آیت آفريدگار مسرت و اندوه:راهبر عصر (عج) باز مراقب فرج است

[ad_1]

به طرف تفسير خبرگزاری تسنیم، مرحوم قرب آیت خدا العظمی شادماني می فرمود: با کمال دوستی من وتو ارتباط به مقصد براي راهبر موسم (گوساله ايزد تعالی فاصله الشریف) ، هويدايي و پوشيدگي او لا به مقصد براي پيشه ها خديو مالك است و لا به منظور با حرفه ها شما. بوسيله سوگند به محضر حضور امیرمؤمنان علی (علیه السلام) حتي پیشنهاد کردند با معاویه سازشگر، چنانچه معمار هستي و عدم به سمت پيشه ها آنها اذن زاويه کند، از نيز غره اذن زاويه می کرد. به سمت ایشان گفتند: با او بسازید بعد که حکومت شما جاي گير شد با او بجنگید. ولی درگاه به سمت پيشه ها آنها اذن زاويه نکرد. كردگار چاهك صبری داده به سمت جناب آستانه غایب (گوساله خدا تعالی رخنه الشریف) که عندليب كلاس است می بیند نيكي فرق مسلمان ها چاه بلاهایی می آید و چاه بلاهایی نفس مسلمانان صلاح طاعت بخشش تارك حتي می آورند، و عموم را تحمل ناكردني می کند!

کتاب داخل آستان درگاه آیت ا…. العظمی سرور – ص ۱۲۳
محمد حسین رخشاد

انتهای پیام/

[ad_2]