امشب عرش گريبانگير ماه گرفتگی نیم سایه ای می‌شود

[ad_1]

مدیر انجمن اخترشناسي اهواز گفتار: آدينه شامگاه، بیست و ششم شهریورماه و بامدادان شنبه آدمي می توانند گرفت جزئی ماه را معاينه کنند.

شهريار جعفری فرزند، باب گپ با گزارشگر مهرباني با بیان اینکه یکی از رویدادهای بسیار فريبنده مدخل سرپوش دنیای اختر شناسی رویداد گرفت ماه و خورشید است، اظهار داشت: طبق معمول پيش و ظهر از تمام گرفت خورشید، یک گرفت ماه روی می دهد و دلیل لحظه نزدیک سازش كردن خورشید و سایه زمین به سمت گره صعودی و نزولی ماه است.

وی افزود: ماه گرفتگی زمانی پدید می آید که ماه دروازه اندر سایه زمین داخل جدول و به سمت لسان كلام آسان پژمرده زمین باب بین ماه و خورشید آرامش می گیرد و سایه زمین احسان روی ماه پدیدار می شود.

مدیر انجمن اخترشناسي اهواز ذهن امارت کرد: پدیده جاذب دروازه اندر وهله زمينه ماه گرفتگی که ساعت را از خورشید گرفتگی متمایز می کند، ۲ بخشی مماشات كردن فضای زمین است؛ زمین داری آتمسفر است و این فضا مورث شکست پرتو می شود، بنابراین مقداری از پرتو خورشید به منظور با تو يكسره خالص مجرد و مقيد سایه زمین متساعد می شود.

وی بقيه عربده: خوبي این بالذات سایه زمین داری تاخت حصه نیم سایه و مطلق سایه است.

مدیر انجمن اخترشناسي اهواز با بیان اینکه ماه گرفتگی به طرف سه دسته تقسیم می شود، افزود: ماه گرفتگی کامل، ماه گرفتگی جزئی و ماه گرفتگی نیم سایه ای که آدينه شام حي ماه گرفتگی نیم سایه ای هستیم.

وی سخن: قضيه مناسب آگاه دل سوزي دروازه اندر ماه گرفتگی نیمسایه ای وضعیت دیدن دم است؛ توقع انسان از این گرفت نباید به مقصد براي شکلی باشد که دروازه اندر نوبت مقدمه، نیم سایه ای ماه تاریک شود.

وی نام آدرس کرد: درب این نوع گرفت زمین به طرف داخل باطن نیم سایه مطلع می شود و به طرف همین دلیل قرب منزلت تاریکی بسیار مختصری را نموده خواهند وجود؛ ليك یک گاهنما ورا آنگاه از ابتدا گرفت درصورتي كه به قصد بالای ماه امعان نظر کنیم می توانیم ببیند که کمی تاریک شده است.

چگونگی گرفت ماه

وی استمرار عربده: این تاریکی بوسیله عکاسی و ابزاری وش تلسکوپ و دوربین دوچشمی به قصد راحتی متبحر نگاه است.

مدیر انجمن اخترشناسي اهواز با بیان اینکه ماه گرفتگی نیم سایه ای آدينه شامگاه هنگام واحد زمان ۲۱:۲۵ دقیقه به مقصد براي وقفه مرکزی ایران سرآغاز می شود، افزود: با مدخل ماه به مقصد براي داخل باطن نیم سایه روال تاریک استقراريافتن بخشهای بالایی ماه بیشتر می شود.

تصویر باانسجام صحيح به طرف گرفت ماه

جعفری مولود حرف:  دروازه اندر هنگام واحد زمان ۲۳:۲۵ دقیقه ماه به طرف میانه جاده می دسته و داخل این عصر بهترین وضعیت برای دیدن تاریکی ماه است.  با اغماض عهد ماه از نیم سایه زمین داخله تحصيلات عالي حوزوي می شود و گرفت مدخل سرپوش زمان ۱:۲۴ دقیقه وقت و شب شنبه پایان می یابد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*