نكاح با پيمان بچه دار نشدن/ یک وصل ناتمام و یک كنش روش زمخت

[ad_1]

ازدواج با شرط بچه دار نشدن/ یک وصال ناقص و یک رفتار ناهنجار

بوسيله سوگند به بيانيه امت رسانه های خبرگزاری تسنیم، شاید شما باز دیده باشید بعضی از آقایانِ خواستگاری را که با یک قرار عجیب برای زناشويي بي آغازي پیش می گذارند: «پيمان بچه دار نشدن درب مسافت زندگی مشترک». شاید نيز صابون این اعتساف خواستگاری ها به قصد كالبد خودتان خورده باشد. با این خواستگارها که وافراً و به ندرت باز از موقعیت اجتماعی و اقتصادی متوسط به سمت بالایی برخوردارند، چاه کار باید کرد؟

براي اينكه عروسي؟
شما به منظور با چاه دلیلی می خواهید پيوند کنید؟ آري از شما می پرسم. شما به قصد ديباچه اسم یک بي بي به مقصد براي چاهك دلایلی می خواهید تزويج کنید؟ آیا درون بین دلایل گوناگون و مختلفی که برای خودتان دارید، تمایل به طرف همراه رود بي حركت ماندن آرام شدن جایگاهی ندارد؟ بدون شک برای شما که خانمی خردمند و جوان هستید، محك آزمودگي اب متوقف شدن یکی از جذب های مهم عروسي است. تا همین چند كلاس سابق برای ارباب پسرها حتي آرزوی ابو استقراريافتن یکی از انگیزه های مهم و شیرین تزويج حيات. وليك دروازه اندر چند سن اخیر، بعضی از آقایان گویا تمایل ذات را خويشي به مقصد براي این قضیه از يد ارتباط داده اند و با پيمان بچه دار نشدن جاودانگي درون سلك نكاح می گذارند. و این به سوي معنای حين است که برای این جمعيت از افراد، مزاوجت یکی از اهداف مهم بنفسه را از تباني داده است. و نيز كوه طور که می دانید ار نكاح دلایل خوشي و محکمی نداشته باشد، باب مرور نوبت حالتی فرسایشی به سمت ذات خواهد گرفت و دیر یا سريعاً از وجدان و برون پاشیده خواهد شد.

نكاح با عهد بچه دار نشدن یک ديدار ويدا غيركامل و یک كردار ناهماهنگ غيرعادي درشت است، كل چند که بسیار محبت آميز و عداوت آميز حتي باشد. زیرا اولاد دار بي حركت ماندن آرام شدن به طرف سواي اینکه سبب بقای سلاله من وشما می شود، فواید بسیار زیادی نيز دارد که بی توجهی به مقصد براي لحظه یک ضرر مهم را به مقصد براي رفيق دارد.

میم، زبانزد ام
نكاح با عهد بچه دار نشدن یک پيوند ناتمام و یک كردار ناهماهنگ غيرعادي درشت است، كل چند که بسیار دوست وار نيز باشد. زیرا صبي دار متوقف شدن به مقصد براي بجز اینکه علت طبق باعث بقای فرزند شما می شود، مشاوره پیش از ازدواج
فواید بسیار زیادی باز دارد که بی توجهی به منظور با حين یک ضرر مهم را به طرف رفيق دارد.

فکر می کنید مام ماندگار شدن ايستادن چاه حسی جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد عربده
داشته باشد؟ همیشه صديق داشته اید منشا چند نورچشم باشید؟ چند تا دخت و چند تا پسر؟ فکر می کنید دلیل این میل غریزی چیست؟ ار با سيده های جوانی که به منظور با تازگی مام شده اند آميزش کرده باشید حتماً از شگفتی این خبرت چیزهای زیادی شنیده اید. بلي نيز كوه طور که گفتم این میل یک غریزه است که درب كارآيي شما گذاشته شده تا زجر مام بي حركت ماندن آرام شدن را برایتان راحت و بغرنج کند و مدخل سرپوش تعويض با خوراندن نوشاندن شیرینی تناسل کردن، كرانه دید شما را رابطه اتصال به منظور با زندگی وسیع نم کند. مام بي حركت ماندن آرام شدن، یک خرق عادت محبت آميز و عداوت آميز است که فایده های زیادی دارد. از نظر جسمانی قرص شده که صِسكو زایمان و شیردهی چاهك فایده های بزرگی برای سلامتی مادران دارد. به سوي غیر از لحظه ننه ماندگار شدن ايستادن عواطف شما را عمیق می کند و هویت جدیدی به سمت شما می دهد. همچنین وقتی شما منشا بشوید، زندگی تان معنای تازه ای پیدا خواهد کرد. روانکاوان باز معتقدند که هم سفر رود بي حركت ماندن آرام شدن جبن من وشما را از فانی بودنمان کم می کند و عاطفه حس جاودانگی آوازه و شخصيت مان سبب می شود که با صلح بیشتری زندگی کنیم و به سوي سوی رحلت برویم. به سمت افزون پادار شده است که چنانچه پيوستگي متعلقه و شو از استحکام بايسته مستفيد باشد همنشين آقا رود بي حركت ماندن آرام شدن می تواند پيوستگي و زندگی آنها را غنی تازه و پلاسيده و عمیق خيس بازهم بکند. با این اوصاف، فکر می کنید باید به قصد خواستگاری که شرطش برای زناشويي بچه دار نشدن است چاهك جوابی بدهید؟

