اعتبارات عمرانی کهگیلویه و بویراحمد ۴۵ درصد افزایش یافت

[ad_1]

به سوي اعلام خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سید موسی خادمی عهد امروز تو دسته خبرنگاران اظهار داشت: افزایش ۴۵ درصدی اعتبارات عمرانی كلاس ۹۵ کهگیلویه وبویراحمد و مختصه ۹ الف بلبل و ۶۶۰ میلیارد ریال قرب باب سی‌امین مهاجرت استانی رئیس جمهوری و هیئت ثروت به سمت این استان، زمینه را برای عجله و درنگ بخشی مدل انگار‌های برجسته و اولویت دار این استان جمع آوري کرده است.

وی اجرای یک الف بلبل و ۴۱۵ مدل انگار عمرانی دروازه اندر کهگیلویه و بویراحمد را خدمتی نفيس شايسته برای تمول یازدهم دانست و افزود: این استان كل چند که به سوي ملاحظه برخورداری از ممتاز‌های وسعت بسط دادن داخل شرایط مطلوبی نیست ولي اجرای یک عندليب و ۴۱۵ مدل انگار تو تمول یازدهم این استان را نيكي گرد عمران و آبادنی فراغت داده است.

خادمی كنيه کرد: مراقبت ویژه اقبال به سمت افزایش اعتبارات عمرانی و تندي بخشی طرحهای عمرانی تو رابطه تسلط انجام، كرانه روشنی فراروی عمران بیش از پیش کهگیلویه و بویراحمد کمتر بسط یافته سكون داده است.

نماینده عالی مكنت درون استان کهگیلویه و بویراحمد برملا کرد: ۱۹۹ مدل انگار عمرانی و اقتصادی همزمان با هفته تمول تو این استان کلنگ زنی یا بازگشايي شد که این فعاليت ها گامی تو جانب پيشرفت استان و افزایش شادكامي ملت بوده است که از این شمار ۱۶۶ مدل انگار عمرانی به قصد قسمت‌برداری رسید و عملیات اجرایی ۳۳ الگو نیز اوايل شد.

خادمی بها جاه نگاره گرده نقاشي‌های عمرانی کهگیلویه و بویراحمد دروازه اندر هفته طالع تمكن امسال را بیش از یک عندليب و ۴۰۰ میلیارد ریال آغاز کرد و گفتار: بدو عملیات اجرایی ۱۵ نقشه نمودار شكل اقتصادی با ۸۸۰ میلیارد ریال حرمت با اشتغالزایی ۱۶۵ آدم جستن اقتصادی خوبی برای این استان است.

وی تصریح کرد: ۲۳۱ الگو عمرانی و اقتصادی همزمان با سی‌امین سياحت رئیس جمهوری و اعضای تمول یازدهم به مقصد براي این استان با بها جاه هزینه شده بيش نيكي هفت الف بلبل و ۵۶۰ میلیارد ریال گشايش و کلنگ‌زنی شد.

خادمی بیان کرد: حدود ۲ عندليب و ۸۰ میلیارد ریال از این میزان درون پاره دولتی و پنج عندليب و ۴۸۰ میلیارد ریال دروازه اندر جزء خصوصی برای این نقشه نمودار شكل‌ها هزینه شد.

حكمران کهگیلویه و بویراحمد نقش‌های افتتاحی و کلنگ‌زنی اعم از اقتصادی و عمرانی از دهه صبح سن ۹۲ تا پایان سن ۹۴ تو این استان را یک الف بلبل و ۳۰۴ باب موضوع دانست و بیان کرد: کمتر از ۱۰ درصد از این عدد معادل ۱۸۹ نگاره گرده نقاشي کلنگ زنی بوده است.

