ازهم پاشيدگي شرکت‌های مخابراتی استانی تصویب شد

[ad_1]

مجلس عمومی زبر و پايين‌العاده صاحبان سهم ها نصيب ها شرکت سازمان پيام رساني ایران با متلاشي ۳۰ شرکت اداره تلفن استانی و ادغام آنها داخل شرکت تلفن خانه ایران مطابقت کرد.

به مقصد براي بيانيه گزارشگر نيكي و عتاب، این مجلس سپيده دم امروز با نزديك حدود ۹۶ درصد صاحبان تيرها اورا قمشاركت شرکت اداره تلفن ایران برگزار شد. یکپارچه‌سازی حوزه تلفن برقرار، کاهش فراواني تصمیم‌گیری و سیاست‌های مدیریتی که پیش از این شرکت‌های سازمان پيام رساني استانی نيستي داشت از يكباره دلایل یکپارچه‌سازی شرکت تلفن خانه ایران و تعطيل این شرکت‌ها آغاز شده است.

خوبي این بالذات قرار گذاشته شده شد بوسيله سوگند به جای شرکت‌های سازمان پيام رساني استانی، ادارات کل اداره تلفن داخل كل استان ایجاد شود و تصمیم‌گیری باب زمینه سازمان پيام رساني نیز وساطت ميانجيگري ____________كردن شرکت اداره تلفن ایران خاتمه شود.

دروازه اندر این رسوم کمال بیگدلی، ياور مالی شرکت تلگراف خانه ایران گفتار: با ادغام شرکت‌های سازمان پيام رساني استانی، پیش‌بینی‌ می‌شود تو سنه پايه ۹۵، ۳۰ میلیارد تومن فايده‌جویی مالیاتی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه با اجرای این تصمیم حي افكندن مالیات ۲۵ درصدی تکلیفی سالیانه خواهیم وجود، استمرار دهش: کاهش شرکت‌های زیان‌آبادي استانی و بازنشستگی برخی از کارکنان تلگراف خانه که بیش از ۲۵ كلاس قدم کار دارند، از دیگر اهداف اجرای الگو است.

به مقصد براي كلام بيان بیگدلی، ۹ الف بلبل كادر شرکت تلفن خانه ایران بازنشسته شده‌اند.

[ad_2]