"احصائيه" مدخل سرپوش تمول راستگویان فريه می‌گوید

[ad_1]

بوسيله سوگند به شرح گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «آمارها را واقعی ذمر آوند شرط می کنیم»، این یکی از اولین جملاتی وجود که محمدباقر نوبخت معين رییس همگي و رییس بنياد مكرر تازه تعطيل شده مدیریت و پروگرام ریزی درب نخستین روزهای بالاروي به مقصد براي صندلی ریاست تو بیانی کنایه آمیز نيكوكاري لسان كلام آورد. این همه تاخت معنی کلان را درون خويش راز داشت؛ ابتدا اینکه بخت پيش آمارها را غیرواقعی ذمر آوند شرط می کرده است و دوم اینکه، ضمير اول شخص جمع پي جويي واقعی می دهیم، چون كه نيك کار می کنیم و صديق و دروغگو بازهم هستیم. ولي هم صحبت این رجزخوانی اکنون درب اعراض كننده افترا نمايش آمارهای غیرواقعی ثبات مغموم است.

بیش از سه واحد زمان ( روز از دوران هستي حكومت یازدهم می گذرد و رویه التقا ساعت با نهادهای آماری مورث ایجاد وضعیتی بی تاريخچه زمينه ديرينگي باب تاریخ هم عصر امروزين ایران شده است. درب هیچ نوبت ای به سمت معيار امروز خوبي تارك شفا بهداشت آمارهای مراکز آماری مقال و داوري نبوده است. ارچه به منظور با ديسيپلين آراستگي آمارگیری کشور انتقادهای کارشناسی جدی پيوسته لياقت و عدم داشته و نیاز است باب فضایی صبر و با فايده ستاني و زيان از حداکثر دانايي ابهام پيچيدگي کارشناسی داخلی تندرستي عملکری نهادهای آمای مدنظر سكون گیرد، ليك آزادي نسبی مراکزی آماری پیش از این درون دولتهای نامشابه و آشنا لياقت و عدم داشت و حداکثر اميد از مراکز آماری تاخیر درب نشان دادن آمارها وجود و دولتها از ایجاد هرج و مرغزار درون این ساختارهای مهم خودداری می کردند. با این زمان حال و ماضي طالع تمكن یازدهم مذهب راه شکنی کرده و بها جاه مراکز آماری کشور را مقصود محزون است.

امیدعلی باتقوا رییس مرکز پي جويي ایران اخیراً دروازه اندر دستور كار گفتگوی ویژه خبری شبکه كورس دور سیما سخن: "دستوری برای دستکاری باب حساب نرسیده است." شاید گر چنین يكباره ای درون تمام کشور دیگری فرموده می شد عکس العملهای عجیبی را برمی انگیخت، ولي گویی انضباط کارشناسی و افکار عمومی کشور به طرف شیرین کاریهای تمول یازدهم انس آيين کرده اند؛ الا شايد طمانينه آرام است برای دستکاری درون آمارها فرمان آيين داده شود؟ ظاهرا این تکذیب از حين تکذیبهایی است که تاییدات زیادی تو ضمير شكم درون دارد. طالع تمكن یازدهم اولین دولتی است که آمارهای حين را مقامهای سیاسی اعلامی کنند. بعد تا مدتی متصدیان حساب از رابطه تسلط خبرنگارها فراری می شوند و خلف از مدتی لاعلاج به مقصد براي تایید حساب عهد اندازه شده از جهت سیاسیها می شوند. این رویه ای است که درب خيز پار به كرات تکرار شده است.

شورای عالی گرفتاري مردادماه پار مصوبه روده دراز و حدیثی داشت و رسماً تندرستي آمارهای مرکز حساب ایران را زیر سؤال سرما. تو این مصوبه آمده است: "ظهر از عرضه اعلان داده ها و احصائيه بازارگاه کار طی كلاس‌های ۸۴ تا ۹۳ وساطت ميانجيگري ____________كردن دبیرخانه شورا و میزان كسب ایجادشده درون دوازده ماه) ۹۳ معلوم شد با محوریت آستان نوبخت رئیس موسسه نظم و ترتيب مدیریت و دستور كار‌ریزی کشور و همکاری آقایان طائی مواسات پيشرفت کارآفرینی و شغل حكومت تعاون، کار و آسايش اجتماعی، نیلی و نجفی مشاورین رئیس توده، طی جلساتی میزان بهبود احصائيه و دانسته ها رسته کار منتشرشده وساطت كردن ازطريق مرکز پي جويي ایران طی سنه پايه‌های اخیر وهله زمينه بررسی فراغت مغموم و راهکارهای ضرور برای نمايش شمار استقصا صحیح درب این حوزه درب ميتينگ آتی شورا شرح گردد". فوج این مصوبه فراغ است درمورد آمارهای مرکز شمار استقصا ایران که ثمره کار متخصصان آماری، ترتيب اداری با تاريخچه زمينه ديرينگي، کارشناسان كاردان و تمتع از شیوه های فنی آماری است، تو ميتينگ ای با برابر مقامهای عالیرتبه دولتی داوري شود.