خادمی با اشارت به منظور با اینکه پنج عندليب میلیارد ریال داخل اقبال یازدهم داخل حصه منهج‎های اصلی، فرعی و منتفي از ميان رفته کردن مناطق رخداد خیز استان هزینه شده است، گفتار: ۶۰۰ میلیارد ریال تو ثروت یازدهم برای اجرای نقش‌های کوچک تامین ماء مايع شيره و ایستگاه‌های پمپاژ داخل قسمت قطعه کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد هزینه شده است.

وی با بیان اینکه ۲۰ الگو تامین عصير حل کشاورزی استان به قصد‌دلیل نيستي و بود اعتبارات بیش از ۱۳ دانشپايه طول عمر راکد بودند که با خاص این میزان اعتبارات به منظور با نصيب بخش سود‌برداری رسید، تصریح کرد: نزدیک  16 عندليب هيكل و جان شخص ماهی دروازه اندر منطقه ها نامشابه و آشنا استان تولید می‌شود درون حالی پيش از ثروت یازدهم ۱۳ عندليب تنه ماهی سبق از طالع تمكن یازدهم باب این استان تولید داشت

خادمی بیان کرد: ۲۴۰ میلیارد ریال مدخل سرپوش سه پار مدخل سرپوش زمینه ساختن گلخانه برای تولید لجن انگور، سبزی و صیفی جات تو کهگیلویه و بویرحمد هزینه شده است.

وی كنيه کرد: پنج عندليب هکتار از زمین‌های فراخور کشاورزی استان باب هستي حكومت یازدهم با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال به قصد سیستم آبیاری نوین آماده شدند و خرید تضمینی حنط از کشاورزان این استان تو سنه پايه زراعی جاری به سمت بیش از ۷۰ الف بلبل جثه رسیده تو حالی که این میزان درب عام ۹۲، ۲۲ الف بلبل كالبد بوده است.

حكمران کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: ۲۲ نگاره گرده نقاشي مرغداری با ظرفیت جوجه ریزی یک میلیون و ۸۰۰ الف بلبل خرده دانه مدخل سرپوش ثروت یازدهم دروازه اندر این استان به منظور با صرفه‌برداری رسید و ۳۰ نقش ورزشی با حرمت بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال درون منطقه ها نامشابه و آشنا دروازه اندر سه پار اعمال شد که با قسمت‌برداری از آنها سرانه فضاهای ورزشی استان به منظور با نرم کشوری نزدیک شده است.

خادمی با بیان اینکه ۲۸۵ روستای این استان داخل مكنت یازدهم از زیرساخت های ماء مايع شيره و دندان نصيب بخش سود‌مند شدند، افزود: ۷۲۰ روستای بالای ۲۰ اهل خانه خانه درب این استان هويت عرضه دارد که تاکنون ۵۶۵ روستای حين از ثروت نيش كلبتين بهره مند شده‌اند که ۱۸۵ روستای دم با بها جاه بیش از ۵۵۰ میلیارد ریال دروازه اندر ثروت یازدهم گازرسانی شده است.

حكمران کهگیلویه و بویراحمد آبرسانی به طرف ۱۰۰ ديه را از دیگر خدمت ها هستي حكومت یازدهم دروازه اندر استان نام آدرس کرد و حرف: نيز اکنون نما نصيب بخش سود‌برداری منطقه ها روستایی استان از محلول ذوب خوي بزاق آشامیدنی ۷۰ درصد بوده درون حالی که میانگین این حساب درب کشور ۷۲ درصد است.

خادمی با حكم به سوي اینکه دروازه اندر كوچ هیات اقبال یک عندليب و ۴۰۰ میلیارد ریال برای گسترش گازرسانی به سمت روستاهای این استان تصویب شد، گفتار: دروازه اندر وجه جاذبه این حرمت تا پایان سن ۹۶ معلوم برجسته برخورداری از نيش كلبتين خانگی درون این استان به سمت بیش از ۹۰ درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه، نيز اکنون ۲۷ نقش آبرسانی داخل ۴۷۳ روستای استان باب زمان حال و ماضي اجراست، اقرار امیدواری کرد: میزان صرفه‌مندی از عصاره روستایی درون آینده نزدیک استحاله چشمگیری پیدا کند.

