از سوی سعودی‌ها چیست؟» حرف: قبيله سعود به سوي‌ ديباچه اسم مجری سیاست‌های آمریکا تو سوق رده كل اقدامی که پرتوان حيات به طرف عاقبت رسانده است. آنها درب مقطعی ريا به طرف دوستی داشتند؛ ولي از مرحله‌ای قيافه خصمانه خويش را آشکارتر کرده‌اند. نيز‌كوه طور که آمریکایی‌ها به كرات داخل ديدار با جمهوری اسلامی ایران فرموده‌اند که جمله گزینه‌ها روی میز است، تبار سعود، منافقین و جریان‌های طبقه‌ای از كل این گزینه‌هاست. نيت آمریکایی‌ها از جمله گزینه‌ها صرفاً گزینه نظامی نیست و آنها از تمام امکان مدخل سرپوش اختیار ذات برای تطبيق با جمهوری اسلامی كاربرد بهره جويي می‌کنند.

وی آشکارسازی روابط دشمنان ایران را آماج‌ای از بالا استیصال آنها توصیف کرد و بیان داشت: درصورتي كه آمریکایی‌ها تا به قصد‌ زمان حال و ماضي اقدامی را اعمال آخر نداده‌اند، به طرف ياد انديشه ناتوانی و بيچارگي بوده است؛ والا آنها ملازم با عقبه‌های نفس از همه صهیونیستها، خاندان سعود و جمهور باند‌های تکفیری- سلفی كل اقدامی که توانستند، به سمت ارتكاب رسانده‌اند. آشکارسازی روابط آنها نوك و حضيض استیصال است و همدلي جدیدی روی نداده است. عزب هم دستي جدید آشکارسازی روابط پنهانی آنها است.

مشار عالی نماینده ولی‌فقیه تو قشون پاسداران قيام اسلامی با رمز كنايه به سوي ناکامی‌های سعودی‌ها سخن: نيز‌پیمانان جمهوری اسلامی امروز جلي هستند. ایشان ملتها و جریانهای ابرام درون رديف و تمامی کسانی هستند که تو عراق، سوریه، لبنان و سان‌جزیره تو نزد ضد رژیم صهیونیستی از مستمري شريعت‌ها پدافند می‌کنند. متحدان جمهوری اسلامی ناس پایه و به منظور با نفس اجاق بزرگي، آزادي و هویتیابی مسلمانان هستند. خاندان سعود امروزه دروازه اندر ميدان پرده درك ضرر و درماندگی می‌کند. این رژیم مسیر پیش روی خويشتن را فروپاشی می‌بیند. كارزار كشت وكار كاسبي یمن این حقیقتها را آشکار کرد. شکستها و ناکامی‌های سلاله سعود درب عراق، سوریه و لبنان رد عدالت که این رژیم درون مسیر سپرده متوقف شدن به سوي چكمه نمايشگاه آثار (تاريخي‌های تاریخ رسم برزخ است.

وی نتیجه ناکامی‌های سعودی‌ها را تمسک به منظور با تمام ابزاری ذمر آوند شرط کرد و بقا عربده: آشکارسازی روابط از همین ابزارها است که فرض می‌کند با این عملیات روانی پرتوان است پروا و وحشتی ایجاد کند؛ ولي این رويداد نتیجه عکس می‌دهد و به مقصد براي ضرر آنها بي قيد می‌شود. کار عربستان بوسيله سوگند به‌جایی رسیده که با یک جریان سالوس مراوده قوش قليا و اسيد باج می‌کند که داعشی‌های دهه شصت هستند.

جوانی درب پایان با مقایسه جنایتهای منافقین با داعش اظهار داشت: جنایتهایی که داعش امروزه تو عراق، سوریه، لبنان، یمن و جاها دیگر دنیا مرتکب می‌شود، منافقین نيز جنایتها را باب ایران درون دهه شصت به طرف ارتكاب می‌رساندند. ترورها، كله بریدن‌ها، به سمت خاک و دم خوناب کشیدن افراد بی‌ذنب، مزدوری برای بیگانگان داخل راستای منفعت ها نفس و زدن به سمت مقرري دين ایران از همه جنایتهای این داعشی‌های دهه شصت است.

انتهای پیام/

[ad_2]