نكاح فامیلی و عندليب مزایا و معایب

[ad_1]

آیا تا به منظور با زمان حال و ماضي به سمت افرادی برخورده اید که میگویند؛ ضمير اول شخص جمع با غریبه زفاف نمیکنیم؟! این افراد دقیقا نيز هایی هستند که معتقدند پيمان بستن بنت عم با پسر عم را درون عرش ها بسته اند.

دکتر تحيت نوشت: آیا تا به قصد زمان حال و ماضي به قصد افرادی برخورده اید که میگویند؛ من وايشان با غریبه مزاوجت نمیکنیم؟! این افراد دقیقا نيز هایی هستند که معتقدند پيمان بستن دخت عم با پسر عم را داخل سپهر ها بسته اند. مزاوجت فامیلی مزایا و معایب مختص بنفسه را دارد و هیچ کس نمیتواند بگوید این سبک از کاملا منحوس است یا کاملا خوش و بد خير است. باب دنباله نيت اضطراب داریم به سوي مسائلی مدخل سرپوش بغاز مزایا و معایت تزويج فامیلی بپردازیم. با من وايشان همگام باشید.

پيوند خویشاوندی باب مردمان مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور آسیا، نواحي پهلوها هند و شكل آفریقا محبوبیت كارآزموده‌توجهی دارد و حدود ۵۰ -۲۰ درصد از مزاوجت‌ها را محتوي می‌شود. دروازه اندر ایران نیز دروازه اندر یک پژوهش، میانگین کلی زناشويي‌های فامیلی حدود ۶/۳۸ درصد تخمین‌دلزده شده و شایع‌ترین شکل لمحه مدت پيوند بین ارحام منصب نخست شبه دخترخاله و پسرخاله یا دخترعمو و پسرعمو است

تزويج خویشاوندی پدیده‌ای است که عمیقا ریشه درب دائره المعارف برخی جوامع دارد. این شیوه عروسي باب مردمان باختر آسیا، قبله هند و شكل آفریقا محبوبیت زیادی داشته و حدود ۵۰-۲۰ درصد از نكاح‌ها را حاوي می‌شود. تو ایران نیز تو یک قرائت بررسي میانگین کلی نكاح‌های فامیلی حدود ۶/۳۸ درصد تخمین‌خورده شده و شایع‌ترین شکل حين مزاوجت بین وابستگان و اغيار ميزان جايگاه نخست تالي دخترخاله-پسرخاله و دخترعمو-پسرعمو و… است. مبانيت‌هایی درون شیوع و الگو‌های نامشابه و آشنا این نوع عروسي نيكي بالذات مسائل قومی، مذهبی، نژادی و ناحیه جغرافیایی و حتی شیعه یا سنی سازش كردن افراد كارآيي دارد و گيرا اینکه درصد بالایی از عروسي‌های فامیلی مدخل سرپوش پاره رفاه مند گروه دیده می‌شود ليك این زناشويي‌ها مشکلاتی دروازه اندر پی دارد به مقصد براي طوری که درون عام ۲۰۱۰میلادی مدخل سرپوش ۲۵ ایالت آمریکا زناشويي خویشاوندی رتبه عنفوان به طرف مايه شیوع نقایص و ناهنجاری‌های ژنتیکی نفي شد و داخل ۶ ایالت دیگرتحت شرایط خاصی مانند حادثه بالا یا نازایی یکی از طرفین یا كل كورس دور یا نمايش گواهی مشورت تزويج امين اجازت انتها لحظه داده شد. حتی درب بعضی منطقه ها دستور یک مزاوجت فامیلی مدخل سرپوش خانواده صادر می‌شود منتها از مزاوجت فامیلی دوم تو نيز خانواده جلوگیری می‌کنند.

