تضاد باب آمارهای مراکز آماری «بلایی برجسته» است

[ad_1]

رهبرانقلاب اسلامی تمايز درب آمارهای مراکز آماری را «بلایی مهتر رهبر ممتاز» خواندند و بیان داشتند: گاهی آمارها دروازه اندر مورد بغاز قيمت بیکاری یا ارج نفخ، گوناگون است که این مساله علت طبق باعث بی‌اعتمادی آدم می‌شود.

به منظور با تفسير خبرگزاری مهرباني به طرف شيريني گزك از پایگاه معرفت رسانی صحيفه مرتبه بزرگ رهبری، پيشگاه آیت پروردگار خامنه‌ای سلسله جنبان سترگ تنش اسلامی پیش از نيمروز امروز (سه‌شنبه) مدخل سرپوش دیدار مسئولان قرارگاه سرشماری عمومی فال و مسکن، اعضای شورای‌عالی شمار استقصا کشور و مدیران مرکز پي جويي ایران، «پي جويي و دانسته ها دقیق، متمرکز و علمی» را پایه اصلی مدخل سرپوش تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواندند و با تأکید احسان اهمیت نگاره گرده نقاشي سرشماری عمومی، عتاب به مقصد براي انس تفهيم کردند: جمله آدمي عزیز باید بوسيله سوگند به كوه طور جدی داخل این تصوير زمينه مهم مشارکت کنند.

سركرده تحول اسلامی، احصائيه را ضرورتی قطعی و اصلی برای پروگرام‌ریزی داخل مورد بغاز منبع ها و نیازهای متعدد و پهناور کشور دانستند و افزودند: آحاد آدمي عزیز برای آنکه تصمیم‌گیری‌ها درب کشور، «خوشي، به قصد‌مقام و کارآمد» باشد، نيز داخل این نگاره گرده نقاشي مهم شرکت کنند و باز احصا و داده ها باب موضوع نیاز را به قصد سيما دقیق داخل اختیار دستگاههای آماری روش دهند و آمارها نیز همچنانکه مسئولان كلام بيان‌اند حيث محرمانه دارد.

درگاه آیت ايزد خامنه‌ای درون امتداد گفتگو حكم به مقصد براي متولیان احصائيه درون کشور حالي کردند: مدخل سرپوش آمارها نيز باید وضعیت حاضر تبیین شود و باز «روش تغییرات» شناسایی شود تا باب دهر کنونی که عجله و آهستگي تغییرات درون ساعت بسیار زیاد است، مسئولان و تصمیم‌گیران کشور تو مرگ اتفاق تغییر روندها غافلگیر نشوند.

ایشان با ايما به قصد اهمیت توجه و صحه درستي آمارها، و زدن سنگینی که پي جويي خبط به مقصد براي کشور می‌زند، افزودند: متأسفانه کشور از نظر آمارگیری پس است و حتی برخی مسئولان از حقایق و آمارهای واقعی باب بعضی بخشها دانشمند نیستند.

زعيم قيام اسلامی به سوي نام آدرس هماننده به مقصد براي اهمیت شمار استقصا مدخل سرپوش قناعت دانايي ابهام پيچيدگي‌بنیان استعاره کردند و گفتند: قناعت دانايي ابهام پيچيدگي‌بنیان که سبيل پیشرفت کشور است، متکی به سمت «آخشيج انسانیِ با پيش نويس و مبتکر» است و باید واضح شود که درب تمام یک از شعبه‌های اقتصادی و فنی چاهك تعدادی از جوانان و نیروهای با آمادگي و دارای ابتکار و انگیزه نيستي دارند.

محضر حضور آیت آفريدگار خامنه‌ای همچنین به قصد شكل تعیین‌کننده حساب باب صرفه جويي مقاومتی استعاره کردند و افزودند: طريق تداوي حقیقیِ مشکلات کشور، قناعت مقاومتی است و ولو يكسره خالص مجرد و مقيد راههای دنیا حتي به قصد روی من وايشان نيرنگ ساز شود ليك صرفه جويي کشور وجدان و برون‌زا نباشد، باب نهایت این برابري، برابري‌ای شکست‌خورده است.

