ايراد شدید فرهنگستان حقايق پزشکی از سکوت دستگاه قبيله ها درون جلو جنایات یمن

[ad_1]

انتقاد شدید فرهنگستان علوم پزشکی از سکوت سازمان ملل در برابر جنایات یمن

به قصد بيانيه توده بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،دکتر محمد مرندی رئیس فرهنگستان حقايق پزشکی باب جريده ای دیگر بوسيله سوگند به بان کی مون، دبیرکل بنياد قبيله ها هم دل از سکوت این فطرت طينت و دیگر بنياد های بین‌المللی دربرابر جنایات رژیم خاندان سعود علیه ناس مظلوم یمن ايراد کرده و مستدعي خواستگار و گريزان واکنش جدی نمسار این بنياد دربرابر کشته متوقف شدن غیرنظامیان یمنی شد. بخشی از مكتوب مضمون كتاب مذکور به طرف تفصيل زیر است:

"عالیجناب

محصول دیگر پیرو كاغذ قبلی بوسيله سوگند به شما دروازه اندر تاریخ ۱۸ می ۲۰۱۵ و ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ باب پيوند با ناتوانی تشكيلات نحله ها اديان درب قدغن از اقدامات مجرمانه رژیم سعودی درون کشتار انس ستمدیده یمن این رقيمه را برای شما فرستادن اعزام می‌کنم.

بدبختانه هفته قبل نمونه غلام بمباران یک بیمارستان وساطت ميانجيگري ____________كردن رژیم سعودی بودیم که ثمره دیگر این هم دستي با سکوت بنياد های بین‌المللی دفاع كننده راتبه آدمي زاد رفيق شد. بمباران این بیمارستان تمرین های خود شناسانه
که يگانه فقط گرفتار و آزاد مداوای مجروحان و بیماران حيات و محرك کشته استقراريافتن کودکان، زنان، مردان، مشاوره پیش از ازدواج
کادر پزشکی و همچنین پزشکان بدون لبه شد یک جنایت جنگی به مقصد براي شماره می‌جوي.

تا چاهك زمانی بنياد قوم ها و نحل به سمت دلیل توانايي مالی سعودی ها دروازه اندر نهاد این جبلت بيم دارد چشمان نفس را تو جلو چنین پیشگیری از مشکلات زوجین
جنایاتی بسته نگه دارد. "

تو حصه پایانی این خط ارتباط به منظور با سکوت بنگاه قبيله ها دروازه اندر مستوي جنایات جنگی و فقدان حفظ از غیرنظامیان اعتراض شده است.

انتهای پیام/

 

انتقاد شدید فرهنگستان علوم پزشکی از سکوت سازمان ملل در برابر جنایات یمن

[ad_2]

انتقاد شدید فرهنگستان علوم پزشکی از سکوت سازمان ملل در برابر جنایات یمن