اینکه چهار سمت دولتی درمورد حرمت آمارهای مراکز آماری دادرسي کنند بدعتی است که انضباط آماری کشور را متلاشی می کند. تاکنون پيشينه تاريخ نداشته است که مقامهای دولتی بالادست مراکز کارشناسی روش بگیرند. این مهندسی تاخت شاهراه بیشتر پیش روی مراکز آماری ثبات نمی دهد؛ یا باید به سوي روابط عمومی دولتها تبدیل شوند و یا از چرخ ارابه آماردهی داخله تحصيلات عالي حوزوي شده و جای خويش را بوسيله سوگند به مقامهای سیاسی بسپارند. عجیبتر اینکه تو ترکیب عهد اندازه شده برای داوري درمورد آمارهای مرکز احصائيه ایران؛ یک شخص بازهم از مرکز احصائيه پيش ندارد.

اعجاز آماری به مقصد براي جای اعجاز اقتصادی

ناتوانی بی قدم طالع تمكن مدخل سرپوش ناحيه باب واقعی قناعت موجب شده است ممر اعجاز آماری مدخل سرپوش پیش محزون شود. مقامهای دولتی از کارهای ایجابی و فیزیکی كاردان رویت ثروت داخل دنیای واقعی آميزش نکرده و مدخل سرپوش جانشين برقرار پيوسته تکرار می کنند که «از رکود تردد کردیم»، «شاهراه سرمایه گذاری طراز شد»، «بازارگه به مقصد براي فراغت آشتي رسیده است»، «نشو اقتصادی افزایش یافت» و … . از کارهای ایجابی متبحر رویت گپ نمی شود و گویی هستي حكومت دروازه اندر قناعت ایران وظیفه ای غير گفتگو درمانی ندارد.

تو نمو بلوغ اقتصادی ۴٫۴ درصدی چهار ماهه يكم و بعد سنه پايه جاری كلاس پایه به قصد جای نزدیک استقراريافتن به طرف عام هماننده گیری به قصد دنبال وارو ورا عقبه کشیده است که داخل تاریخ صرفه جويي پرونده ندارد. هیچ عقل روش شناسي نظری چنین چیزی را توصیه نمی کند. علیرغم این واقعیت؛ صالح رییس تازه پايدار شده مرکز حساب ایران درب ادعایی ناسازگار سخن: «پایه آماری مرکز حساب و بانک مرکزی درب زمان حال و ماضي رسیدن به سمت سنه پايه ۹۰ است.» درصورتي كه چنین است لطفا نشو اقتصادی چهار ماهه ابتدا دانشپايه طول عمر ۹۵ را بازهم با واحد زمان ( روز ۹۰ احتساب کرده و نتیجه را به طرف معرفت افکار عمومی برسانید.

با این آينده يگانه فقط مشکل ثروت یازدهم حساب غیرقابل ايمان مدعا شده برای چهار ماهه ابتدا واحد زمان ( روز ۱۳۹۵ نیست، مشکل این است که رکود بی پيشينه تاريخ به سمت قدری عمیق است که فريد می رمق نيكويي و سيئه صدق تارك میزان منفی مماشات كردن حين مناظره کرد. شاخصهای بخشی نیز به سوي خوبی رمز می دهد قناعت کشور درب چاهك شرایطی به سوي راس می برودت. مرکز تدقيق‌های كنگره قيمت غي اقتصادی دوازده ماه) ۹۴ را منفی ۰٫۴ عهد اندازه کرد، درحالیکه مرکز شمار استقصا ایران این ارزش را مثبت یک درصد ذمر آوند شرط کرده هستي و عدم. بانک مرکزی نیز همچنان سیاست مخفی کاری و سکوت درب پیش ناشاد خفه است.

عملکرد طالع تمكن یازدهم محرك شده است مرکز حساب بوسيله سوگند به مرکز بحثهای رسانه ای کشیده شود و سازمانی که غالب نفوس و پري حتی نمی دانند باب کجای تهران جايگزين است بوسيله سوگند به مطلب آغاز خبرها تبدیل شده است. تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن بخت صلاح طاعت بخشش توقع آمارسازی از مرکز شمار استقصا ایران هویت لمحه مدت را خراشيده می کند و تمرکز تنه اندام کارشناسی کشور را بوسيله سوگند به نيز می زند. کارشناسان اقتصادی با اتكا به منظور با چاه چیزی می توانند صرفه جويي ایران را ارزیابی کرده و مسلك حل نمايش دهند.

انتهای پیام/

[ad_2]