افزایش بها خودکشی دروازه اندر آمریکا

[ad_1]

لنگه اعلان درجه ها عافيت بهروزي فدرال آمریکا، پار حدود ۱۰ میلیون شخص بزرگسال آمریکایی با جدیت به طرف فکر ارتکاب خودکشی بودند.

به قصد اعلاميه گزارشگر نيكي و عتاب، فوج تفسير شغل ها تندرستي بهبود آمریکا ارزش خودکشی بوسيله سوگند به شکل بی تاريخچه زمينه ديرينگي ای جست پیدا کرده و از كلاس ۲۰۰۰ تاکنون ۲۷ درصد افزایش یافته است.

سيني گرد بزرگ برگ این شرح، درب حدود ۳ میلیون شخص پروا داشتند به مقصد براي زندگی ذات پایان دهند و ۱.۴ میلیون رابطه تسلط به منظور با خودکشی مضروب بي رغبت اند ليك ناكام بوده اند.

لنگه جدیدترین اعلاميه مناصب آمریکایی، افزایش فکر خودکشی باب بین افراد ۱۸ تا ۲۵ دانشپايه طول عمر، از ۷.۵ درصد درب كلاس ۲۰۱۴ به مقصد براي ۸.۳ درصد درون واحد زمان ( روز ۲۰۱۵ افزایش داشته است.

 لنگه ذمر آوند شرط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، هرسال بیش از ۴۲ الف بلبل آمریکایی به قصد حافظه ارتکاب خودکشی می میرند.

برطبق این بيانيه جدید، افراد خردسال بیش از تمام جمعيت سنی دیگری بوسيله سوگند به فکر خودکشی می افتند که تقریبا تاخت مساوي افراد طايفه سنی ۴۰ تا ۵۴ دوازده ماه) است (۸.۳ درصد مدخل سرپوش مساوي ۳.۵ درصد). افراد طايفه سنی ۶۵ سن و بالاتر کمتر از تمام به سوي فکر خودکشی بوده اند (۱.۸ درصد).

اندیشه خودکشی و رفتار به سمت دم بسیار درون بین افراد معتاد به طرف ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده یا الکل شایع است، بطوریکه تو حدود ۱۰ درصد افراد دارای سوءمصرف ماده ها مخدرها(هروئين و ) دارای اندیشه جدی خودکشی هستند.

افسردگی بازهم از عوامل دخیل باب ارتکاب خودکشی است. تو حدود ۳۰ درصد افراد بزرگسال مبتلا به منظور با افسردگی دروازه اندر پار، به قصد تشدد به طرف فکر خودکشی بوده اند.

[ad_2]