گمان ترديد عدول دوسيه پيشينه حمله به مقصد براي ايلچيگري رسالت عربستان به طرف عدالتخانه

[ad_1]

فاطمه‌سيدها عطوف درب قول‌وگو با گزارشگر قضایی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه هنوز شعبه ۱۰۵۸ عدليه کارکنان اقبال درب این دوسيه پيشينه رأی صادر نکرده است اظهار کرد: قاضی دوسيه پيشينه باورمند است افترا تخریب که تو کیفرخواست این دوسيه پيشينه به قصد تعدادی از متهمان ارتباط داده شده، باید شاکی خصوصی داشته باشد و این گروش نيكو خجسته بازهم است.

این وکیل دادگستری افزود: مدخل سرپوش ربط با بهتان تخریب، بخت عربستان باید شاکی شود که شکایتی نکرده است.

به طرف كلام بيان عطوف احياناً دوسيه پيشينه برای ازبين بردن شايبه و اصدار قدغن تعقیب تو مورد بغاز بهتان تخریب، به قصد عدالتخانه بازمی‌گردد.

وکیل یکی از متهمان دوسيه پيشينه اعتراض به طرف ميانجيگري قنسولگري عربستان درمورد تخريب درون نظم و امنیت عمومی دیگر بهتان متهمان این دوسيه پيشينه سخن: به طرف اتكا لاج ۶۱۸ هنجار عقاب اسلامی حصه تعزیرات، عقاب خرابكاري باب نظم عمومی سه ماه تا یک سن زنداني و تا ۷۴ زدن تازيانه است که احياناً داخل این دوسيه پيشينه باب سروكار با جزا زنداني، جزای نقدی بدل از بازداشتگاه صادر شود.

نيكي بالذات این شرح، ۲۸ و ۲۹ تیر امسال، عدليه رسیدگی به سمت اتهامات ۲۱ آدم از متهمان دوسيه پيشينه ايلخاني به طرف ميانجيگري قنسولگري عربستان باب شعبه ۱۰۵۸ دادگستري کیفری کارکنان تمول برگزار شد و اكنون كورس دور ماه از برگزاری عدليه می‌گذرد وليك هنوز حکمی صادر نشده است.

یکی از دلایلی که برای تاخیر مدخل سرپوش فرستادن سينه ها و ادخال حکم این دوسيه پيشينه مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شد، استخبار دادسرا از برخی نهادهای متصل مربوط وش حكومت کشور و حكومت معلومات به سوي التماس وکلای متهمان هستي و عدم ولي سرپرست جمعيت ویژه رسیدگی به منظور با جرایم کارکنان تمول این جستار را نشان و قول که استعلامی رخسار نگرفته است.

دادسرا نیز آخرین مرتبه سوم شهریور را به منظور با كنيه وقفه بررسي مدخل سرپوش این دوسيه پيشينه تعیین کرده حيات ليك به سمت رغم بخشودن این تاریخ، هنوز حکمی صادر نشده است.

یکی از ایردات حقوقی مورد بحث موردتوجه طرح شده دروازه اندر این دوسيه پيشينه که باب جلسات دادگستري نیز وکلای متهمان به منظور با لحظه نظر امر می‌کردند، عدم شاکی خصوصی درون پيوند با بهتان تخریب دارايي ايلچيگري رسالت حيات. وکلا باورمند بودند پیگیری قضایی این بهتان نیاز به مقصد براي شاکی خصوصی دارد وليك دروازه اندر این دوسيه پيشينه، دادستانی به منظور با كنيه مدعی‌العموم متبحر شده و پیگیر بهتان تخریب دارايي ميانجيگري قنسولگري است.

به سوي بيانيه تسنیم، مشارکت تو تخریب عمدی دارايي ميانجيگري قنسولگري عربستان و اختلال تو نظم عمومی از طریق فتنه و جمع شدن غیرقانونی، تاخت تهمت متهمین این دوسيه پيشينه است.

ناحيه باب دیگر این دوسيه پيشينه باب دادگستري ویژه روحانیت باز است که لنگه در گروه آخرین عهد اندازه سخنگوی توان‌قضائیه، هنوز حکمی صادر نشده است.

انتهای پیام/

[ad_2]