امکان آمدوشد ۵۰ الف بلبل زائر از هامش خطه سومار حاضر است

[ad_1]

کرمانشاه- معين فرمانداری قصرشیرین سخن: امکان آمدوشد ۵۰ عندليب زائر اربعین حسینی استان‌ های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه از طریق قلمرو سومار حاضر شده است.

دارايي‌خدا نازپرروده مدخل سرپوش گفتار وگو با گزارشگر نيكي و عتاب، اظهار داشت: به طرف یاری خدا بلندمرتبه امکان شك آميزش ۵۰ عندليب از زوار اربعین حسینی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه از طریق لبه سومار درب قصرشیرین حاضر شده است.

وی از آمادگی کامل برای عبورومرور تذبذب زوار از حدود سومار آگاهي معدلت و قول: مدينه قصرشیرین از امکانات و زیرساخت‌های بايسته برای این مهم بهره مند است و از امتیازاتی همچون ۱۲ مسافرخانه با مراتب مراحل نامشابه و آشنا، ۲۰ مهمانسرا و مهمانپذیر و پارکینگ مناسب برای زوار بهر‌مندیم.

نازديده افزود: داخل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع‌ای که با برابر فرماندهان نظامی و انتظامی، حكمران گیلانغرب و مدیر امنیتی انتظامی استانداری داشتیم تعيين شده شد تا پذیرای زوار از سه استان باشیم و پیشنهاد شد تا بخشی از امور بوسيله سوگند به قصرشیرین و بخشی به طرف گیلانغرب محول شود.

وی با بقيه توضیحات پیرامون سوژه تحت متذکر شد: عاقبت امور جواز‌ای زوار به قصد دلیل كارآيي امکانات و امکان نمايش فعاليت ها درب قصرشیرین مهیا است همچنین امکان نقل سرايت احاله زوار را داریم و زائران بدون معطلی از لبه خواهند اغماض.

نازديده اثنا عهد اندازه آمادگی برای برگشت زوار از لبه سومار گفتار: قلمرو سومار بهترین سرحد برای آمدوشد زوار است و امکانات و رفاهیات خوبی مدخل سرپوش قصرشیرین مهیا است و بهترین طريق و نیز آسایش و راحت برای زوار مهيا است.

مواسات فرمانداری قصرشیرین از افزایش گیت‌های طغيان جهانگرد دروازه اندر قصرشیرین شايعه غريو و حرف: این رفتار برای تسریع درب شك آميزش زوار ارتكاب می‌شود.

[ad_2]