ابزارهای عترت سعود برای ترویج ایران هراسی و پیشبرد اهداف ناخجسته

[ad_1]

سلاله سعود برای ترویج ایران هراسی و پیشبرد اهداف بديمن سیاست خارجی نفس از ابزارهای مختلفی صرفه می سوز و حر پرنيان حجر که دلارهای نفتی، شیوخ وهابی و رسانه از كاملاً لحظه هستند.

خبرگزاری عنف، طبقه بین الملل– فرزاد فرهادی: اخیرا سعودی ها به سوي ویژه دادگر الجبیر وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه و برخی سفیران این کشور از همه ثامر السبهان سفیر عربستان باب عراق ادعاهایی را علیه ایران مورد بحث موردتوجه طرح شده کردند و مدعی حمایت ایران از تروریسم شدند.

همزمان با لحظه، شیخ عبدالعزیز راس و آغاز عبدالله سرخ الشیخ مفتی سلاله سعود نیز ایران را مغ آتش پرست و عدو و غيرعادي اسلام و مسلمین خواند. داخل نيز زمان حال و ماضي رسانه های سعودی با صور و کرنای خيلي بوسيله سوگند به نفخه دمش ترویج ایران هراسی و مظلوم نمایی دودمان سعود هستند. تو کنار این عوامل به قصد جزء بودجه و تطمیع دیگران به منظور با ویژه کشورهای کم بنیه نمسار نیز باید نظر امر کرد. به مقصد براي بند دیگر باب آينده حاضر بودجه، شیوخ وهابی، رسانه ها و دیپلماسی فریب و نیرنگ از ماشين های اصلی تبار سعود برای ترویج ایران هراسی و کمک به قصد اجرا اهداف سیاست خارجی سعودی هاست.

دروازه اندر آينده حاضر اسكناس، شیوخ وهابی، رسانه ها و دیپلماسی فریب و نیرنگ از ادوات های اصلی اولاد سعود برای ترویج ایران هراسی و کمک به طرف انجام اهداف سیاست خارجی سعودی هاست

سعودی ها از مدتها پيش از از رسانه ها بوسيله سوگند به خطاب آلت اساسی برای توجیه سیاست های ناصحيح و درست و دخالتهای نادرست كاربرد بهره جويي می کنند. منتها همانطور که فرموده شد، سعودی ها به سمت ادات دیگری بازهم برای پیشبرد سیاست خارجی نفس مبالات دارند و حين ایدئولوژی سلفی-وهابی است که از طریق مبلغان سلفی باب کشورهای عربی و اسلامی طاعون روش دوره منبسط شده است.

سعودی ها از شبکه های تلویزیونی و پایگاه های خبری و جريده ها برای القای سیاست خارجی طايفه سعود فايده می گیرند. مدخل سرپوش این میان العربیه سخنگوی رسمی دودمان سعود و پشتيبان كله شق سیاست های آمریکا دروازه اندر تيمچه است.

آنها برای توجیه كارزار كشت وكار كاسبي نفس دروازه اندر یمن از پروپاگاندا فايده بردند تا افکار عمومی و حکومت های عربی و اسلامی را با خويشتن متفق سازند. آنها هدفشان کشاندن دیگر کشورها داخل كارزار كشت وكار كاسبي یمن وجود زیرا خويشتن لشكر قوی که قوي به طرف كارزار كشت وكار كاسبي زمینی باشد ندارند و این با فنا قراردادهای نظامی کلانی است که با آمریکا به سوي تصويب می رسانند و هزینه های گزافی را صلاح طاعت بخشش آدم عربستان تحمیل می کند.

حكماً این که عربستان سعودی جيش ملی قوی همال دیگر کشورها ندارد حتي، به سمت نگرانی و جبن دوده حاکم از وسع زبردستي ستاندن این فوج و تهدید كليل و مسند اندازه حاکمان لمحه مدت است. سبب این که سعودی ها مستحفظ ملی را به مقصد براي نابودي آوردند نیز همین جبن و نگرانی است. افراد مستحفظ ملی عربستان با فاميل حاکم نزديكي بیشتری دارند و از قبایل نزدیک بوسيله سوگند به خاندان سعود هستند. وظیفه اساسی مستحفظ ملی محافظت طايفه حاکم از خطرات داخلی و کودتاهای نظامی و دیگر خطرات است.