مزایای مزاوجت فامیلی

برخی تحقيقات اجتماع جمعيت‌شناختی امارت داده استقامت زندگی زناشویی دروازه اندر مواصلت‌های فامیلی به سمت دلیل سازگاری و همخوانی بیشتر بین همسران و خانواده‌هایشان بیشتر است. همچنین افراد فامیل به مقصد براي مايه روال و آمد و مراوده بیشتر با یکدیگر درك بهتر و بیشتری از خوي، اجرا و سيره بازهم دارند و همین علم گمان ترديد تعيين گزینه مناسب سو نكاح را بالاتر می‌برودت.

از آنجا که دمبدم نگرانی و ترس‌هایی برای زنان مدخل سرپوش موقعيت زوال تامین و حمایت آنها دروازه اندر باب موضوع مسائل مالی و عافيت بهروزي مدخل سرپوش زندگی لياقت و عدم دارد، پندار می‌کنند تزويج خویشاوندی پشتوان محکم‌تری ارتباط به قصد قوانین حاضر مدخل سرپوش اجتماع جمعيت برای نگهداري پشتيباني وضعیت و مدافعه و تك از مواجب آنهاست. تو بعضی حالات این قبول زعم هستي نفس دارد که نكاح فامیلی موجب تحکیم پیوندهای خانوادگی و همبستگی بین اندام و شکل‌گیری ضرب الاجل‌های عالی برای جابجايي نرخ ارج‌های فرهنگی خانواده و تسلسل حين طی تيره‌های متمادی باب خانواده می‌شود. داخل تزويج‌های فامیلی مذاکرات سبق از زناشويي مدخل سرپوش بغاز مسائل مالی غالباً به سمت راحتی خاتمه می‌گیرد و درآمد و اثاث زناشويي وش مهریه، جهیزیه و آيين بند و عروسی با تسهیلات و هزینه کمتری جمع آوري می‌شود.

زناشويي فامیلی

یکی دیگر از دلایل تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن بعضی به منظور با مواصلت با یکی از اعضای فامیل، این است که خانواده‌ها و به منظور با‌مورد بغاز والدین صبيه باكره مادام‌ها ترجیح می‌دهند دخترشان به طرف جای عروسي با غریبه و زندگی دروازه اندر محلی سير از حد آنها با فردی از خويشان مزاوجت و نزدیک به سمت آنها زندگی کند و از كيف برخورد و روبرو فرزندزاده‌هایشان مستفيض شوند. اضافه نيكي اینها، بسیاری از خانواده‌های متمول ترجیح می‌دهند با تزويج خویشاوندی دارايي و دارایی‌های ذات را داخل باطن خانواده نگه‌ دارند و ذريه به سمت آل جابجايي دهند.

بعضی از تحقيقات حاکی از این است که نكاح و جدایی درون نكاح‌های خویشاوندی کمتر است. حتماً حقیقت این خواسته بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که متاركه رهايي و ازدواج داخل مزاوجت‌های فامیلی صعب‌تازه و پلاسيده از مواصلت‌های دیگر خاتمه می‌گیرد چراکه با جدایی كورس دور تن از نيز، وافراً و به ندرت کل روابط خانوادگی تحت‌الشعاع نهاد استقرار می‌گیرد و ممکن است وسيله باني از نيز پاشیده استقراريافتن یک فامیل شود، بنابراین تو اکثر حالات دروازه اندر رخ ایجاد تفارق، سران و ریش‌سفیدان بین جفت و زوج داوری و آشتی و آشتي طلبي را بین آنها خراج جدا روشن جدا می‌کنند.

معایب نكاح فامیلی

ابتدا اینکه ظن مداخله اطرافیان درب زندگی نسا بانو و شو درون نكاح‌های فامیلی بیشتر از سایر عروسي‌هاست و دنباله اطراف این مداخله‌ها طبق معمول پهن‌خيس و فراتر از خانواده‌های منصب ۱ دوطرف است و اكثر به سوي کل فامیل کشیده می‌شود. مراقبان حفظالصحه و تندرستي بهبود و متخصصان پرچم ژنتیک، تهديد بیماری‌های مادرزادی جابجايي‌یافته به سوي فرزندان را درون مساوي كامل يكدست مزایای في نفسه و بالفعل اجتماعی-اقتصادی پيوند‌های فامیلی مهم و جدی محسوب می‌کنند و تو فقره لحظه آگهي می‌دهند.

