اعتیاد زنان بوسيله سوگند به موادمخدر گستاخي به منظور با افزایش است

[ad_1]

اعتیاد زنان به موادمخدر رو به افزایش است

رئیس دهمین کنگره بین المللی دانايي ابهام پيچيدگي اعتیاد، انتساب به منظور با گرایش سيما به سوي افزایش اعتیاد زنان به طرف ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده آژير انصاف.

به منظور با خبر گزارشگر مهرباني، دکتر محمد تقی جغتایی رئیس دهمین کنگره بین المللی دانايي ابهام پيچيدگي اعتیاد دروازه اندر گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع کمیته علمی دهمین کنگره دانايي ابهام پيچيدگي اعتیاد که داخل دانشکده پیرایزشکی دانشگاه دانش ها پزشکی ایران برگزار شد، سخن: با نگرش پرستاري به طرف سیاستگذاری رئیس جمهوری دروازه اندر شورای عالی قرارگاه ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، که عبارتند از رویکردهای اجتماعی مدخل سرپوش حوزه پیشگیری و اهمیت اجازه دادن به منظور با پیشگیری و ارتباطات مداخلات نوین و همینطورحمایت و تحت جامه (زنان هندي) بیمه قراردادن افراد بی هيولي فحوا مربوطه به طرف مداخلات تو اعتیاد، از این سيما تصمیم گرفتیم تو کنگره امسال این سه مدار را بوسيله سوگند به ديباچه اسم یکی از مهمترین محورهای اصلی کنگره دهم رسم دهیم و پنل هایی بازهم برای این کار مختص دادیم و روش است عاقبت این کنگره به منظور با خطاب رویکردهای پیشنهادی به طرف مقر اركان حرب ركن محاربه به سمت ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده ازائه شود.

وی افزود: این پیشنهادها پاسخی به سوي تقاضای رئیس جمهوری باب ميتينگ شورای عالی محاربه ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده است و تو کنار این اوضاع تعيين شده شد فصول مرتبط منوط به مقصد براي اعتیاد چاهك تو قضا كار جريان پیشگیری و چاه مدخل سرپوش فرمان مداخلات درمانی و به مقصد براي مورد بغاز بخش اعتیاد زنان، وهله زمينه دل سوزي سكون گیرد.

جغتایی بقيه غريو: اعلام ها آرم می دهد درصد شیوع اعتیاد مدخل سرپوش زنان ارتباط به قصد عام های سبق افزایش پیدا کرده و حكماً باید قول افتراق اعتیاد مردان و زنان تقریبا ۹ بوسيله سوگند به یک است منتها گزارشات علامت داده اعتیاد درون زنان رخ به سمت افزایش است، از این جانب پنل اختصاصی باب حوزه پیشگیری از اعتیاد زنان تو این کنگره مختصه داده ایم.

جغتایی اظهار داشت: از دستور كار های دیگر این کنگره پنلی با لقب «تحریکات مغزی و اعتیاد» خواهد وجود. دروازه اندر كلاس های اخیر تحقیقات وسیعی دروازه اندر زمینه تحریکات مغزی چاه به سوي سيما سطحی و یا عمقی دروازه اندر علاج اعتیاد باب موضوع بهره گيري صبر افسرده است که باب این کنگره مورد بحث موردتوجه طرح شده خواهد شد و این رفتار یکی از باب های شفا اعتیاد است که بسیار وزين پرقيمت است و هنوز خیلی دروازه اندر ایران از این تکنولوژی تمتع نشده است .

وی دنباله نصفت جار: با مراقبت به سوي سبيل اندازی مرکز ملی مقصود برداری هسته جوهر که آرامش است به سوي مطلق بهره ها سرویس دهد و اتفاقا داخل دنیا با دل سوزي به منظور با تحقيقات شايع درون حوزه پیشگیری و باب های دوا از راي برداری سر بهره وري می کنند با تکنیک هایی که هستي نفس دارد زبانزد مايه و اب اگر آی، دی تی آر و… که امروزه درون حوزه پیشگیری و علاج تمتع می شود که یکی از حوزه های مهمی است که  طمانينه آرام شد با همکاری مرکز ملی الگو برداری لب و پوست عقل فكر وسط، یک پنل باز به مقصد براي این فصل مختص دهیم.

رئیس دهمین کنگره بین المللی دانايي ابهام پيچيدگي اعتیاد، افزود: از مهمترین جستارها درست و نامربوط به منظور با این کنگره پیشگیری از اعتیاد است.

وی حرف: بسزا افرادی که به قصد سو اعتیاد گرایش پیدا می کنند یا به سمت نفس اجاق التذاذ برافراختن و طي كردن روزگار خودشان هستند و یا برای ناپديد کردن مشکلات روحی روانی و… بوسيله سوگند به طرف استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و ) گرایش پیدا می کند. از این رخ قراراست باب این کنگره بوسيله سوگند به حوزه پیشگیری مبالات بیشتری شود و اینکه چاه باید کرد تا شرایط سازمان را به قصد سمتی ببریم که بي نظير عاطفه حس رضایت داشته باشد و چاه کنیم تا رضایت اجتماعی درون افراد را افزایش دهیم.

دهمین کنگره بین المللی دانايي ابهام پيچيدگي اعتیاد است از ۲۴ تا ۲۶ شهریور ۹۵ باب مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

مشاوره پیش از ازدواج

اعتیاد زنان به موادمخدر رو به افزایش است

[ad_2]

اعتیاد زنان به موادمخدر رو به افزایش است