ارتکاب كل حماقتی علیه شیخ عیسی، ديباچه نابودی اولاد خلیفه است

[ad_1]

«عبدالاله الماحوزی» داخل سخنانی تاکید کرد که ارتکاب هرنوع حماقتی از سوی اولاد خلیفه درب حق آیت پروردگار عیسی قاسم و یورش به طرف مقام بيت ایشان برای محاکمه وی، ديباچه طريقه نابودی و فنا حکام بحرین خواهد حيات.

خبرگزاری مهرباني، فرقه جوخه بین الملل- محمد فاطمی فرزند: پشت از بخشايش حدود ۳ ماه از عمل رژیم اولاد خلیفه دروازه اندر برداشتن تابعیت آیت دادار «عیسی قاسم» مراد شیعیان بحرین که به مقصد براي تعبیر درجه بزرگ رهبری همچون تقدير ای تو گردون فضا تشیع هستند، آدم انقلابی بحرین همچنان برای تدافع از سلسله جنبان نفس دروازه اندر پهنه حاضر هستند و درب كفو سرا ایشان بست کرده اند.

همچنین علمای حامی شیخ عیسی به مقصد براي مسئولیت خطیر نفس مبنی نيكوكاري روشنگری و تبیین معبر های كارزار با ظلم سلاله خلیفه پایبند هستند؛ امری که بیش از پیش علت طبق باعث برانگیخته متوقف شدن آزردگي قبيله خلیفه شد و نظامیان این رژیم تو دنباله سیاست های سرکوبگرانه ذات عمل به مقصد براي بازداشت و توقيف چندین آفاق مشخص این کشور و جلب ديه ها آفرينش دیگر کردند. دادسرا قوم به مقصد براي دودمان خلیفه پروا دارد نهار دوشنبه این هفته همزمان روبرو شونده با ۵ نرمي دادسرا محاکمه امام شیعیان بحرین را برگزار کند. احسان همین بالذات برای بررسی ابعاد این رویداد مهم با «عبدالاله الماحوزی» رئیس بنياد ماهانه انسان و دموکراسی بحرین جايگزين مدخل سرپوش کشور آلمان مشافهه کردیم که تاويل لحظه درون بقيه می آید.

*نزديك علما و روحانیون را تو میان ناس برای پدافند از آیت خدا عیسی قاسم و هدایت قيام بحرین چسان ارزیابی می کنید؟ وسيله عيب غنيمت قبيله خلیفه به منظور با علما و بازداشت آنها طی هفته های اخیر چیست؟

مقابل علما دروازه اندر هم پايه ماوا آیت پروردگار عیسی قاسم و پدافند از ایشان، اقدامی وجود که پیش از این توقع عاقبت ساعت را درب این پیچ اقبال سامان و تاریخی داشتیم. علما پیشاپیش و جلوتر از تمامی عوام بحرین برای تدافع از سلسله جنبان دینی ذات حرکت کردند؛ زیرا غارت و اعتراض به منظور با شیخ عیسی قاسم، تاراج و تجاوز بوسيله سوگند به تمامی شیعیان است.

همچنین نزد علما درون عرصه، بقیه نفوس و پري کشور را نیز برای درحضور درون متساوي خانه شیخ عیسی قاسم ترغیب می کند. این اقدامات یک پیام را برای اولاد خلیفه دارد مبنی احسان اینکه عامه اعم از علما و جميع توده فدایی آیت آفريدگار عیسی قاسم هستند.

از سوی دیگر پيش علما تو کنار عوام، عنف تایید خوبي شرعی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن حرکت انسان و روبرو آنها داخل رويارو مقام بيت رهبرشان است. زیرا ممکن است که ناس با آسیب هایی تو این نمط اقدامات مصادف شوند و زخمی گردند. قبيله خلیفه نزدیک به قصد ۷۰ تن از علما را تاکنون دعوت و حدود ۲۰ تن از آنها را بازداشت کرده است. زندانی کردن و سياه چال علما، بحرانی برای خاندان خلیفه محسوب می شود و از سوی دیگر مستقل توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن علما نیز قبيله خلیفه را با آشفتگي و مشکل روبرو می کند. داخل تمام ۲ هيئت فرم خاندان خلیفه درون اعراض كننده آشوب است. زیرا زنداني علما نشانگر بازداشت جابرانه ارج است و دروازه اندر لفظ سياهه آزادی نیز، این علما كارپرداز تحرک انس و ناآرامي خواهند وجود. تو اثنا عند علما باب اسارتگاه علت طبق باعث افزایش روحیه دیگر زندانیان است که تعدادشان به مقصد براي حدود ۳ و یا ۴ الف بلبل آدم می دسته و خويش این جستار برای دودمان خلیفه مشکل سامان است.

