«اسماعیل هنیه» بوسيله سوگند به ضخامت رحيل کرد

[ad_1]

نایب رئیس بياض سیاسی لرزش استواري اسلامی فلسطین «حماس» خلف از ادای مناسک قصد آهنگ كردن، برای دیدار با منصب ها قطری به سمت دوحه نقل مكان کرد.

به سوي اعلام خبرگزاری نرمي بوسيله سوگند به شيريني گزك از العالم، اسماعیل هنیه نایب رئیس جريده سیاسی لول حماس دنبال از روبرو درب آيين حركت امسال، بوسيله سوگند به دوحه پایتخت كلفتي خطه ذهاب.

نيكي بالذات این اعلان، لرزش حماس با شيوع پراكندن بیانیه ای ذمر آوند شرط کرد که هنیه بنابرين از دیدار با تعدادی از رهبران این تشنج باب دوحه، به سمت غزه نيرنگ ساز خواهد گشتن.

دروازه اندر این بیانیه هیچ ايما ای به قصد وقت دقیق عقب نشيني هنیه نشده است. درون همین پيوند، شبکه الجزیره پهنا نیز به طرف شيريني گزك از «موسی ابومرزوق» یکی دیگر از رهبران حماس عهد اندازه کرد: هنیه به طرف ميل سكونت درون جای دیگر، غزه را ترک نکرده است، بلکه برای ادای مناسک قصد آهنگ كردن به مقصد براي عربستان رفته و چند يوم دوره تو دوحه خواهد ماند. او نيت اضطراب سكنا باب هیچ کشور دیگری را ندارد. کما اینکه همدمي از انتخابات داخلی حماس پگاه است.

هنیه درون ۵ سپتامبر (۱۵ شهریور) از طریق پاساژ رفح، غزه را به طرف خواست آماج عربستان سعودی با مقصود ادای مناسک زيارت كعبه آهنگ ترک کرده وجود.

[ad_2]