ليك تکیه سعودی ها نيكوكاري رسانه ها و ایدئولوژی وهابیت، به قصد لقب آلت سیاست خارجی، مبحث جدیدی نیست و از دهه پنجاه بوسيله سوگند به این کار روی آورد. داخل مقطعی سلسله سعود به سمت  ژورنال نگاران فراری از كارزار كشت وكار كاسبي داخلی لبنان روی آورد و سپس از حين داخل عام ۱۹۹۱ «والده اصل بی سی» را تاسیس کرد تا نيكويي و سيئه صدق افکار عمومی عالم بدوي با تکیه نيكي جريده نگاران لبنانی مارونی تبحر پیدا کند.

پشت از اینکه شبکه الجزیره كلفتي خطه درون دوازده ماه) ۱۹۹۶ با استعمال از جريده نگاران فلسطینی، اردنی و مغربی الاصل به طرف آغاز رقیب رسانه های سعودی مورد بحث موردتوجه طرح شده شد و دنبال از حواث یازده سپتامبر احتياج ایجاد شبکه خبری عربی كار ای برای سرايت تاثير رخ به سمت رويش قطری ها احسان افکار عمومی عاطفه حس شد و شبکه العربیه با دیدگاه حامی سیاست های آمریکا و رژیم اسرائیل تاسیس شد.

سرخ سعود با دستگاه رسانه و وهابیت و شیوخ وهابی شروع و انتها برای تضعیف ناصری ها و دیگر دشمنان برآمد و درب مقطعی از اخوان المسلمین علیه حسن عبدالناصر بهره وري کرد ليك دودمان سعود و وهابیت علیه اخوان المسلمین نيز کودتا کردند و رویکرد دیگری باب پیش گرفتند.

كارزار كشت وكار كاسبي کنونی یمن مثابه بارز همکاری بنياد رسانه ای و دینی سعودی است که درون این مسیر كامكار به سوي پيوستگي با شبکه الجزیره سرزمين برای تشکیل همبستگي و اختلاف رسانه ای-ایدئولوژی-وهابی برای قانوني نمايش اجازه دادن كارزار كشت وكار كاسبي از عنايت سیاسی و دینی شدند.

سیاستی که رسانه های سعودی تو برابر جلو كارزار كشت وكار كاسبي یمن مدخل سرپوش پیش گرفتند، جامه (زنان هندي) سخنان احمد عسیر سخنگوی توفان نام نهاده شده بوسيله سوگند به قاطعیت وجود بدون اینکه نظر امر ای به مقصد براي بمبارانها و کشتار توده بی سيئه یمن کنند.

ولي شیوخ وهابی باب حقیقت، جريده نگاران ویژه تبلیغات سیاسی-دینی هستند که باب شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی علیه انصارالله و یمنی ها تبلیغ می کنند. آنها وظیفه دارند که شیعیان و ایرانی ها را عدو و غيرعادي رونق دهند و اولاد سعود را مراد بومي سني و شيعي و اعراب معرفی کنند.

این شیوخ سلفی و وهابی، شیعیان را موقعيت تاخت شدید فراغت می دهند. عبدالعزیز الطریفی از مبلغان وهابیت شیعیان عراق و سوریه را پرستنده هيكل محبوب معرفی می کند.

باب درست طايفه سعود و شیوخ وهابیت به منظور با نفس اجاق بسیج کردن سلفی های خارجی برای پیشبرد اهداف خويشتن هستند. ایدئولوژی وهابی-سعودی به سوي عنوان «سعوهابی»، آمیخته ای از دین موقعيت ديدن محمد عبدالوهاب و مشایخ تبار سعود است. سلفی ها مدخل سرپوش تمام کشوری که باشند طبق معمول بیش از آنکه مطیع و تابع حکومت های نفس باشند، تابع نسل احمر سعود هستند.