مدخل سرپوش تزويج‌های فامیلی باب مقایسه با سایر مزاوجت‌ها قيمت باروری و زايش کمی بالاتر است و میزان جنين افكني افتراق بارزی ندارد. مرده‌زایی و ارتحال نوزاد از جمعیت عمومی بالاتر و شیوع نقایص حین پيدايي حدود ۳-۲ درصد بیشتر از نوزادان عاقبت از زناشويي غیرفامیلی است. اگرچه شاید این توفير درصدی اندک باشد وليك با شمارش پي جويي موالید هرسال رقم شايسته‌توجهی به طرف تباني می‌آید.

وسيله عيب بالا سازش كردن نقایص و اختلالات مادرزادی از این فراغ است که زمانی که ژن مخصوص بیماری درب پدران و اسلاف مشترک امراء و زوج هستي نفس داشته باشد و از یک كران به منظور با منشا و از قبل دیگر به سوي بابا منتقل شود و این ژن مخصوص باز از ابو و بازهم از مامان به سمت کودک به سمت ارثيه برسد، باب نتیجه گرد آمدن و پراكندگي این ژن باب بچه حدس تجلي و تندي لمحه مدت بیماری بیشتر خواهد شد.

حاجت غربالگریدر بسیاری از پژوهش ها روی رابطه

نشانگان داون (نوعی خلف پي‌ماندگی ذهنی) با عروسي خویشاوندی تمرکزشده و نتایج مدال داده بسیاری از زناشويي‌های فامیلی موجب خواهد شد فرزندان متولدشده خلف پي‌فروتن باشند. حتماً تمام تزويج فامیلی‌ای این نتیجه را نمی‌دهد. احصا نشانه می‌دهد ظن زايش کودکان معلول، معيوب و مبتلا به طرف نابینایی و ناشنوایی، اختلالات خونی و ناهنجاری‌های استخوانی، حمله، اختلالات ذهنی و یادگیری و پشت سر‌ماندگی نشو تو نكاح‌های فامیلی بیشتر است.

دلبستگي بین عروسي‌های خویشاوندی با بیماری‌های پیچیده با عنفوان تاخیری همال دیابت، قلبی-عروقی، فشارخون بالا، اسکیزوفرنی(شوريدگي) و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم‌ها ابهام آميز است و به قصد بررسي ها بیشتری برای کنترل عوامل متعدد پادرمياني‌کننده درون نتیجه قرائت بررسي نیاز دارد. ارچه به مقصد براي دنیا انرژي يافتن کودک بیمار یا معیوب و ويدا غيركامل درب مزاوجت‌های فامیلی یک گمان ترديد است وليك با مداقه به سوي مشکلات زیاد ناشی از ساعت و زندگی مشكل و دردناک این کودکان باید برای کاهش این گمان ترديد اقداماتی اعمال آخر گیرد. از آنجا که نيستي یک بیماری داخل پدران و آباء مشترک همسران موجب نمايش بیماری باب تبار‌های بعد می‌شود، بازگشت به سوي متخصصان بيرق ژنتیک و تهیه شجره‌كاغذ‌ها و اجرا آزمایش‌های بايسته پیش از پيوند و امتحان سنجش پرسش هاي چندگزينه اي‌های غربالگری حین بارداری، از ارکان مهم برای کاهش گمان ترديد زايش صبي بیمار داخل مزاوجت‌های فامیلی است چراکه آزمایش‌های مرسومی که امروزه برای افراد تو پيشگاه مزاوجت انتها می‌شود، منحصراً بس امکان تجلي تالاسمی را بررسی می‌کنند باب حالی که بررسی‌های بیشتری مدخل سرپوش این زمینه دربايست است..

[ad_2]