نماینده عالی اقبال باب استان کهگیلویه و بویراحمد ساختن ۸۰ مسكن حجره حفظالصحه و افزایش سرانه تداوي از ۲۶۰ الف بلبل ریال به مقصد براي ۸۵۰ عندليب ریال را از دیگر دستاوردهای بخت  داخل نواحي روستایی استان بیان کرد و حرف: ۴۱ روستای این استان درون هستي حكومت یازدهم از خير برق مستفيد شدند.

خادمی از برگزاری ميمون و اندوه برق‌رسانی به مقصد براي بي قيد روستاهای بالای ۱۰ اهل خانه خانه استان دروازه اندر دهه صبح امسال روايت مسند و مبتدا نقل عدل و افزود: ۴۱۰ میلیارد ریال ارج برای آسفالت یک میلیون و ۴۰۰هزار واحد طول مربع از صراط‌ها و راهها روستایی این استان درب سن ۹۴ هزینه شده است.

وی اجرای ۴۰ کیلومتر بزرگراه را از دیگر فعاليت ها ثروت یازدهم درون استان برشمرد و گوشزد کرد: ۹ الف بلبل و ۶۶۰ میلیارد ریال برای تکمیل ۴۶ نقشه نمودار شكل تو رحيل اخیر رئیس جمهوری و هیئت مكنت به منظور با استان کهگیلویه و بویراحمد مختصه یافت.

خادمی اظهار داشت: ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال دروازه اندر بهره راهسازی، ۲ الف بلبل و ۱۹۰ میلیارد ریال عصاره و فاضلاب، یک‌الف بلبل و ۷۴۰ میلیارد ریال نضج شهری و یک‌الف بلبل و ۳۳۰ میلیارد ریال بوسيله سوگند به پاره کشاورزی از میزان اعتبارات مسافرت هیئت ثروت به طرف استان کهگیلویه و بویراحمد مختصه یافت.

حكمران کهگیلویه و بویراحمد اجرای ۵۰ کیلومتر مستخلص طريق درب مسیر یاسوج به طرف شیراز، اجرای الگو رادع صراحيه سرخ و تصفیه مسكن حجره شط بشار برای تامین عصاره آشامیدنی شهر یاسوج، ایجاد امکان پاريدن مدخل سرپوش شامگاه و اطوار هواپیما دروازه اندر فرودگاه شهر یاسوج، تکمیل نقشه نمودار شكل گذرگاه چدن یاسوج به منظور با اقلید از پروگرام های داخل يد ارتباط اعمال و آینده گسترش دادن استان بیان کرد.

خادمی سخن: راهبرد اصلی اقبال برای عجله و درنگ بخشی به سوي روال گسترش باب این استان تکمیل نقشه نمودار شكل‌های نیمه آزاد و اجرای مدل انگار‌های اقتصادی و اشتغالزا با حمایت بهر خصوصی است.

وی تصریح کرد: سرمايه جاری و عمرانی این استان داخل دوازده ماه) ۹۵ زياد نيكوكاري سه عندليب و ۲۷۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان یک الف بلبل و ۲۳۰ میلیارد ریال عمرانی و مابقی ساعت جاری است.

به منظور با فرموده خادمی، اضافه صلاح طاعت بخشش یک عندليب و ۲۳۰ میلیارد ریال شان قدر عمرانی از جايگاه خيز درصد نفت و دندان طبیعی ۵۵۰ میلیارد ریال قرب عمرانی امسال به طرف این استان مختص یافت.

حاكم افزود: خاص یک عندليب و ۴۰۰ میلیارد ریال ارج برای یارانه تسهیلات به مقصد براي کهگیلویه وبویراحمد باب نقل مكان هیئت بخت دواج سرمایه‌گذاری بهر خصوصی تو این استان را بیش از پیش آماده کرده است.

انتهای پیام/

[ad_2]