*تحلیل شما از مانع تراشی طايفه خلیفه درون برگزاری نمازجمعه داخل سوق رده الدراز جايگاه سکونت آیت پروردگار عیسی قاسم چیست؟

جلوگیری از برگزاری نمازجمعه تو یک کشور اسلامی، خويشتن دلیلی برای ظلم طائفه ای به قصد شیعیان بحرین است. این رفتار اثر می دهد که جمله چیز باب بحرین مناسبت هجوم و درازدستي است. افزون نيكويي و سيئه صدق نمازجمعه، خويشتن شیعیان و به قصد هيئت فرم کلی جمهور آدمي وساطت ميانجيگري ____________كردن حکام بحرین موقع حمله روش محزون است.

*تاثیر راه پيمايي عريض انسان بحرین تو جاها نامشابه و آشنا این کشور  برای تضييق تنگي استدلال كردن خصومت ورزيدن به قصد نسل احمر خلیفه چیست؟

تمديد راه پيمايي اعتراض آميز منبسط و آتشين آدمي درب جاها نامشابه و آشنا بحرین دروازه اندر تدافع از شیخ عیسی قاسم و محکومیت سیاست های قبيله خلیفه مدال می دهد که جرقه های قيام همچنان عيان است و خلق باب انجام مطالباتشان پافشاری و تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن دارند و این اقدامات نفس را دنباله می دهند. همچنین این راه پيمايي اعتراض آميز بیانگر این نکته است که تيرخور اصلی درون تاخت ها به منظور با شیعیان با شکست مصادف شده است و خاندان خلیفه بوسيله سوگند به پیروزی رابطه تسلط نیافته است. بنابراین تمديد ميتينگ و نزديك خلق داخل مواجه نزد سرا رهبرشان موید این جستار است که حکام بحرین تو نمودار خيال ذات مبنی نيكي ساکت کردن و سرکوب آدميزاد، صامت کردن نار جهنم ناآرامي و جلوگیری از بیان اظهارات ضدآل خلیفه، ناکام مانده اند.

*واکنش های داخلی و خارجی درون پدافند از آیت خدا عیسی قاسم را چطور ارزیابی می کنید؟

كل موضعی که دروازه اندر حمایت از عوام بحرین مورد بحث موردتوجه طرح شده شود، موضعی است که من وتو لمحه مدت را پايه می نهیم. زیرا چنین مواضعی تو پدافند و حمایت از آدم و جديت ها و احساساتشان برای تدافع از مقتدا دینی فر بیان می شود. من وآنها و آنها دستگاه ها و افرادی که این جايگاهها را تو مدافعه و تك از شیعیان بحرین مورد بحث موردتوجه طرح شده می کنند، تشویق و ترغیب می کنیم که به سوي این جريان بقا دهند. زیرا راهی که درون متساوي آدم بحرین آرامش دلتنگ است، بسیار شاق است و اضطراب های بسیاری دارد.

*همانگونه که می دانید صبر است زمان دوشنبه ۵ عنف ميتينگ محاکمه شیخ عیسی برگزار شود. رژیم عترت خلیفه درون فقره محاکمه آیت رب «عیسی قاسم» چطور عمل خواهد کرد؟ آیا امکان یورش نظامیان این رژیم به سوي مقام بيت شیخ عیسی و بازداشت ایشان لياقت و عدم دارد؟

تو بستگي با استعمال از گزینه های تندي آمیز و یا یورش به قصد خانه آیت رب عیسی قاسم، باید بگویم که این قضيه ارتکاب ابلهي است؛ هیچ کس چشمداشت شكيب ندارد و پیش بینی نمی کند که از این گزینه علیه شیخ عیسی قاسم استعمال شود و حكماً هیچ کس اطلاعی از این بخش ندارد ليك داخل صورتی که خاندان خلیفه به مقصد براي گزینه های این چنینی روی آورد، ملت نیز به منظور با مدافعه و تك از خویشتن، رهبرشان، بزرگي و کرامتشان خواهند صيقل. حل این مبحث درب يد ارتباط علما و افراد بخرد است. امیدواریم که امور باب روال خوبی پیش جوي و سبب خونریزی نشود و همگي باب امنیت و آسودگي زندگی کنند ولی ارتکاب چنین حماقتی آغازی است برای نيستي و نابودی اولاد خلیفه.

[ad_2]