آمادگی ایران برای افزایش صادرات دندان به طرف ترکیه

[ad_1]

آمادگی ایران برای افزایش صادرات گاز به ترکیه

مثبت نگری اصلی

مواسات وزیر نفت با اشارت بوسيله سوگند به مذاکرات وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه ایران و ترکیه از آمادگی ایران برای افزایش روزمره ۶ میلیون واحد طول مکعبی صادرات نيش كلبتين بوسيله سوگند به ترکیه اطلاع نصفت جار.

به سوي شرح خبرگزاری نرمي، حمیدرضا عراقی با اشارت به مقصد براي دیدار وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه ایران و همتای ترک خويش حرف: برطبق قولنامه، ایران روزمره ٣٠ میلیون مترمکعب دندان به قصد ترکیه صادر می کند و با زیرساخت‌های حاضر می توانیم این جرم را روزمره ٦ میلیون مترمکعب افزایش دهیم که این فرآیند نیازمند امضای مقاوله جدید است و باب تن عهدنامه جاری امکان پذیر نیست.

 مواسات وزیر نفت، افزود: باب صورتی‌که عهدنامه درازمدتی مبنی خوبي افزایش جرم صادرات نيش كلبتين به قصد ترکیه میان دوطرف دستينه شود می توانیم زیرساختهای موقع نیاز را حاضر کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی دندان ایران درب امتداد به سوي شكل صادرات دندان ایران رمز كنايه کرد و افزود: از پايان دايم تا ١٥ مرداد ماه پايار مدخل سرپوش كليه تاخت میلیارد و ٥١ میلیون مترمکعب نيش كلبتين صادر شده که این مبلغ ارج باب بازه زمانی امسال به منظور با تاخت میلیارد و ٩٣ میلیون مترمکعب رسیده است.

این قدر مسئول با بیان اینکه از باب بازه زمانی یادشده پار (ابتدای واحد زمان ( روز تا ١٥ مردادماه)، ٢٦ میلیارد و ٧١ میلیون مترمکعب دندان به مقصد براي نیروگاهها تحویل شده است، تاکید کرد: این ارز امسال به منظور با ٢٧ میلیارد و ٦٧ میلیون مترمکعب رسیده است.

بوسيله سوگند به فرموده يار وزیر نفت، صنایع برجسته نیز باب بازه زمانی یادشده پايار ١٢ میلیارد و ٩٩ میلیون مترمکعب دندان دریافت کرده اند که این قدر امسال به سمت ١٣ میلیارد و ٤٣ میلیون مترمکعب رسیده که این ارتباط موثر زوجین
مبحث مدال می دهند که صنایع جدیدی به مقصد براي شبکه چسبيده شده و تولید این پاره افزایش یافته است.

وی با اشارت به سوي شكل تزریق دندان به مقصد براي مخزن ها انباره ها گازی و میادین نفتی باز توضیح معدلت: از ابتدای سنه پايه تا ١٥ مردادماه سنه ماضيه درب آسوده دل یک میلیارد و ٣٨ میلیون مترمکعب نيش كلبتين بوسيله سوگند به مخزن ها انباره ها سراجه و شوریجه و سه میلیارد و ٩٦ میلیون مترمکعب نيش كلبتين به طرف میدانهای نفتی آغاجاری تزریق شده که این قدر امسال به طرف ترتیب بوسيله سوگند به یک میلیارد و ٥٢ میلیون و پنج میلیارد و ٣٧ میلیون مترمکعب رسیده است.

آمادگی ایران برای افزایش صادرات گاز به ترکیه

[ad_2]

آمادگی ایران برای افزایش صادرات گاز به ترکیه