ولي آنچه طبق معمول سعوهابی(سعودی-وهابیت) برای پیشبرد اهداف ذات از لمحه مدت استعمال می کنند نهب ناسازگار خصم شیعه و متصل مربوط کردن مخالفان سیاست های عترت سعود درب تمام کشوری با ایران است. شیخ عبدالعزیز ته عبدالله خاندان الشیخ از نوادگان محمد راس و آغاز عبدالوهاب است که پيوسته كارزار كشت وكار كاسبي یمن را مدافعه و تك از شریعت اسلامی باب مستوي آنچه سعه صفوی می نامد، می خواند.

منتها ناگفته پیداست که سه عاملی که سعودی ها از دم دروازه اندر توجیه سیاست های خويشتن استعمال می کنند، همگی درون راستای بلا تباهي افکنی و ستيزه های خونین میان کشورهای عربی و اسلامی و تيمار اطاعت به سمت صهیونیسم جهانی است.

بی منبع نیست که شیخ عبدالعزیز ته عبدالله سلاله شیخ نبيره محمد ته عبدالوهاب از كارزار كشت وكار كاسبي علیه یمنی ها حمایت می کند و ایرانی ها را زردتشتي و دارای دشمنی دیرینه با اسلام معرفی می کند  زیرا وظیفه ای که برای وی تعریف شده، همین است.

وی مُهره ای برای پرستش طاعت و خيانت پرستاري به مقصد براي طايفه سعود که مجری سیاست های صهیونیستها و آمریکایی ها باب صف هستند، محسوب می شود. مشابهت جايگاهها این فرزندزاده محمد راس و آغاز عبدالوهاب با جايگاهها اولياء امور درجات صهیونیستی و آمریکایی گواه این مدعاست. جمله موضع ها داخل راستای ایران هراسی و دشمنی و ضديت با ایران و انقلابیون یمن و دیگر اجزای قطب استواري است.

وهابیون و شیوخ وهابی چون آري دروازه اندر حمایت از فلسطین دروازه اندر مساوي توسعه صهیونیسم موضعی اتخاذ نمی کنند؟ به چه طريق است که شیوخ وهابی، كارزار كشت وكار كاسبي علیه كيش یمن را تدافع از شریعت اسلامی می خوانند داخل حالی که بیش از هزاران تن از يكباره شماری منكوحه و کودک کشته شده اند؟ یمنی ها سرگردان شده اند؟ تنگي و مهلكه گرسنگی یمنی ها را تهدید می کند؟ برخی شهرهای یمن به سمت تباني تروریستها خاضع است؟

الشیخ عبدالعزیز دودمان شیخ و شیوخ وهابی دیگر به منظور با مانند بوقچی سرخ سعود هستند که كل خانه ضرور باشد چاه درون رويارو ایران یا باب توجیه سیاست های كارزار كشت وكار كاسبي طلبانه خانواده حاکم صلاح طاعت بخشش عربستان پيدا می شوند. مرام و ماموریت نوادگان محمد ته عبدالوهاب کاملا مشهود است؛ فرمان بري بندگي بوسيله سوگند به آمریکا و اسرائیل. آمریکا و اسرائیل حروف سرخ وهابیون هستند.مقصد و ماموریت نوادگان محمد ته عبدالوهاب کاملا رخشان است؛ پرستش طاعت و خيانت پرستاري به طرف آمریکا و اسرائیل. آمریکا و اسرائیل عريضه آل وهابیون هستند

همانطور که كلام بيان شد؛ پترودلارها و امپراتوری رسانه ای و شیوخ وهابی بوسيله سوگند به رفيق دیپلماسی فریب و نیرنگ از ابزارهای تبار سعود هستند.

وهابیت و تروریسم كورس دور روی یک سکه هستند. وهابیت به سمت تباني محمد راس و آغاز عبدالوهاب داخل وار جزیره العرب بنیان نهاده شد. محمد راس و آغاز عبدالوهاب (۱۰۸۲–۱۱۷۰ هجری خورشیدی، ۱۱۱۵–۱۲۰۶ هجری قمری، ۱۷۰۳–۱۷۹۲ میلادی) بنیانگذار دیدگاه جدیدی باب سرود سبك سنی حنبلی است که بعدها به سمت آوازه وهابیت تو میان مسلمانان و علمای سنی عربستان سعودی ریشه گرفت.