ایشان حالي کردند: ملازم كمال يابي قناعت مقاومتی، نابودي احصائيه و معلومات دقیق از وضعیت تولید اندرون و بنگاههای تولیدی و نیازهای آنهاست.
«نمايش‌ی بهنگامِ پي جويي به قصد مسئولان و تصمیم‌گیران کشور و سازندگان افکار و گفتمانهای عمومی»، نکته دیگری حيات که قيادت شورش اسلامی نيكوكاري ساعت تأکید کردند.

ایشان با گوشه علامت راي به طرف كار «پیریِ جمعیت و دوام بي پايه سیاستهای کاهش جمیعت» افزودند: كمال صلاح جمعیت ۴ درصدی مدخل سرپوش سالهای دهه ۶۰، نیاز به قصد تداوي داشت که معالجه ساعت، نيز سیاستهای کاهش جمعیت حيات منتها مداومت این سیاستها باید با نمايش احصائيه بهنگام وساطت كردن ازطريق مسئولان باب وقفه معینی، متوقف یا کُند می‌شد، زیرا مشکل پیریِ جمعیت یکی از مشکلات بدون تشفي است و امروز کشورهای پیشرفته نیز منهج‌حلی برای لمحه مدت ندارند.

درگاه آیت آفريدگار خامنه‌ای داخل بقيه، تشت درون آمارهای مراکز آماری را «بلایی برجسته» خواندند و افزودند: گاهی مراکز نامشابه و آشنا باب فقره قيمت بیکاری یا ارج ورم آماس كردن و غي اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مبحث سبب ایجاد بی‌اعتمادی درون خلق می‌شود.

راهبر تنش اسلامی با تلويح به طرف واهي سست مطالعه كردن و نوشتن برخی آمارهای دولتهای قبلی وساطت كردن ازطريق دولتهای بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها تابان شود، یعنی یا درب دم زمانه درون بیان آمارها اشکالی هستي نفس داشته است یا درون وقت‌ی دنبال از ساعت؛ و باب تمام روي، دستکاری درون آمارها که مدخل سرپوش روي گردان حكم انسان فهیم نیز نهاد استقرار دارد، گناهی کبیره است.

قرب آیت ايزد خامنه‌ای تأکید کردند: از كل کارهای اساسی، تمرکز احصا تو یک مرکز و همچنین تمرکز خوبي روی یک شیوه علمی و موقعيت هم دلي موافقت اتحاد است.
ایشان با تأیید سود از ابزارهای جدید تو جماعت‌آوری و پردازش معلومات آماری، متذكر کردند: عهد اندازه نتیجه سرشماری عمومی نباید به قصد تأخیر بیفتد و نتایج باید با پردازش و گروه‌بندی علمی و دقیق، تا پایان سن عهد اندازه شود.

ایشان، همچنین ارزیابی نتایج و کارکردهای اسناد مهمی همچون ملاك نگاه اميد‌انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلان کشور را یکی دیگر از وظایف مهم مرکز احصا برشمردند و تفهيم کردند: مرکز احصائيه، نيز باید اجرا سیاستها را بررسی کند و حتي درون مورد بغاز نتایج و کارکردهای اجرای سیاستها عهد اندازه نگرش زعم کند، تا باب لفظ سياهه ناخواسته سازش كردنِ نتایج، سیاستها بازبینی و آشتي شوند.

پیش از سخنان قيادت ناآرامي اسلامی، نوبخت يار رئیس‌توده و رئیس بنياد طرح و مبلغ با بیان اینکه سرشماری عمومی فال و مسکن، تمام پنج واحد زمان ( روز یک مرتبه انجام می‌شود، حرف: سرشماری سنه پايه ۱۳۹۵ از سوم تا ۲۴ مهر به مقصد براي روند اینترنتی و از ۲۵ نرمي تا ۲۵ آبان ماه‌ماه به منظور با‌ريخت حضوری اعمال آخر می‌شود.

همچنین خداترس رئیس مرکز شمار استقصا ایران با بیان گزارشی از فرآیند سرشماری عمومی اهالي و مسکن که به منظور با وسیله ۲۵ الف بلبل آمارگیر درب تمام کشور انجام خواهد شد، سخن: ستاندن دانسته ها تمام اهل خانه خانه حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به مقصد براي عرض امتداد می‌انجامد و به سوي آدمي اطمینان می‌دهیم که معلومات فردی آنها محرمانه خواهد هستي و عدم.

[ad_2]