اعضای شورای فنی کشتی‌های سنتی، حر و فرنگی معرفی شدند

[ad_1]

به سمت اعلان خبرگزاری تسنیم و به منظور با شيريني گزك از سایت فدراسیون کشتی، با اتكا به قصد معنا بهره «ب» از اصلاحیه آیین‌عريضه سياق گزينش و تعريف وظایف حوزه مدیریت فنی تیم‌های ملی کشتی کشور، به تصويب رسيده قبول شده ناقل تاريخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ سمینار رؤسای هیئت‌های کشتی استان‌های کشور، اعضای شورای فنی کشتی‌های سنتی با اتكا به سوي معلوم برجسته‌های حبل یکم، و معني گره ۴-۸ معرفی شدند.

اسامی اعضای شورای فنی کشتی‌های سنتی به منظور با بسط زیر است:

۱- رضايت پادشاه منصوری: دارای پرونده قهرمانی درب کشتی حر کشور، قهرمانی درب  کشتی‌های سنتی لوچو و گیله مردی و تاريخچه زمينه ديرينگي مربیگری تیم ملی کشتی ساحلی
۲-  امین رشید لمیر: تاريخچه زمينه ديرينگي پهلوانی کشور و عناوین کشوری باب کشتی مستقل و گرد نوجوانان آسیا
۳- خلیل پشتیبان: پرونده فعالیت قهرمانی تو کشتی سنتی  آلیش و تاريخچه زمينه ديرينگي مربیگری تیم ملی آلیش
۴- شاه دلیر: قدم قهرمانی درون کشتی سنتی با چوخه، سرمربی تیم ملی جودو و آلت تیم ملی جودو
۵- مهری مهرپور: تاريخچه زمينه ديرينگي  مربیگری تیم ملی گراپلینگ
۶-  آنا براتی: تاريخچه زمينه ديرينگي مربیگری تیم ملی آلیش
۷- تفرس مبتدی: قدم مربیگری تیم ملی آلیش

اسامی اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی وارسته بوسيله سوگند به تعريف زیر است:

۱- فيروزمند رعيت: صاحب عناوین  المپیک و جهانی، پرونده مربیگری تیم ملی، مدیریت تیم‌های ملی و عضویت دروازه اندر شورای فنی تیم‌های ملی کشتی مختار کشور
۲-  ابراهیم جوادپور: مالك ثروتمند عناوین المپیک و جهانی، پرونده مربیگری تیم ملی و عضویت دروازه اندر شورای فنی تیم‌های ملی کشتی خلاص کشور
۳- علی بیات: قدم عضویت درون شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاده کشور و مربیگری تیم ملی
۴- محمدحسین محبی: صاحب عناوین جهانی و آسیایی و رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه
۵- عسگری محمدیان: غني عناوین المپیک و جهانی، تاريخچه زمينه ديرينگي مربیگری تیم ملی و قدم عضویت داخل شورای فنی تیم‌های ملی کشتی رها کشور
۶- مجید ترکان: خداوند عناوین جهانی و آسیایی و پيشينه تاريخ مربیگری تیم ملی
۷- خوشي حمیدی: صاحب كنيه آسیایی و قدم مربیگری تیم ملی
۸- امیر توکلیان: مالك ثروتمند عناوین  جهانی و آسیایی و پرونده مربیگری تیم ملی
۹- مجید خدایی: صاحب عناوین جهانی و آسیایی و قدم مربیگری تیم ملی

اسامی اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی به سوي تعريف زیر است:

۱- حسین ابراهیمیان (ملاقاسمی): صاحب آغاز جهانی، تاريخچه زمينه ديرينگي مربیگری تیم ملی و همچنین تاريخچه زمينه ديرينگي عضویت باب شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور
۲- رحیم علی‌آبادی: مالك ثروتمند عناوین المپیک و جهانی، تاريخچه زمينه ديرينگي مربیگری تیم ملی و قدم عضویت دروازه اندر شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور
۳- محمد دلیریان: صاحب عناوین آسیایی، پيشينه تاريخ مدیریت تیم های ملی کشتی فرنگی و همچنین عضویت باب شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور
۴- مرتضی (مريخ) فاتح مشتاقی: غني عناوین آسیایی، تاريخچه زمينه ديرينگي مربیگری تیم ملی و عضویت دروازه اندر شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی کشور
۵- علیرضا لرستانی: مالدار عناوین آسیایی، پرونده مربیگری تیم ملی، همچنین عضویت درون شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی کشور
۶- يكتا پازاج: صاحب عناوین آسیایی، پرونده مربیگری تیم ملی و عضویت دروازه اندر شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی کشور
۷- عبداله قليب‌گلی: صاحب عناوین  آسیایی و قدم مربیگری تیم ملی
۸- سیدحسین مرعشیان: خداوند عناوین آسیایی (رئیس هیئت کشتی استان خوزستان)
۹- حمید باوفا: مالك ثروتمند خطاب آسیایی و تاريخچه زمينه ديرينگي مربیگری تیم ملی.

انتهای پیام/

[ad_2]