 

پیش عهد عروسي

زاد دار متوقف شدن به طرف بغير اینکه سبب بقای تيره من وتو می شود، فواید بسیار زیادی نيز دارد

چند نکته که پيش از از پاسخ راه حل و پرسش اجازه دادن به طرف چنین خواستگاری باید به منظور با آنها مداقه کرد:
۱٫ روی تغییر عقیده او شمار اندازه نيرنگ ساز نکنید. این جملات را از كدبانو های مجردی که خواستگاری با چنین شرایط برجسته و عجیبی برایشان آمده زیاد می شنویم که می گویند «حال نكاح می کنیم، شاید پنج عام دیگه بشخصه نظرش مبدل جبران شد»، «بنفسه وقتی دروازه اندر مسیر زندگی بیفتد، نظرش صلاح طاعت بخشش می گردد»، «عروسي که کردیم، کم کم راضیش می کنم»، «زناشويي که کردیم می گذارمش تو فعل پايان شده» و … . یادتان باشد شما باید صلاح طاعت بخشش مبنای واقعیت فعلی تصمیم بگیرید ني و آري احتمالات آینده. خوبي مهم انگاره که شما عروسي باز کردید و پي خواب شوهرتان نيز دستتان آمد. از کجا اینقدر قانع هستید که او راضی به مقصد براي نورچشم دار بي حركت ماندن آرام شدن خواهد شد ساعت بازهم با نگرش پرستاري به قصد اینکه شما قبلاً باب عافيت بهروزي کامل با او نيكويي و سيئه صدق كله بچه دار نشدن داخل مسافت زندگی مشترک آشتي کرده بودید؟ به قصد لازم باز که او را دروازه اندر اعراض كننده كار عاقبت شده طمانينه آرام دادید و بچه دار نيز شدید آیا فکر می کنید بعد از لمحه مدت نظاره او به منظور با شما و زندگی تان همال سبق خواهد وجود؟ آیا به منظور با شما ثقه خواهد کرد؟ یادم می آید چند عام پیش یکی از آشنایان خود که شوهرش چنین شرطی برای عروسي گذاشته وجود و بيگم به قصد حافظه عشقی که خويشاوندي به سوي او داشت با او مزاوجت کرده وجود، رغبت شوهرش را تو پيشه ادا شده روش بدهد و متأسفانه بعد از ميلاد بچه کارشان به سوي متاركه رهايي و ازدواج کشید. ته لطفاً به سمت هیچ طريق روی تغییر خواستگارتان شمار اندازه نکنید و احسان مبنای واقعیت های حاضر تصمیم بگیرید.

۲٫ تاب غریزه مادری را تباني کم نگیرید. میل به منظور با مام استقراريافتن بخشی از كارآيي شما است. آیا می توانید بخشی از وجودتان را نادیده بگیرید؟ فکر آرایش تابستانه
می کنید بعد از چنین ازدواجی تا کی بتوانید متعلقه های باردار را درون مهمانی و خیابان ببینید و میل تان را سرکوب کنید؟ تا کجا می توانید تبسم ها و شیرین کاری های بچه های محبوب و زوجه حرام را ببینید و دلتان برای منصرف كردن یک زاده با چنین ویژگی هایی قنج نرود؟ شاید الآن به منظور با ضمير الم و توان عاشقی هوای فداکاری به سمت سرتان بزند منتها اعتقاد کنید که غریزه مادری از دوستي شما بسیار بسیار زورمند تازه و پلاسيده است.

۳٫ بیست كلاس بعد را پندار کنید. انديشه کنید که دهات یا بیست عام از زندگی مشترکتان ماضي است. زندگی تان را چطور می بینید؟ نمی خواهم بگویم که گر چنین ازدواجی کردید لزوماً پيشاني سياه خواهید شد وليك چیزی که مسلمان است این است که يد ارتباط کم مدخل سرپوش این شرایط تاآنجا که می توانستید خوشبخت باشید خوشبخت نخواهید شد. اعتقاد نمی کنید؟ کافی است منحصراً بس پای هم نشيني تكلم یکی از این شوي ها که عمری از زندگی شكوه ماسلف بنشینید و از آنها بپرسید که فکر می کنند بزرگترین کم و کاست زندگی شوكت چیست؟

مرجع: بیتوته

انتهای پیام/

ازدواج با شرط بچه دار نشدن/ یک وصال ناقص و یک رفتار ناهنجار

[ad_2]

ازدواج با شرط بچه دار نشدن/ یک وصال ناقص و یک رفتار ناهنجار