محمدبن عبدالوهاب تو واحد زمان ( روز ۱۱۱۵ (ه ق) مدخل سرپوش شهر عیینه (به منظور با عربی: عُیَینه) از متعلقات تپه زاده زاييده گردید. ابو وی، شیخ عبدالوهاب از قضات ساعت شهر هستي و عدم. محمد، احكام حنبلی را تو مسقطالراس خويش آموخت. بعد برای تکمیل آگاهي راهگذار مدینه شد و درون آنجا به سوي تحصیل حدیث و تعليمات ديني وام گذاري آهار.

درون عصر تحصیل درب مدینه، فضله‌مكان آواز مطالبی صلاح طاعت بخشش زبانش جاری می‌شد که از عقایدی مخصوص حکایت داشت، آنقدر که اساتید وی رابطه اتصال بوسيله سوگند به آینده‌اش آشفته شده و می‌گفتند: ولو این تك به مقصد براي تبلیغ بپردازد گروهی را منحط خواهد کرد.( آلوسی، تاریخ تل، (صص) ۱۱۱–۱۱۳).

از بدشكل‌ترین کارهای وهابیان، كشتار‌همگان انسان است که خوبي صغیر و کبیر شفقت نکردند. پسر شیرخوار را صلاح طاعت بخشش روی سینهٔ مادرش مخ و پا می‌بریدند. جمعی را که سرگرم فراگرفتن كتاب الله فرقان كلام الله بودند جملگي را کشتند

چون كه تو مسكن حجره‌ها کسی باقی نماند به منظور با دکانها و نمازخانه ها رفتند و تمام که وجود، حتی گروهی که تو آينده رکوع و سجود بودند، کشتند. کتابها را که درب میان آنها تعدادی تصحيف شده شریف (كتاب الله فرقان كلام الله) و دستور رونوشت‌هایی از صحیح بخاری و مسلمان (از معتبرترین کتابهای حدیثی تو نزد بومي روش) و دیگر کتب حدیث و احكام وجود داخل کوچه و بازارگاه افکندند و آنها را پایمال کردند.( جمیل الصدقی الزهاوی، الفجر الصادق، ص ۱۷؛ سید احمد زینی الدحلان، فتنة الوهابیة ص۶۶).

وهابیت کینه و دشمنی و تنافر دشمن غیر مسلمانان را موقعيت دقت فراغت می دهد. آنها شیعه را کافر می دادند و هرکه درون کافر مماشات كردن شیعه تردید کند را نیز کافر می دانند.

وهابیت و غارتگری سنخیت ویژه ای با حتي دارند. محل پيدايش وهابیت تو صحرای خشک و محترق جزیره العرب است.

قبيله سعود با نتيجه ربح گیری از معيشت نواده نفت، دهها میلیارد دلار برای بسط تعالیم وهابیت تو دنیا هزینه کرده است. آنها از تهيدستي ملت نيكو قبيح سود می کنند. سعودی ها دهها دبيرستان دینی و نمازخانه ها درب منطقه ها نامشابه و آشنا آبادان کردند. سعودی ها از بنگاههای خیریه و جوانان بیکار کشورهای فقیر بهر برداری می کنند.

درب درست القاعده از ناف دل مركز وهابیت و با حمایت استخبارات سعودی زاده زاييده شد. ردپای سعودی آنگونه که رسانه های عراقی اعلان می دهند دروازه اندر حمایت از داعش و تکفیری ها پیداست.

با این اوصاف چسان است که دادگر الجبیر و دیگر مُهره های سلسله سعود، ایران را به سوي حمایت از تروریسم در معرض اتهام می کنند تو حالی که پیشنیه سیاه تبار سعود و تروریسم پروری آنها احسان کسی پوشیده نیست.

شوهر نامیمون سعودی-وهابیت، كارگزار اساسی انتشار تروریسم دروازه اندر دنيا به مقصد براي ویژه عراق و دیگر کشورهای عربی است. آنها كارگزار تنافر میان مسلمانان و مسیحیان هستند.

وليك کسی که باب مسكن حجره شیشه ای زندگی می کند به مقصد براي قبل دیگران سنگ پرچين وشكن نمی کند. کسی که در مظان اتهام به سوي تروریسم پروری و ایجاد تشتت و تنافر میان مسلمانان و عدو و غيرعادي بشریت است نمی تواند به سمت دیگران بهتان واصل پذيرفته آشنا کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*